Policy för standardiseringsverksamhet och teknisk kommitté

Syftet med denna policy är att beskriva inriktningen på SIS standardiseringsverksamhet och efter vilka principer arbetena i de tekniska kommittéerna bedrivs.

Principer

Standardiseringsverksamheten organiseras via huvudsakligen Tekniska Kommittéer (TK) som i samråd med SIS beslutar och ansvarar för sin organisation, arbetsprogram och finansiering. En TK kan aldrig ingå bindande överenskommelser för SIS. Alla sådana beslut följer SIS interna kontrollsystem, attestordningar, styrelsebeslut etc.

Standardiseringen inom ISO, CEN och därmed även SIS styrs av fyra viktiga grundprinciper: öppenhet, frivillighet, intressentstyrning och konsensusförfarande. SIS ska eftersträva att vara ett föredöme inom standardiseringsvärlden. Standarder är frivilliga och marknadsstyrda. SIS ska tillse att det i TK arbetet finnas en tydlig målsättning att verka för ökad konkurrenskraft och ökad effektivitet, samt att de standarderna som framarbetas ska komma till nytta och få stor spridning i samhället.

SIS ansvar

SIS ansvarar för att medlemmar och kunder som vill bedriva standardiseringsverksamhet, bereds denna möjlighet i enlighet med denna policy och kompletterande instruktioner. SIS ska i alla sammanhang fullgöra och efterleva de internationella standardiseringsprinciper som råder. SIS ska så långt som möjligt bjuda in relevanta intressenter att delta i standardiseringsarbete. SIS ska eftersträva bred representation av intressenter inom både privat näringsliv, offentlig sektor som ideella föreningar. SIS ska vidare eftersträva ett högt svenskt deltagande i internationell standardiseringsverksamhet och att ansvara för viktiga sekretariat för svenskt näringsliv och offentlig sektor. Vidare ska SIS verka för att tidigt bevaka forsknings- och innovationsverksamheten i Sverige i syfte att kunna initiera och leda standardiseringsverksamheten på området.

SIS ansvarar för att arbetet inom olika kommittéer följer uppsatta policyer, regler, instruktioner, överenskommelser etc. SIS ska alltid eftersträva att modernisera och utveckla erbjudandet till kommitténs deltagare. Fungerar inte arbetet i en kommitté tillfredställande är det SIS ansvar att vidta lämpliga åtgärder. Policy Standardiseringsverksamheten och tekniska kommitteer antagen av SIS styrelse 2016-06-22

Kommitténs ansvar

TK har i uppdrag att utarbeta, upphäva och revidera svensk standard och medverka i internationellt standardiseringsarbete i enlighet med regelverken för standardisering. Reglerna sätts av ISO, CEN och SIS.

Finansiering

TKs verksamhet finansieras med avgifter från deltagarna. Grundprincipen är att kommittédeltagarna delar på kostnaderna. SIS kan stödja TK för att möjliggöra ökad och förbättrad leverans av service till TK. Erhållet och avsett statsstöd vidareförmedlas till TK i syfte att erhålla ett bättre kvalitativt standardiseringsarbete.

Copyright

En standard är ett kollektivt verk där upphovsrätten tillhör författarna, dvs. de experter som utarbetar standarden. Experter som arbetar inom ramen för CEN eller ISO upplåter dock denna rätt till CEN respektive ISO genom att acceptera dessa organisationers villkor för deltagande i arbetet. CEN eller ISO överlåter i sin tur rätten till sina medlemmar, däribland SIS, att distribuera alla standarder i alla olika format enligt föreskrifter. SIS har på detta sätt copyright på svensk standard och förslag till standard i enlighet med gällande internationella och europeiska regelverk. Ett liknande förfarande gäller även vid utarbetande av nationell svensk standard där SIS har rättigheterna. SIS ska aktivt verka för att detta skydd av intellektuellt material bibehålls. Samtidigt ska största möjliga spridning av standarderna eftersträvas. Nya lösningar ska därför ständigt sökas i syfte att säkra skyddet för copyrighten och att säkerställa de långsiktiga intäkterna för standardiseringsverksamhetens finansiering.

Policy Standardiseringsverksamheten och tekniska kommitteer antagen av SIS styrelse 2016-06-22.