Pressmeddelande · 2023-08-03

Sverige får ledande roll inom cirkulär ekonomi i Europa

Nu är det klart att Sverige startar och kommer att leda en europeisk kommitté för cirkulär ekonomi, med uppgift att utveckla standarder inom området. Frågan är högprioriterad när Europa nu ställer om till en cirkulär grön ekonomi. Arbetet med nya standarder är en förutsättning för att lyckas med omställningen eftersom företag och organisationer är beroende av gemensamma lösningar för att använda resurser så effektivt som möjligt.

Nyheter sis.se.png

Uppdraget, som Svenska institutet för standarder nu fått, innebär att samla europeisk expertis inom cirkulär ekonomi för att tillsammans ta fram standarder för bland annat gemensam terminologi och metod, som alla länder kan sluta upp kring.  

–  Sverige och svenska företag är drivande i omställningen mot en cirkulär ekonomi. Vår kunskap och förslag på lösningar har möjlighet att bli en del av gemensamma standarder och vägledningar som påverkar hela den europeiska industrin, och vi välkomnar alla intresserade organisationer, privata och offentliga, att delta i arbetet, säger Laura Linnala, projektledare, Svenska institutet för standarder.

Cirkulär ekonomi är ett systematiskt arbetssätt för att hantera resurser optimalt. I dag ställs allt högre krav på hållbarhet för att klara de globala utmaningarna. Alla företag kommer att behöva ställa om på kort tid och är beroende av tydlighet kring vad som gäller. Här spelar standarder en viktig roll, och bidrar till bland annat gemensamma definitioner och vägledningar. Standardisering bygger på samverkan och konsensus och gör det därför möjligt att nå en kraftfull uppslutning hos europeiska länder kring lösningar som har stor påverkan på miljö och människor.

–  Standarder och definitioner är viktiga för att skapa och sprida lösningar för att klara av omställningen till en cirkulär grön ekonomi. Det här uppdraget är glädjande och innebär en stor möjlighet för svenska företag, organisationer och myndigheter att påverka och öka svenskt inflytande inom området på europanivå, säger Annika Andreasen, vd, Svenska institutet för standarder.

Beslutet att ge Sverige uppdraget att starta en europeisk kommitté för cirkulär ekonomi har tagits av medlemsländerna i den europeiska standardiseringsorganisationen CEN. Det formella arbetet startar under hösten 2023 med att identifiera vilka områden som är i störst behov av nya standarder. Ordförande för den europeiska kommittén blir Raul Carlsson, senior forskare på RISE.

För mer information, kontakta:


Laura Linnala, projektledare, SIS: 08 555 521 18, laura.linnala@sis.se

Henning Törner, sektionschef, SIS: 08 555 520 49, henning.torner@sis.se

Mychèle Östman, kommunikationschef: 08 555 520 50, mychele.ostman@sis.se


Får du vårt nyhetsbrev?

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet skickas ut sex gånger per år.

Laura Linnala
Projektledare, SIS
08 555 521 18, 

laura.linnala@sis.se

Grundpelaren i ett cirkulärt, hållbart samhälle är resurseffektivitet. För att det ska kunna uppnås krävs standarder. EU har antagit en ambitiös handlingsplan för den cirkulära ekonomin där standarder spelar en viktig roll.