Pressmeddelande · 2020-04-21

Kostnadsfria standarder ska underlätta organisationers krishantering

Som en följd av corona-utbrottet tillgängliggörs nu kostnadsfritt ett antal ISO-standarder som företag och andra organisationer kan använda som stöd i sin krishantering kring den pågående covid-19-pandemin. Det handlar om standarder för riskhantering, krishantering, samhällssäkerhet och kontinuitetshantering. SIS erbjuder nu svenska företag och organisationer att använda sig av dessa standarder kostnadsfritt under en begränsad tid.

Klossar i rad som faller och blockeras av en hand.

– Tidigare har standarder för bland annat medicintekniska produkter och personlig skyddsutrustning gjorts kostnadsfria under den kris vi nu befinner oss i. Nu fortsätter vi fritt tillgängliggörande med ett antal standarder som syftar till att öka samhällssäkerheten och som kan hjälpa organisationer i att bemöta och hantera en föränderlig omvärld, säger Annika Andreasen, vd på Svenska institutet för standarder, SIS.

– Det handlar bland annat om att kunna ge stöd till sårbara personer och grupper i en nödsituation och att kunna fortsätta sin verksamhet med nya och ändrade förutsättningar. Detta är standarder som hjälper organisationer att systematiskt arbeta med den nuvarande krissituationen både på kort och på längre sikt, säger Susanna Björk, projektledare på SIS.

Standarder som tillgängliggörs kostnadsfritt under en begränsad tid:

ISO 22301:2019 Security and resilience – Business continuity management systems – Requirements

Standarden anger krav för hur en organisation systematiskt ska arbeta med kontinuitetshantering och syftar till att skydda, minska sannolikheten, agera på och återställa verksamheter.

ISO 22395:2018 Security and resilience – Community resilience – Guidelines for supporting vulnerable persons in an emergency

Standarden ger vägledning till organisationer för att identifiera, involvera, kommunicera med och stödja individer som är särskilt sårbara för naturliga och av människor framkallade (både avsiktliga och oavsiktliga) nödsituationer och kriser.

ISO 22320:2018 Security and resilience – Emergency management – Guidelines for incident management

Standarden tydliggör bland annat de grundläggande komponenterna i incidenthantering, och fokuserar på roller och ansvar, uppgifter och resurshantering och gemensam ledning för samarbete med andra organisationer.

ISO 22316:2017 Security and resilience – Organizational resilience – Principles and attributes

Standarden ger vägledning för hur organisationer kan absorbera och anpassa sig till förändringar i syfte att stärka sin motståndskraft och resiliens.

ISO 31000:2018 Risk management – Guidelines

Standarden ger vägledning i riskhantering. Förändringar och ökande otrygghet i samhället innebär att privata och offentliga organisationer i allt högre utsträckning ställs inför olika typer av risker som behöver hanteras för att nå uppsatta mål.

Fakta

ISO-standarderna är fastställda som svensk standard av SIS tekniska kommitté för samhällssäkerhet, och framtagna av den internationella kommittén för "Security and resiliens", som drivs av Sverige, via SIS, med ordförande från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Standarder i kampen mot covid-19

SIS/TK 494 Samhällssäkerhet

ISO/TC 292 Security and resilience

Kontaktpersoner

Susanna Björk, projektledare SIS/TK 494 och Committee Manager ISO/TC 292, Svenska institutet för standarder, SIS, susanna.bjork@sis.se

Johan Dahlgren, sektionschef informationsteknik och ledningssystem, Svenska institutet för standarder, SIS, johan.dahlgren@sis.se