Nyhet · 2023-06-26

Upprätthåll verksamhetens förmåga att leverera oavsett vad som händer

För att bli bättre rustade inför nästa kris bör organisationer identifiera sina kritiska beroenden och planera för kontinuitet i verksamheten. Du som arbetar med kontinuitetshantering på ett eller annat vis välkomnas att vara med och påverka standardiseringen inom området. Det är stärkande för dina kunskaper såväl som för Sveriges krisberedskap.

Pandemin, invasionen av Ukraina och stoppet i Suezkanalen har på olika sätt synliggjort hur sårbara dagens internationella flödeskedjor och viktiga samhällsfunktioner kan vara. Bristen på halvledare är ett exempel som haft stor påverkan på flera organisationer. Samtidigt som efterfrågan ökat har pandemin och en komplex tillverkningsprocess gjort att utbudet inte håller samma takt. Detta har bland annat lett till att EU planerar att införa nya regler som ska trygga Europas försörjning framöver.    

– Fyrhjulsdrivna bilar är ett annat aktuellt exempel. Flera bilmodeller har långa väntetider just nu på grund av att en stor del av tillverkningen skedde i Ukraina. Däremot har Tesla inte samma situation. Deras strategi innebär att de tillverkar så mycket som möjligt själva vilket gör att de har bättre koll på flödeskedjan, säger Anders Rosqvist på Tyréns.

Kontinuitetshantering stärker Sveriges krisberedskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB rekommenderar både offentliga och privata verksamheter att bygga upp sin förmåga att kunna upprätthålla leveranser vid kommande kriser. Kontinuitetshantering som det kallas, betyder dock inte att alla måste göra allt själva. Situationen med de fyrhjulsdrivna bilarna hade till exempel kunnat avvärjas genom att använda leverantörer med tillverkning på olika geografiska platser vilket hade diversifierat risken.

– Alla verksamheter bör analysera sina kritiska beroenden och agera utifrån det. Här finns det flera standarder som erbjuder bra vägledning.

Anders Rosqvist vet vad han pratar om. Förutom att han stöttar såväl privata som offentliga organisationer genom sitt arbete som konsult på Tyréns, är han ordförande för den arbetsgrupp inom SIS som utvecklar standarderna för kontinuitetshantering och resiliens.

Anders Rosqvist är en av talarna på seminariet "Alltid Redo - Hur får vi kontinuitetshantering och informationssäkerhet att fungera ihop?", Studio SIS den 5 oktober. Läs mer och anmäl dig här!  

Sverige håller just nu på att bygga upp sitt totalförsvar. En viktig del i detta är att trygga försörjningen av exempelvis energi, livsmedel och drivmedel även i kris och krig. Här kan metodiken för kontinuitetshantering användas inte bara för enskilda organisationer utan även på lokal, regional och nationell nivå.

Sökes: Fler med praktisk erfarenhet

Kontinuitetshantering utgår från en internationell ledningssystemstandard med krav som verksamheten kan certifieras mot. I samma familj finns även en svensk vägledningsstandard, SS 22304, som håller på att revideras och sannolikt publiceras under hösten. Samma standard har MSB sponsrat under en tid, för alla organisationer med samhällsviktig verksamhet.

– Men standarden är lika användbar för alla organisationer som vill säkerställa sin leveransförmåga.

Den breda målgruppen är en anledning till att SIS och MSB nu välkomnar fler att, liksom Tyréns, ta vara på möjligheten att vara med och påverka standardiseringsarbetet och den pågående revideringen av den svenska standarden.

– Vi behöver bli fler med praktisk erfarenhet av att jobba med kontinuitetshantering. Det är väldigt utvecklande för min yrkesroll och mycket motiverande att kunna bidra till att stärka samhällets och Sveriges krisberedskap, säger Anders Rosqvist.

Vill du veta mer om standardiseringsarbetet kopplat till kontinuitetshantering? Kontakta Susanna Björk, projektledare på SIS.

Arbetar du med kontinuitetshantering? Sex skäl att överväga standardisering som nästa steg i din karriär:

◼   Nätverket växer med personer inom ditt kunskapsområde att utbyta kunskaper och erfarenheter med

◼   Du får inblick i standarderna på en nivå som inte varit möjlig bara av att använda dem

◼   Standardiseringsarbetet stärker ditt CV – på arbetsmarknaden och som konsult

◼   Standardisering må ha långa processer, men arbetet är väldigt kul

◼   Få organisationer erbjuder samma möjlighet till professionell utveckling som den du får som expert på SIS

◼   Att bidra till att utveckla samhällets och Sveriges krisberedskap är motiverande


Kommitté för samhällssäkerhet

Standardiseringen på området för samhällssäkerhet handlar om att underlätta samverkan och göra det enklare när det oväntade inträffar.

Arbetet pågår i SIS/TK 494. 

Utbildning - kontinuitetshantering

Vi befinner oss i en värld där säkerhetshot ständigt påverkar oss organisatoriskt eller samhällsmässigt. De nya hoten och riskerna blir alltmer osäkra och tvetydiga, där flera risker samverkar. Detta leder till att konsekvenserna är allt svårare att förutspå, en åtgärd som kan mildra kan också förvärra då sambanden är allt mer komplexa och otydliga.

Boka utbildningen >