Nyhet · 2023-06-12

Vägledning för riskhantering – nu på svenska

Riskhantering är en helt oumbärlig kompetens för att fatta välgrundade beslut utifrån de möjligheter, hot och framtida osäkerhet som en organisations risk ger upphov till. Därför är det en välkommen nyhet att den populära handboken i riskhantering enligt ISO 31000 har översatts till svenska och finns att ladda ner som e-bok.

Under de senaste åren har vi fått uppleva risker av alla de slag. Riskerna har sträckt sig från utmaningar och möjligheter i den dagliga verksamheten till stora händelser som logistikstörningar, politisk oro, storskaliga dataintrång och – vilket var något helt nytt – nedstängningar orsakade av en global pandemi.

Organisationer som hanterar risk på ett bra sätt lyckas inte bara överleva, utan kan även uppnå bättre resultat.

Köp handboken här!

För att möta detta mycket aktuella och relevanta behov har vi tagit fram ISO 31000:2018 – Riskhantering. En praktisk vägledning. Denna populära handbok som nyss översatts till svenska, hjälper organisationer genom att ge ytterligare praktisk vägledning och riktlinjer för hur de kan integrera ett verkningsfullt ramverk för beslutsfattande.

Handboken som ger utökat stöd för hur riskhantering integreras i verksamheten innehåller information om riskhanteringsprinciper, ramverket, roller och ansvarsområden, planering, processer, kommunikation, övervakning och översyn, samt ständiga förbättringar.