Nyhet · 2018-05-21

Maskinsäkerhetsstandard på remiss våren 2019

Revideringen av en av de främsta standarderna inom maskinsäkerhet, EN ISO 13849-1, är inne i ett intensivt skede. Standarden ska skickas ut på remiss om ett år och publiceras under 2020.

EN ISO 13849-1 berör säkerhetsrelaterade delar av styrsystem och dess allmänna konstruktionsprinciper. Den är en av de största, globala maskinsäkerhetsstandarderna.

Anette Wester Odbratt, ansvarig för standardisering och certifiering på ABB Jokab Safety i Kungsbacka, deltar i revideringen som medlem i SIS/TK 282 Maskinsäkerhet, den kommitté som är svensk spegelgrupp i arbetet.

Hon konstaterar att ett av skälen till uppdateringen är att kraven på säkerhetsrelaterad mjukvara behöver förbättras. Dagens skyddsanordningar blir allt mer intelligenta, och allt fler säkerhetsfunktioner byggs in direkt i programvaran.

Därför är det viktigt att kraven blir väl specificerade redan vid programvaruutvecklingen.

– Som exempel kommer kraven på mjukvara i EN ISO 13849 att vara mer samordnade med kraven på mjukvara i EN 62061, det vill säga den maskinsäkerhetsstandard som berör funktionssäkerhet hos elektriska, elektroniska och programmerbara elektroniska säkerhetskritiska styrsystem, berättar Anette Wester Odbratt.
En annan förändring är att flödet i standarden kommer att förändras på ett sätt som bättre ska motsvara designprocessen. Dessutom kommer vissa luckor att fyllas igen inom områden där det behövs mer beskrivande text.

– Under arbetets gång har vi haft stora diskussioner om förändringar kring val av PL, Performance Level. I korthet handlar PL om hur säker säkerheten ska vara. Ett förslag gick ut på att lägga till en parameter, ”sannolikhet för att den riskfyllda händelsen ska inträffa” (O), vid sidan av de befintliga parametrarna ”allvarlighetsgrad” (S), ”frekvens” (F) och ”möjlighet att undvika riskorsaken” (P). Förslaget gav dessutom mer detaljerad information om valet av P och O. Men resultatet av diskussionerna blev till slut att förslaget röstades ned, så i dagsläget blir det inga större förändringar vid val av PL, säger Anette Wester Odbratt.

Hon påpekar att det även pågår diskussioner om att infoga hela eller delar av EN ISO 13849-2 i del 1. För användarna skulle det innebära en förenkling: statistiken visar att det säljs betydligt mer av del 1 än av del 2, och båda standarderna behövs för att tillämpningen ska fungera.

– Totalt sett har vi haft ett mycket stort antal kommentarer att diskutera i det som kallas ”Working Draft 2” av standarden. Här finns allt från editoriella till tekniska synpunkter – totalt handlar det om 565 kommentarer. Allt detta tar tid att gå igenom, men fördelen är att många av kommentarerna syftar till att göra kraven mer tydliga och mer genomgående i hela standarden.

Text: Lena Lidberg 

Övriga nyheter om maskinsäkerhetsstandarder


Fakta/EN ISO 13849-1

  • Maskinsäkerhetsstandarden EN ISO 13849-1 utvecklades av CEN och ISO tillsammans år 2006.
  • Den senaste revideringen gjordes 2015 och kort därefter startade den uppdatering som nu pågår.
  • Den nya versionen av standarden kommer att skickas ut på remiss i april–maj 2019 och ska publiceras 2020.

Utbildningar inom CE-märkning

Vilka krav krävs för att CE-märka?

Våra utbildningarna återspeglar den kunskap och erfarenhet som finns om konstruktion och krav för att CE-märka. 

Prenumerera på standarder (SIS Abonnemang)

  • Få tillgång till all världens standarder
  • Välj ut vilka områden eller standarder just ni använder
  • Säkerställ att ni alltid har tillgång till gällande utgåva
  • Ge hela organisationen smidig åkomst
  • Kvalitetssäkra er organisation