Nyhet · 2023-01-27

Ny maskinförordning slutförhandlad inom EU

Det finns nu en politisk överenskommelse inom EU att ersätta maskindirektivet med en ny maskinförordning. Under övergångsperioden de närmaste åren finns möjlighet att påverka de standarder som kommer att få stor betydelse för maskinsäkerheten i Europa framöver.

I december kom EU-kommissionen, Europaparlamentet och Europeiska unionens råd överens om en ny maskinförordning, som innebär en revidering av det gamla maskindirektivet. Förordningen gäller både konsumentprodukter och industrimaskiner – allt från tunga byggmaskiner till hela industriproduktionslinjer, men även högdigitaliserade produkter som robotar och 3D-skrivare för tillverkningsindustrin.

De nya reglerna – som ska stärka allmänhetens förtroende för nästa generation maskiner, främja innovation och stärka maskinindustrins konkurrenskraft i och utanför EU – påverkar även många standarder.

– Maskinförordningen träder i kraft 20 dagar efter att den publicerats i Europeiska unionens officiella tidning. Därefter startar en övergångsperiod om 42 månader som ger branschen möjlighet att anpassa sig och standardiseringen tid att uppdatera alla standarder som berörs av de nya kraven, säger Ann-Sofie Sjöblom på Svenska Institutet för Standarder.

I de SIS-kommittéer som är kopplade till maskinsäkerhet har mycket av arbetet under 2022 präglats av förberedelser.

– Maskinsäkerhet angår många och branschen behöver förhålla sig till den nya maskinförordningen när den väl träder i kraft. Svenska intressenter har här en fin möjlighet att påverka framtidens viktiga standarder, samtidigt som de får ta del av all kunskap och erfarenheter som delas i SIS kommittéer, säger Ann-Sofie Sjöblom.

Vill du veta mer om hur SIS standardisering kopplat till Maskinförordningen? Kontakta Ann-Sofie Sjöblom, projektledare på SIS.

Maskinförordningen i korthet:

Maskiner ska vara säkra och användarnas förtroende för ny teknik ska öka Tillverkarna ska se till att maskinprodukter uppfyller alla grundläggande hälso- och säkerhetskrav i förordningen. För sex kategorier av maskiner gäller obligatorisk tredjepartscertifiering, och det finns framtidssäkra regler om hur det antalet kan uppdateras. Genom reglerna införs nya säkerhetskrav för autonoma maskiner, samarbete mellan människa och maskin och för första gången säker användning av artificiell intelligens i maskiner. För att styrka efterlevnaden kan tillverkarna fortsätta använda en rad harmoniserade standarder som hela tiden uppdateras enligt den tekniska utvecklingen, vilket underlättar innovationen och stärker branschens konkurrenskraft.

Tillverkarnas administrativa börda och kostnader ska minska Genom reglerna införs administrativa förenklingar, t.ex. att bruksanvisningar får vara i digitalt format. Det hjälper industrin att spara upp till 16,6 miljarder euro per år. De nya reglerna är också ett steg mot att anpassa avgifterna för bedömning av överensstämmelse till de små och medelstora företagens behov, då de utgör 98 % av maskinbranschen. Dessutom passar de nya reglerna bättre ihop med förordningarna om artificiell intelligens och cyberresiliens.

Mer rättssäkerhet Den nya förordningen har tydliga och proportionerliga regler som gäller enhetligt i hela EU och ökar rättssäkerheten för tillverkarna. Förordningen förtydligar tillämpningsområde, definitioner, grundläggande krav och förfaranden för bedömning av överensstämmelse. I slutversionen av förordningen preciseras dessutom begreppet väsentlig ändring av produkter.

Effektivare marknadskontroll De nya reglerna anpassar skyddsåtgärderna mot maskinprodukter som inte uppfyller kraven till de åtgärder som gäller i EU:s mer allmänna produktregler.

Källa: EU-kommissionen