Logga in

Hanterade tolkningsfrågor

Avgränsning av legala krav

Frågan gäller var skiljelinjen går vid certifiering av ett miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015 mellan lagstiftning som reglerar frågor om naturmiljön respektive arbetsmiljön. I samband med certifieringsrevision har ett företag fått en avvikelse för att det saknas dokumentation över Arbetsmiljöverkets föreskrifter som har bäring på yttre miljö, exempelvis AFS 2008:13 Skyltar och signaler, AFS 2006:5 Daglig tillsyn av truck, AFS 2006:5 Buller, AFS 2006:4 Användning av arbetsutrustning m.m. Enligt företaget finns det ingen koppling av de exemplifierade författningarna till någon av företagets identifierade miljöaspekter.

Alla företag har en skyldighet att följa tillämpliga regler och bestämmelser i svensk författningssamling (SFS), myndigheters föreskrifter (NFS, HVMFS, KIFS, MSBFS, AFS m.fl.), de förordningar som utfärdas i EUs regelverk samt de beslut som en myndighet eller domstol utfärdar med stöd av miljölagstiftning, exempelvis ett tillstånd enligt 9 kap 6§ miljöbalken (1998:808). En praktisk avgränsning när det gäller vilka myndighetsföreskrifter som kan komma ifråga för ett miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015 kan i första hand vara de 26 myndigheter som har ett uttalat ansvar för någon del av arbetet med de nationella miljökvalitetsmålen (Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, Boverket, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, Strålsäkerhetsmyndigheten och Sveriges geologiska undersökning, SGU m.fl.) men det kan finnas tillämpliga föreskrifter även utanför denna grupp. De direktiv som utfärdas inom EU riktar sig till medlemsländernas regeringar och överförs alltid i svensk författning, varför ett enskilt företag i Sverige kan lämna sistnämnda dokument därhän, eftersom de legala kraven i direktiven återkommer i en svensk författning.

I det nu aktuella fallet gäller det vilka legala krav som bör beaktas i ett miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015. I avsnitt 6.1.3 i standarden ISO 14001:2015 står det bland annat att organisationen ”ska fastställa och ha tillgång till de bindande krav som rör dess miljöaspekter, fastställa hur dessa krav är tillämpliga på organisationen, samt ta hänsyn till dessa bindande krav när miljöledningssystemet upprättas, införs, underhålls och ständigt förbättras”. Enligt avsnitt 6.1.2 ska det finnas en förteckning över miljöaspekter och åtföljande miljöpåverkan. Begreppet bindande krav är vidare än enbart legala krav, dvs det är en samlingsbeteckning för ”legala och andra krav”. Hanteringen av sådana andra krav följer samma procedur som gäller för legala krav.

Kraven i standarden innebär att ett företag ska upprätthålla en aktuell förteckning över alla miljöaspekter som har identifierats och som den kan ”styra och påverka”, d.v.s miljöaspekter hos kund eller leverantör kan också komma att ingå i förteckningen, inte bara dem innanför grindarna hos det egna företaget. Den miljöpåverkan som miljöaspekten kan ge upphov till ska framgå av förteckningen. Vidare ska de legala kraven kopplas till resp. miljöaspekt, exempelvis att kontrollera att en transportör har erforderligt tillstånd (15 kap 18-19§§ miljöbalken, 1998:808) för en miljöaspekt som rör hanteringen av avfall. Det räcker alltså inte att bara hänvisa till en enskild författning. Innebörden av det konkreta kravet ska framgå.

I frågeställarens fall finns det inga miljöaspekter som kan kopplas till de exemplifierade författningarna, varför de inte behöver ingå i nämnda förteckningar som upprättas enligt kraven i ISO 14001:2015. I princip gäller samma regler för de företag som ännu tillämpar den tidigare versionen av miljöledningsstandarden ISO 14001:2004.

Företag som tillämpar ett miljöledningssystem kan finna det ändamålsenligt att föra in andra frågor än direkta miljöfrågor i sitt miljöledningssystem. Företaget kan också finna det ändamålsenligt att inom miljöledningssystemet hålla reda på andra legala krav som är viktiga i verksamheten. Sådana aspekter och legala krav faller dock utanför certifieringen av ett miljöledningssystem som upprättats med stöd av ISO 14001:2015.


Vad betyder beteckningarna?

Vi lever i en värld av förkortningar. I SIS förkortningsordlista hittar du de allra vanligaste förkortningarna som används i standardiseringssammanhang.