Standardization · SIS/TK 613

Offentlig upphandling

SIS har fått i uppdrag att leda ett europeiskt arbete med att ta fram en standard för "integritet och ansvarighet" i offentlig upphandling. Huvudsyftet är att stärka trovärdigheten och förtroendet för upphandlingsprocessen och att säkerställa ett effektivt genomförande av avtal och åtaganden. Det ska vara enklare att göra rätt. Som deltagare i den svenska tekniska kommittén, SIS/TK 613, har du en unik möjlighet påverka arbetet och göra din röst hörd. SIS högsta ledning har tagit ett strategiskt beslut att projektdeltagaravgiften för det första året är 0 kr!

Initiativet kommer från EU-kommissionen och dess "Single market strategy" som i stora drag innebär en strävan att komma åt alla de positiva egenskaper som en inre marknad innebär, dvs. EU-regionen ska betraktas och agera som en enhetlig marknad. Under denna strategi finns ett "Joint Initiative on Standardisation (JIS)" som syftar till att uppdatera och modernisera standardiseringsområdet.

Det initiala uppdraget är att utveckla en standard för "integritet och ansvarighet"1 i offentlig upphandling. Utöver syftet att stärka trovärdigheten och förtroendet för upphandlingsprocessen, ska standarden också leda till att förenkla och öka den gränsöverskridande handeln baserad på offentlig upphandling.

I korthet kommer standarden att belysa följande delar:

  • en integritets- och ansvarighetspolicy för upphandlande enheter,
  • en riskhanteringsstrategi för området integritet för upphandlande enheter,
  • en intern uppförandekod för medarbetare med inköpsuppgifter,
  • en integritetsförsäkran mellan upphandlande enheter och anbudsgivare,
  • ett system för hantering av upphandlingsdata och mätning av prestanda och kvalitet i upphandlingsprocesser hos upphandlande enheter.

Just nu håller SIS på att samla alla intressenter som vill medverka i den svenska tekniska kommittén, SIS/TK 613. I syfte att nu säkerställa ett starkt, svenskt ledarskap med en bred och kraftig svensk standardiseringskommitté på SIS med experter på offentlig upphandling, har SIS högsta ledning tagit ett strategiskt beslut att projektdeltagaravgiften för det första året är 0 kr! Under våren 2019 startar projektet och vi beräknar att standarden för integritet och ansvarighet i offentlig upphandling är klar till år 2021.

Vill du och din organisation vara med i arbetet? Gör en intressanmälan eller kontakta Alexandra Antoni


1 Engelsk titel: Integrity and Accountability Standard. 

"Integritet" definieras som att agera affärsmässigt med öppenhet och utan ovidkommande hänsyn, samt att alltid ha verksamhetens bästa som ledstjärna 

Standarden SS-ISO 26000 Vägledning för socialt ansvarstagande definierar ”ansvarighet” som ”att stå till svars och ta ansvar för konsekvenserna av sina beslut och aktiviteter inför organisationens styrande organ, rättsliga myndigheter och inför sina intressenter (i allmänhet).

More information about the committèes work:

Participants 15 companies and organizations
Arkatay Consulting AB, Malmö
Doublecheck AB, Stockholm
Fairdeal Group Sverige AB, Stockholm
Kammarkollegiet, Stockholm
Patent- och registreringsverket PRV, Stockholm
Region Uppsala, Varuförsörjningen, Uppsala
Securitas Sverige AB, Stockholm
Silf Competence AB, Kista
SKL Kommentus AB, Stockholm
Svenskt Näringsliv Service AB, Stockholm
Tendium AB, Stockholm
Trafikverket, Malmö
Trafikverket, Borlänge
Upphandlingsmyndigheten, Solna
Upphandlingsrättslig Tidskrift, Täby
Show more Show less
International participation 1 international committees
CEN/TC 461, Public procurement
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Subjects

Purchasing, procurement, logistics