Standardization · SIS/TK 535

Karaktärisering av avfall, mark och slam

Standarder för analyser av avfall, mark och slam är viktiga verktyg för undersökning av vår yttre miljö. I takt med att föroreningar sprider sig till t.ex. mark och till grundvatten ökar kraven på bestämning och bedömning av de olika ämnena. För att säkra och övervaka vår miljö är det därför viktigt att det finns metodstandarder för miljöanalyser. Tillämpningen av dem ger jämförbara och tillförlitliga resultat som kan användas över hela världen i kampen att rädda vår miljö.

Produktguide - Standarder för undersökning och riskbedömning av förorenad mark

Produktguiden ger en översikt över standarder som är tillämpbara vid undersökning, karaktärisering och riskbedömning av jord från förorenade områden. Syftet med guiden är att ge vägledning kring vilka standarder som finns att tillgå för att utföra provtagning, provberedning och olika typer av analyser av förorenad jord.

Standarderna som presenteras i denna produktguide kan ses som ett komplement till det vägledningsmaterial som Naturvårdsverket har tagit fram för arbetet med förorenade områden och SGFs Fälthandbok "Undersökningar av förorenade områden" Läs mer i produktguiden.

Om kommittéarbete

Sverige deltar sedan länge i det internationella standardiseringsarbete som bedrivs inom områdena avfall, mark och slam. Standarderna ska göra det möjligt att på ett effektivt sätt ta och bereda prover, analysera och bestämma koncentrationen av olika ämnen och föroreningar i avfall, lakvatten, mark, jord och slam. Vid behov och på initiativ av intressenterna kan TK 535 utarbeta rent nationella standarder.

Kommittén har som mål att:

• delta i och påverka utformningen av CEN- och ISO standarder, rapporter och tekniska specifikationer inom avfalls- marks- och slamområdena.

• tekniska kommittén ska utgöra referensforum för svensk medverkan och agerande i det internationella arbetet. Genom aktiv medverkan inom ISO och CEN ska svenska intressenter beredas möjlighet att påverka utvecklingen av standarderna på ett sätt som gagnar deras intressen i ett globalt perspektiv.

• vid behov utarbeta nationella standarder och rapporter

• införa ISO- och CEN standarderna i Sverige

• överväga och vid behov översätta CEN- och ISO standarder till svenska

• samla aktörer inom kommitteens arbetsområden

• vara forum för informationsutbyte på allmän och övergripande nivå mellan näringsliv, myndigheter, organisationer, institutioner, standardiseringsorganisation m.m. inom arbetsområdet.

Under 80-talet bildades det i Sverige tre olika kommittéer för avfall, mark och slam. År 2006 gick kommittéerna för mark och slam samman och bildade en grupp. Några år senare anslöt sig avfallskommittén till denna grupp och de tre tillsammans bildade den 1 januari 2010, Karaktärisering av avfall, mark och slam, TK 535.

More information about the committèes work:

Now working on 55 standards
EN ISO 14870, Soil quality - Extraction of trace elements by buffered DTPA solution (ISO 14870:2001)
ISO 19031, Soil Quality - Effects of contaminated soils on the foliar fatty acid composition of higher plants
EN ISO 17182, Soil quality - Determination of some selected phenols and chlorophenols - Gas chromatographic method with mass spectrometric detection
ISO 19236, Soil quality - Assessment of the capacity of soils to reduce N20
ISO 19648, Soil quality — Parameters for geochemical modelling of the leaching and speciation of constituents in soils and materials — Guidance for the application of ISO 12782
ISO 20951, Soil Quality - Guidance on methods for measuring greenhouse gases (CO2, N2O, CH4) and ammonia (NH3) fluxes between soils and the atmosphere
ISO 22191-2, Soil quality - Use of extracts for the assessment of bioavailability of chemicals in soils -Part 2: Organic Chemicals
ISO 5120, Soil quality-Determination of perchlorate in soil using liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS)
EN N 074, Sludges, soils and waste — Evaluation of different microwave digestion procedures using tetrafluoroboric (HBF4) acid as alternative for hydrofluoric (HF) acid
EN ISO 54321, Soil, treated biowaste, sludge and waste - Digestion of aqua regia soluble fractions of elements (ISO/FDIS 54321:2020)
ISO 23265, Soil quality -Test for measuring organic matter decomposition in contaminated soil
ISO 23266, Soil quality - Test for measuring the inhibition of reproduction in oribatid mites (Oppia nitens) exposed to contaminants in soil
ISO 12404, Soil and waste - Guidance on the selection and application of screening methods
ISO 10390, Soil, sludge and treated biowaste - Determination of pH
EN N 133, Waste — Characterization of granular solids with potential for use as construction material— Compliance leaching test — Up-flow percolation test
ISO 23400, Guidelines for the determination of organic carbon and nitrogen stocks and their variations in mineral soil at plot scale
ISO 54321, Soil, treated biowaste, sludge and waste -- Digestion of aqua regia soluble fractions of elements
EN ISO 16558-1:2015/A1, Soil quality - Risk-based petroleum hydrocarbons - Part 1: Determination of aliphatic and aromatic fractions of volatile petroleum hydrocarbons using gas chromatography (static headspace method) - Amendment 1 (ISO 16558-1:2015/DAM 1:2018)
EN 17322, Environmental Solid Matrices - Determination of polychlorinated biphenyls (PCB) by gas chromatography - mass selective detection (GC-MS) or electron-capture detection (GC-ECD)
ISO 11063, Soil quality - Direct extraction of soil DNA (revision of ISO 11063:2012)
ISO/TS 22939, Soil quality - Measurement of enzyme activity patterns in soil samples using fluorogenic substrates in micro-well plates
EN 13656, Soil, treated biowaste, sludge and waste - Digestion with a hydrochloric (HCl), nitric (HNO3) and tetrafluoroboric (HBF4) or hydrofluoric (HF) acid mixture for subsequent determination of elements
ISO 23645, Characterization of soil and waste - Determination of Chromium(VI) in solid material by alkaline digestion and ion chromatography with spectrophotometric detection
ISO 23646, Soil quality - Determination of organochlorine pesticides by gas chromatography with mass selective detection (GC-MS) and gas chromatography with electron-capture detection (GC-ECD)
ISO 11916-3, Soil quality - Determination of selected explosives and related compounds - Part 3: Method using liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS)
EN ISO 21365, Soil quality - Conceptual site models for potentially contaminated sites (ISO 21365:2019)
ISO 23992, Soil quality - Framework for detailed recording and monitoring of changes in dynamic soil properties
ISO 23987, Soil quality - Sampling - Sampling and measuring of volatiles in soil quality field investigations
ISO 24032, Soil quality - In situ caging of snails to assess bioaccumulation of chemical substances
EN 14735, Characterization of waste - Preparation of waste samples for ecotoxicity tests
CEN/TR 16110, Characterization of waste - Guidance on the use of ecotoxicity tests applied to waste
EN 17503, Environmental solid matrices - Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) by gas chromatography (GC) and high performance liquid chromatography (HPLC)
ISO PRF 16751, Soil quality - Environmental availability of non-polar organic compounds - Determination of the potentially bioavailable fraction and the non-bioavailable fraction using a strong adsorbent or complexing agent
ISO 24212, Remediation techniques applied at contaminated sites
EN ISO 10390, Soil, sludge and treated biowaste - Determination of pH (ISO/DIS 10390:2020)
EN 15216, Environmental matrices - Determination of total dissolved solids (TDS) in water and eluates - Complementary element
EN 15935, Sludge, treated biowaste, soil and waste - Determination of loss on ignition
EN 17505, Soil and waste characterization — Temperature dependent differentiation of total carbon (TOC400, ROC, TIC900)
EN ISO 24212, Remediation techniques applied at contaminated sites
ISO 15192, Characterization of soil and waste - Determination of Chromium(VI) in solid material by alkaline digestion and ion chromatography with spectrophotometric detection
EN ISO 15192, Characterization of soil and waste - Determination of Chromium(VI) in solid material by alkaline digestion and ion chromatography with spectrophotometric detection (ISO/DIS 15192:2020)
ISO 11268-2, Soil quality - Effects of pollutants on earthworms - Part 2: Determination of effects on reproduction of Eisenia fetida/Eisenia andrei
EN ISO 11063, Soil quality - Direct extraction of soil DNA (ISO/DIS 11063:2019)
ISO 4974, Soil quality — Guidance on soil temperature measurement
ISO/TS 29843-2, Soil quality - Determination of soil microbial diversity - Part 2: Method by phospholipid fatty acid analysis (PLFA) using the simple PLFA extraction method
CEN ISO/TS 29843-2, Soil quality - Determination of soil microbial diversity - Part 2: Method by phospholipid fatty acid analysis (PLFA) using the simple PLFA extraction method
ISO 21268-5, Soil quality — Leaching procedures for subsequent chemical and ecotoxicological testing of soil and soil-like materials — Part 5: Batch test with forced aerobic or anaerobic conditions
EN ISO 11916-3, Soil quality - Determination of selected explosives and related compounds - Part 3: Method using liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) (ISO/DIS 11916-3:2020)
ISO 23753-1:2019/Amd 1, Soil quality - Determination of dehydrogenases activity in soils - Part 1: Method using triphenyltetrazolium chloride (TTC) - Amendment 1
ISO 23753-2:2019/Amd 1, Soil quality - Determination of dehydrogenases activity in soils - Part 2: Method using iodotetrazolium chloride (INT) - Amendment 1
EN ISO 23753-1:2019/A1, Soil quality - Determination of dehydrogenases activity in soils - Part 1: Method using triphenyltetrazolium chloride (TTC) - Amendment 1 (ISO 23753-1:2019/DAM 1:2020)
EN ISO 23753-2:2019/A1, Soil quality - Determination of dehydrogenases activity in soils - Part 2: Method using iodotetrazolium chloride (INT) - Amendment 1 (ISO 23753-2:2019/DAM 1:2020)
EN ISO 12404, Soil quality - Guidance on the selection and application of screening methods (ISO/DIS 12404:2020)
ISO 22171, Soil quality — Determination of potential cation exchange capacity (CEC) and exchangeable cations buffered at pH 7, using a molar ammonium acetate solution
EN N 265, Environmental solid matrices — Determination of selected low boiling point alcohols using gas chromatography with mass spectrometry detection after static head-space extraction (HS-GC-MS)
Show more Show less
Published 238 standards
Show more Show less
Working group 1 workgroups
SIS/TK 535/AG 01, Experter
Participants 13 companies and organizations
ALS Scandinavia AB, Luleå
ALS Scandinavia AB, Danderyd
Avfall Sverige AB, Malmö
COWI AB, Göteborg
Eurofins Environment Testing Sweden AB, Lidköping
Kemakta Konsult AB, Stockholm
Kemira Kemi AB, HELSINGBORG
Statens geotekniska institut, Sundsvall
Statens geotekniska institut SGI, Linköping
Statens geotekniska institut SGI Malmökontoret, Stockholm
Stena Recycling AB, HALMSTAD
Sveriges Geologiska Undersökning, Uppsala
SYNLAB Analytics & Services Sweden AB, Linköping
Show more Show less
International participation 16 international committees
ISO/TC 190, Soil quality
ISO/TC 190/AHG, Assessment of soil functions / ecosystem services
ISO/TC 190/SC 3, Chemical and physical characterization
ISO/TC 190/SC 4, Biological characterization
ISO/TC 190/SC 4/WG 2, Effects on soil fauna
ISO/TC 190/SC 7, Impact assessment
ISO/TC 190/SC 7/WG 10, Contaminated site assessment
ISO/TC 190/SC 7/WG 4, Human exposure
ISO/TC 190/SC 7/WG 6, Transfer and mobility of components
CEN/TC 292, Characterization of waste
CEN/TC 345, Characterization of soils
CEN/TC 444, Test methods for environmental characterization of solid matrices
CEN/TC 444/WG 1, Leaching tests
CEN/TC 444/WG 2, Organic analysis
CEN/TC 444/WG 3, Inorganic analysis
CEN/TC 444/WG 4, Biological characterization
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Subjects

Environment, health protection, safety (13) Wastes (13.030) General (13.030.01) Solid wastes (13.030.10) Liquid wastes, sludge (13.030.20) Installations and equipment for waste disposal and treatment (13.030.40) Other (13.030.99) Water quality (13.060) Soil quality, pedology (13.080)


Produktguide

Contact

If you have questions or want to know more about the SIS standardization activities? Please contact us.

Lorena Olivares
Project manager
0733-822053
lorena.olivares@sis.se

Karin Ekström
Project assistant
karin.ekstrom@sis.se