Standardization · SIS/TK 222

Lyftredskap

För att minska risken för skador vid arbete med lyftredskap är det viktigt med gemensamma europeiska och globala säkerhetskrav. Genom att delta i kommittén har du möjlighet att påverka framtida innehåll i berörda standarder och få tidig information om utvecklingstrender. Standarderna riktar sig både till tillverkare och användare av lyftredskap.

Avsikten med standardiseringsarbetet inom området för Lyftredskap är att, genom att åstadkomma enhetliga regler för provningsmetoder, dimensionsstandarder, materialkrav, användnings- och kassationsregler m.m, för att uppnå

• minskad risk för skador på personer genom brott, urkrokning eller dylikt

• säkra lyft genom att kätting, stållinor, band, sling, stroppar och tillbehör är dimensionsmässigt anpassade till varandra

• tidig information om internationella utvecklingstrender inom området

• fri handel över gränser genom samordnad europeisk och internationell standard

Kommittén bevakar, medverkar i och påverkar det internationella standardiseringsarbetet med kätting, stållinor, band, sling, stroppar och tillbehör inom det europeiska standardiseringsarbetet samt motsvarande globala standardiseringsarbete. Därigenom tillgodoses svenska intressenters önskemål i europeiska och internationella standarder så att de fastställda standarderna direkt kan användas i Sverige. Kommittén verkar även för att fastställda standarder används vilket bidrar till att öka säkerheten och eliminera tekniska handelshinder.

De produkter som standardiseras inom projektets ram används världen över inom transport, byggnad, gruvindustri, tillverkning och även inom turistnäringen samt där det i övrigt krävs säkra lyft, säkring av transporter och säkring av last. Inte minst i samband med lyftkranar är detta viktigt. Se även kommittén för lyftkranar.

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén bevakar och deltar i det europeiska standardiseringsarbetet med kätting, stållinor, band, sling, stroppar och tillbehör (CEN/TC 168 Chains, ropes, webbing, slings and accessories - Safety). Det europeiska standardiseringsarbetet inom CEN är inriktat på säkerhetskrav och har koppling till EU-direktiv, dvs. de standarder som är under arbete utarbetas på uppdrag av EU-kommissionen och avses bli s.k. harmoniserade standarder. Detta är standarder som specificerar ett sätt att uppfylla EU-direktivets krav, inom det här området är det främst Maskindirektivet.

Kommittén bevakar och deltar även i det internationella standardiseringsarbetet inom ISO/TC 105, Steel wire ropes, och ISO/TC 111, Round steel link chains, lifting hooks and accessories och dess subkommittéer.

Ett värdefullt arbete

Den svenska kommittén är även ett nationellt forum för erfarenhets- och informationsutbyte mellan alla svenska intressenter som vill verka för standardisering inom området kätting, stållinor, band, sling, stroppar och tillbehör. Genom deltagandet i ISO- och CEN-arbetet får deltagarna tidig information om kommande standarder och därmed även om utvecklingstendenserna internationellt och i Europa,som de har nytta av i sitt eget utvecklingsarbete.

Standardiseringsarbetet ger vidare deltagarna djupare insikt om standardernas krav och hur man resonerar kring dessa, vilket underlättar vid diskussion med berörda parter inom branschen.

More information about the committèes work:

Now working on 7 standards
EN 13411-4, Terminations for steel wire ropes - Safety - Part 4: Metal and resin socketing
EN 13411-7, Terminations for steel wire ropes - Safety - Part 7: Symmetric wedge socket
EN 12385-5, Steel wire ropes - Safety - Part 5: Stranded ropes for lifts
EN 12385-3, Steel wire ropes - Safety - Part 3: Information for use and maintenance
EN 13411-9, Terminations for steel wire ropes — Safety — Part 9: Solid thimbles
ISO PRF 4778, Round steel short link chains for lifting purposes - Chain slings of welded construction - Grade 8
ISO 2415, Forged shackles for general lifting purposes - Dee shackles and bow shackles
Show more Show less
Published 58 standards
Show more Show less
Participants 11 companies and organizations
Arbetsmiljöverket, Stockholm
BEMA Kättingmäster AB, Varberg
BillerudKorsnäs Skog & Industri AB, Gävle
Certex Svenska AB, Täby
Certex Svenska AB, Göteborg
Forankra AB, Vårgårda
Gunnebo Industrier AB, Västerås
Gunnebo Industrier AB, Växjö
Kiwa Inspecta AB, Solna
Kiwa Inspecta AB, Västerås
Lyft & Surrningsredskap AB, Kungälv
Show more Show less
International participation 9 international committees
ISO/TC 105, Steel wire ropes
ISO/TC 111, Round steel link chains, chain slings, components and accessories
ISO/TC 111/SC 1, Chains and chain slings
ISO/TC 111/SC 3, Components and accessories
ISO/TC 111/SC 3/AHG 1, Feasibility of toughness material into components
ISO/TC 111/SC 3/WG 8, Forged shackles for general lifting purposes – Dee shackles and bow shackles
CEN/TC 168, Chains, ropes, webbing, slings and accessories - Safety
CEN/TC 168/WG 2, Steel wire ropes, their terminations and wire rope slings
CEN/TC 168/WG 4, Hooks and other accessories
Show more Show less
Financing
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Contact

If you have questions or want to know more about the SIS standardization activities? Please contact us.

Jörgen Wyke

Jörgen Wyke
Project manager
08-55552024
jorgen.wyke@sis.se

Ylva Yassine

Ylva Yassine
Project assistant
08-55552125
ylva.yassine@sis.se

Related