Standard Swedish standard · SS-ISO 10005:2018

Quality management - Guidelines for quality plans (ISO 10005:2018, IDT)

Status: Valid

Scope
Detta dokument ger vägledning för utformning, granskning, godkännande, tillämpning och revidering av kvalitetsplaner. Dokumentet är tillämpligt på alla kvalitetsplaner, oavsett avsett resultat och oavsett om den gäller en process, produkt eller tjänst eller ett projekt eller avtal samt oavsett organisationens typ och storlek. Det kan användas oavsett om organisationen har ett ledningssystem som överensstämmer med ISO 9001 eller inte. Detta dokument ger vägledning och definierar inte krav. Det fokuserar främst på resultaten och är inte en guide för att planera framtagning av ett kvalitetsledningssy-stem ANM. För att undvika upprepning av ”process, produkt, tjänst, projekt eller avtal” används termen ”specifikt fall” i detta dokument. This document gives guidelines for establishing, reviewing, accepting, applying and revising quality plans. This document is applicable to quality plans for any intended output, whether a process, product, service, project or contract, and any type or size of organization. It is applicable whether or not the organization has a management system in conformity with ISO 9001. This document provides guidance and does not specify requirements. It is focused primarily on the provision of outputs and is not a guide to the planning of quality management system development. NOTE To avoid undue repetition of “process, product, service, project or contract”, this document uses the term “specific case”.

Subjects

Management systems (03.100.70) Quality management and quality assurance (03.120.10) Quality management systems (04.080)


Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS

International title:

Article no: STD-80004852

Edition: 3

Approved: 6/26/2018

No of pages: 76

Replaces: SS-ISO 10005:2005