Standard Swedish standard · SS-EN 301549:2017

Accessibility requirements for public procurement of ICT products and services in Europe

Status: Withdrawn · Replaced by: SS-EN 301549:2018

Scope
Detta dokument är ett av flera projektresultat som utarbetats under Fas 2 av Mandat 376 [i.3] från Europeiska Kommissionen till CEN, CENELEC och ETSI. Det primära syftet med mandatet var att ta fram en Europastandard (EN) (detta dokument) som i en enda källa samlar detaljerade, praktiska och kvantifierbara funktionella tillgänglighetskrav som beaktar globala initiativ på detta område och som kan tillämpas på alla informations- och kommunikationsteknologi (IKT) -produkter och -tjänster som identifierats i Fas 1 av mandatet (TR 102 612 [i.9]) och som kan användas i offentlig upphandling. Eftersom detta dokument är avsett att användas vid bedömning av överensstämmelse så följer det principerna i ISO/IEC 17007 [i.14]. Som krävs av den vägledningen, anger det tydligt de funktionella kraven på ett sätt som är fritt från subjektiva inslag och identifierar objektiva, koncisa och precisa testmetoder som är avsedda att ge entydiga, repeterbara och reproducerbara resultat. Detta dokument stöds av två tekniska rapporter. Den första (TR 101 550 [i.7] listar de standarder och tekniska specifikationer som använts vid utarbetande av överensstämmelsekrav för tillgänglighet som angetts i detta dokument. Den ger också en källreferens för andra dokument som krävs för att implementera testprocedurerna som krävs av detta dokument. Den andra tekniska rapporten (TR 101 551 [i.8] ger vägledning till upphandlare om tilldelningskriterier som är relevanta för vart och ett av de tillgänglighetsrelaterade behov som IKT-användare har för de aktuella produkterna och tjänsterna.

Subjects

Other standards related to aids for disabled and handicapped people (11.180.99) Telecommunication services, applications (33.030)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Hälso- och sjukvård

International title:

Article no: STD-8029899

Edition: 1

Approved: 11/28/2017

No of pages: 152

Replaced by: SS-EN 301549:2018