Standard Swedish standard · SS-EN 13480-1:2012+C4:2016

Metallic industrial piping - Part 1: General

Status: Withdrawn · Replaced by: SS-EN 13480-1:2017 , SS-EN 13480-1:2017

Scope
Denna Europastandard specificerar krav för industriella rörledningssystem och stöd, inklusive säkerhetssy-stem, tillverkade av metalliska material (men inledningsvis begränsad till stål) med avseende på säker drift.

Denna Europastandard är tillämpbar på metalliska rörledningar ovan jord, i trumma eller nedgrävda, obero-ende av tryck.

Denna Europastandard är inte tillämpbar på:
— Pipelines med tillbehör;
— System för tillförsel, fördelning och utsläpp av vatten samt tilloppskanaler såsom turbinrör, trycktunnlar, tryckschakt för vattenkraftverk med specifika tillbehör;
— Rörledning för fordon täckt av EEC typgodkännande procedurer i direktiv 70/156/EEC [1], 74/150/EEC [2] och 92/61/EEC [3];
— Detaljer specifikt konstruerade för kärnkraftsändamål, som vid haveri kan orsaka utsläpp av radioaktivitet;
— Utrustning (inklusive rörledningen) för kontroll av brunnar vid petroleum-, gas- eller geotermisk prospek-tering och utvinning och i underjordiska lager som är avsedda att hålla och/eller styra brunnens tryck;
— Rörledning för masugnar (inklusive ugnens kylning), varmluftrekuperatorer, stoftavskiljare och rökgasre-nare till masugnar och direktreduktionsugnar med tillhörande kylsystem, gaskonvertrar, vakuumugnar och skänkar för smältning, ommältning, avgasning och gjutning av stål och icke-järnmetaller;
— Höljen för högspänningsutrustning såsom ställverk, kontrollutrustning och transformatorer;
— Trycksatta rör för inneslutning av transmissionssystem som t ex elkraftkablar och telefonkablar;
— Permanenta rörledningar för fartyg, raketer, flygplan och mobila offshoreenheter;
— Invändiga rörledningar i medicinska anordningar som definieras i direktiv 93/142/EEC [4] om medicin-tekniska anordningar;
— Invändiga rörledningar i ångpannor och rörledningar integrerade i tryckkärl.

Subjects

General (23.040.01) Pressure vessels - Metallic industrial piping (SS-EN 13480) (23.040.09)


Product information

Language: English

Written by: SIS

International title:

Article no: STD-8022100

Edition: 1

Approved: 8/22/2016

No of pages: 26

Also available in: SS-EN 13480-1:2012+C4:2016

Replaces: SS-EN 13480-1:2012+C3:2014 , SS-EN 13480-1:2012+C3:2014

Replaced by: SS-EN 13480-1:2017 , SS-EN 13480-1:2017