Standard Technical reports · SIS-CEN/TR 15615:2008

Explanation of the general relationship between various European Standards and the Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) - Umbrella document

Status: Valid

Scope
Direktiv 2002/91/EG om byggnaders energiprestanda (EPBD) kräver ett antal olika åtgärder för att uppnå en klok och rationell användning av energiresurser och för att reducera miljöpåverkan av den energi som används i byggnader.

Detta ska åstadkommas genom ökad energieffektivitet i både nya och befintliga byggnader. Ett verktyg för detta är att medlemsstaterna tillämpar minimikrav för energiprestanda för nya byggnader och för stora befint-liga byggnader som är föremål för en omfattande renovering (EPBD artikel 4, 5 och 6). Andra verktyg är energideklaration av byggnader (artikel 7) och besiktning av värmepannor och luftkonditioneringssystem (artikel 8 och 9).

Ett grundkrav för åtgärderna i artikel 4, 5, 6 och 7 är att det finns en allmän ram för en metodik för beräkning av byggnaders totala energiprestanda på det sätt som framgår av artikel 3 och bilagan till direktivet.

Denna tekniska rapport beskriver de europeiska standarder (EN) som är avsedda att vara ett stöd för EPBD genom att de tillhandahåller beräkningsmetoder och tillhörande underlag för att ge en byggnads totala energi-prestanda.

I bilaga A anordnas de berörda standarderna på ett hierarkiskt sätt. I avsnitt 1 listas standarder som berör övergripande energiprestanda som stöd för artikel 4 till 7 i direktivet. I avsnitt 2 till 5 listas de standarder som avser specifika aspekter eller moduler av byggnaders energiprestanda som bidrar till den totala beräkningen. Innehållet i de olika standarderna sammanfattas i bilaga B.

I bilaga C finns det en lista med definitioner och i bilaga D finns det en lista med viktiga symboler som an-vänds genomgående i standarderna. Avsikten är att dessa bilagor ska utgöra grunden till en framtida tre-språkig standard som täcker vanliga definitioner och symboler för energiberäkningar.

Subjects

Other (91.140.99)


Product information

Language: Swedish

Written by: Energiprestanda, SIS/TK 189/AG 05

International title:

Article no: STD-76935

Edition: 1

Approved: 3/10/2011

No of pages: 72

Also available in: SIS-CEN/TR 15615:2008