Standard Swedish standard · SS-EN 81-80:2019

Safety rules for the construction and installation of lifts - Existing lifts - Part 80: Rules for the improvement of safety of existing passenger and goods passenger lifts

Status: Valid

Scope
Detta dokument ger en metodik för förbättring av säkerheten hos befintliga hissar med syfte att nå en säkerhetsnivå likvärdig med nyinstallerade hissar genom användning av dagens säkerhetsteknik. Anm. Beroende på omständigheter som byggnadens utformning etc. kan det i vissa fall vara omöjligt att nå den denna säkerhetsnivå. Detta dokument är tillämpligt för permanent installerade person och varupersonhissar, drivskivehissar, lintrummehissar eller hydraulhissar försedda med hisskorg avsedd för transport av personer eller personer och gods mellan fasta stannplan och som rör sig mellan gejdrar som inte lutar mer än 15° mot vertikalplanet. Detta dokument avser förbättring av säkerheten hos befintliga person- och varupersonhissar för: a) personer, b) skötsel- och besiktningspersonal, c) personer utanför schaktet, maskinrum och brytskiverum (men i deras omedelbara närhet), d) alla övriga behöriga personer. Detta dokument är inte tillämpligt på: e) hissar med andra drivsystem än de som anges ovan, f) lyftanordningar såsom paternosterhissar, gruvhissar, teaterhissar, lyftanordningar med automatisk in- och urlastning, skipar, bygghissar, fartygshissar, borrplattformar till havs, anordningar för byggnads- och underhållsarbete, g) installationer där gejdrarna lutar mer än 15° mot vertikalplanet, h) lyftanordningar med märkhastighet lägre än eller lika med 0,15 m/s, i) säkerheten under transport, installation, reparation och demontering av hissar. Detta dokument kan dock användas som utgångspunkt.

Subjects

Lifts, escalators (91.140.90)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS

International title:

Article no: STD-80020852

Edition: 2

Approved: 8/29/2019

No of pages: 44

Also available in: SS-EN 81-80:2019

Replaces: SS-EN 81-80