Standard Swedish standard · SS-EN 197-2:2014

Cement - Part 2: Conformity evaluation

Status: Valid

Scope
Denna Europastandard specificerar förfarandet för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda (AVCP) hos cement gentemot sina motsvarande produktstandarder, inklusive ett produktscertifieringsorgans certifiering av kontinuitet av byggproduktens prestanda.

Standarden tillhandahåller ett tekniskt regelverk för den tillverkningskontroll i fabriken som utförs av tillverkaren, inklusive egenkontrollprovning av stickprov, och för de uppgifter som utförs av produktcertifieringsorganet. Standarden tillhandahåller även regler för åtgärder som ska vidtas i händelse av icke-överensstämmelse, för AVCP-processen och för de krav som gäller för leveranscentraler.

I denna Europastandard används ordet ”cement” dels för ordinära cement enligt definitionen i EN 197-1 och dels för andra cementtyper och bindemedel vars produktstandarder hänvisar till denna Europastandard, och som är föremål för certifiering. Ett sådant cement har tillverkats i en viss fabrik och tillhör en specifik typ och en specifik hållfasthetsklass, enligt vad som specificeras i den tillämpliga produktstandarden.

Den vägledning som ges i den tekniska rapporten CEN/TR 142451 bör användas vid tillämpning av denna Europastandard.

Denna Europastandard bör kopplas ihop med ZA-bilagorna i de Europastandarder som behandlar cement och bindemedel, dvs. EN 197-1, EN 14216, EN 14647, EN 413-1 och EN 15743, i synnerhet när det gäller fördelning av uppgifter mellan tillverkaren och produktcertifieringsorganet.

ANM. Anledningen till att detta dokument har utarbetats som ett separat dokument är att de regler som ingår kan till-lämpas på olika produkter som omfattas av olika Europastandarder.

Subjects

Cement, gypsum, lime, mortar (91.100.10)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS

International title: Cement - Part 2: Conformity evaluation

Article no: STD-8018671

Edition: 2

Approved: 1/26/2014

No of pages: 36

Also available in: SS-EN 197-2:2014

Replaces: SS-EN 197-2