News · 2018-12-10

Bättre koll på hur produkter påverkar klimatet

Frågan om att företag och organisationer vill och bör redovisa sina produkters påverkan ur ett livscykelperspektiv är het. Nyligen fick vi en ny internationell ISO-standard som ger vägledning i beräkning av produkters utsläpp av växthusgaser. "Klara och tydliga regler för hur man ska räkna behövs", säger Ellen Riise som är medlem i den internationella ISO-kommittén.

Text: Susanne Rydell


Växthusgaser som koldioxid, kväveoxid och metan påverkar den globala uppvärmningen. Men hur ska företag och organisationer redovisa sina produkters påverkan – sett i ett livscykelperspektiv?

Det är fem år sedan ISO publicerade sin tidigare guide för beräkning av produkters utsläpp av växthusgaser - Carbon footprint of products. Det var därför hög tid för en uppdatering, enligt Ellen Riise, Senior Environmental Specialist på Essity och engagerad både i det internationella och det svenska kommittéarbetet för utveckling av standarder.

– Mycket har ändrats i omvärlden. Det handlar både om rapporteringen av siffror och en generell utveckling av hållbarhetsarbetet, säger Ellen Riise.

Utgångspunkt livscykelperspektiv

Numera behöver fler faktorer vägas in. Samtidigt har intresset för mätning och beräkning ökat.

– Man räknar mer på saker och man ser att saker i hela livscykeln spelar roll. Arbetet har gått framåt, men vi måste fortsätta att jobba ännu mer med frågorna än vi gör nu, säger hon.

Standarden för produkters klimatpåverkan hänger också nära samman med standarden för livscykelanalys, eftersom beräkningarna vilar på denna.

– I en livscykelanalys räknar man med påverkan från råmaterialutvinning, produktion, användning och kvittblivning och det är viktigt att alla delar kommer med, säger Ellen Riise.

Den nya standarden för beräkning av produkters utsläpp av växthusgaser, ISO 14067, publiceras tidigare i höst. Ellen Riise tycker att standarden har utvecklats. De som använt den tidigare versionen, som var en teknisk specifikation, kommer att känna igen sig och förhoppningsvis tycka att den blivit mer användarvänlig.

– Vi har förenklat i vissa delar eftersom vi såg flera möjligheter att uttrycka oss tydligare, säger hon.

Även redovisning av biogent kol

En ny del är att det finns ett annex om biogent kol i jordbruks- och skogsbruksprodukter.

– Många funderar över de här frågorna. Standarden anger krav och ger vägledning. Det viktiga är att man är tydlig i hur man räknar och tydlig i resultatet, så att det syns vad som ingår i den redovisade klimatpåverkan, säger Ellen Riise.

En viktig del i standarden är också att man ska arbeta med produktkategoriregler. Det innebär förenklat att ytterligare krav och vägledning ges för olika produktkategorier.


Det här är en artikel ur tidningen Perspektiv.


"Många funderar över de här frågorna. Standarden anger krav och ger vägledning."

Ellen Riise, Senior Environmental Specialist på Essity

Livscykelanalys

Livscykelanalys, LCA, är en metod för att åstadkomma en helhetsbild av hur stor den totala miljöpåverkan av en produkt eller process är. Genom att ta reda på var i produktionskedjan miljöpåverkan är som störst, kan företagen identifiera behov av åtgärder och få underlag för processoptimering.

Källa: IVL

Kommitté för miljöledning

Ett aktivt miljöarbete ger många fördelar. Dels för din organisation i form av minskad användning av resurser, men också genom en minskad miljöpåverkan på vår gemensamma miljö.

Att använda standarder inom miljöledningssystem och ekodesign gör det enklare att arbeta med dessa frågor på ett effektivt och strukturerat sätt.

Ta reda på mer på kommitténs hemsida.

ISO 14067:2018

Växthusgaser - Klimatpåverkan från produkter Krav och vägledning för beräkning

Standarden ger företag och organisationer globalt överenskomna principer, krav och riktlinjer för kvantifiering och rapportering av en produkts koldioxidavtryck. Företag och organisationer får vägledning till ett sätt att beräkna koldioxidutsläppet på sina produkter och på det viset en bättre förståelse för hur de kan minska dem.