Vägledning för kontinuitetshantering, SS 22304:2014

MSB bekostar standarden för offentliga och privata aktörer i syfte att främja och stödja arbetet med kontinuitetshantering i samhällsviktiga verksamheter och kritiska infrastrukturer.

Som en del i arbetet med skydd av samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur deltog MSB under 2014 i det svenska standardiseringsinstitutets (SIS) arbete med att ta fram en vägledning för kontinuitetshantering, SS 22304. Detta har skett i samverkan med både offentliga och privata aktörer. Vägledningen baseras på standarden ISO 22301 Samhällssäkerhet – Ledningssystem för kontinuitetshantering och syftar till att knyta ihop hela kedjan från vad kontinuitetshantering är, till varför man ska arbeta med det och hur det kan göras.

Kontinuitetshantering har vuxit fram som en metod för att säkra olika verksamheters leveransförmåga av produkter, varor och tjänster. Arbetet utgör en delmängd i utvecklingen av samhällets krisberedskap och lägger även grunden för förmågan att upprätthålla kontinuitet och funktionalitet även under höjd beredskapskap.

Denna standard är vägledande i det stöd MSB ger ut om kontinuitetshantering.

Genom att registrera dig i nedanstående formulär erhåller du ett mail med ditt egna exemplar av standarden.

Följande organsisationer kan utnyttja erbjudandet 
Privata och offentliga som arbetar med samhällsviktig verksamhet, kritisk infrastruktur samt samhällets funktionalitet och försörjning.

Har du frågor kontakta SIS kundservice 08-555 523 10 eller kundservice@sis.se

www.msb.se/samhallsviktigverksamhet hittar du mer information om MSBs arbete med skydd av samhällsviktig verksamhet och det stöd som finns att tillgå.


Tack för att du anmäler dig. SIS kundservice kommer kontakta dig inom kort.