296 träffar på

Standardisering SIS/TK 546

Ledningssystem för verksamhetsinformation

Informationen i en verksamhet ska vara användbar och tillgänglig för dem som behöver den. Lika viktigt är att informationen är och förblir riktig och tillförlitlig. Ledningssystem för verksamhets...

Ansvarig projektledare

Therése Andrén

Standardisering SIS/TK 160

Textil

Vi förväntar oss att de kläder och textilier vi finner i butikerna inte innehåller kemikalier som är farliga för oss (allergiframkallande eller cancerogena). Det är också en självklarhet att barnkl...

Ansvarig projektledare

Linda Karlsson

Standardisering SIS/TK 351

Ambulanssjukvård

Allt mer av den avancerade prekliniska vården sker idag direkt vid skadeplatser och under transporter. Genom att arbeta fram standarder för ambulanser och den medicintekniska utrustningen som prekl...

Ansvarig projektledare

Joakim Falk

Standardisering SIS/TK 602

Patientdelaktighet i personcentrerad vård

Personcentrerad vård utgår ifrån patientens upplevelse av situationen samt individens förutsättningar, resurser och hinder. Patienten är en partner i vården. Det finns ett stort behov av en gemensa...

Ansvarig projektledare

Joakim Falk

Standardisering SIS/TK 222

Lyftredskap

För att minska risken för skador vid arbete med lyftredskap är det viktigt med gemensamma europeiska och globala säkerhetskrav. Genom att delta i kommittén har du möjlighet att påverka framtida inn...

Ansvarig projektledare

Jörgen Wyke

Standardisering SIS/TK 591

Lastsäkring - Godstransporter

Dålig säkring av last kan skada gods, fordon, fartyg och människor och ibland orsaka svåra olyckor och haverier. Det är inte alltid lätt att veta hur man skall göra för att säkra lasten på ett rikt...

Ansvarig projektledare

Linnéa Casselbrant

Standardisering SIS/TK 330

Förbrukningsmaterial inom sjukvården

Den tekniska kommittén för Förbrukningsmaterial inom sjukvården hanterar produkter så som medicinska handskar, skydd mot stick- och skärskador, injektionsmaterial, kopplingar och katetrar som använ...

Ansvarig projektledare

Sarah Sim

Standardisering SIS/TK 549

Landsbeteckningar

Vad är det rätta namnet på länderna och hur ska man beteckna dem? Kommittén ser till att det finns en aktuell och fullständig lista med varje land och territorium som är av intresse för svenska int...

Ansvarig projektledare

Latif Mohammed

Standardisering SIS/TK 525

Hjälmar

Standardisering av personlig skyddsutrustning (PSU) pågår i huvudsak inom den europeiska standardiseringsorganisationen CEN, men även i begränsad omfattning globalt inom ISO. Standardiseringen av P...

Ansvarig projektledare

Victoria Tengstrand

Standardisering SIS/TK 291

Transportbehållare för farligt gods

När vi ser tankfordon för farligt gods på våra vägar och järnvägar förutsätter vi att de är säkert konstruerade. Därför ställs det höga krav på både tank och övrig utrustning. Standarderna för dess...

Ansvarig projektledare

Niklas Jungerth

Standardisering SIS/TK 566

Isolering för tempererade transporter

För att hitta en optimal balans mellan energiförbrukning och driftskostnader kontra påverkan på miljö och föroreningar är det nödvändigt att ta hänsyn till både kylanläggning och isoleringsmaterial...

Ansvarig projektledare

Hikmet Hussain

Standardisering SIS/TK 576

Kriminaltekniska processer

Brottslingar jobbar allt mer internationellt och de blir allt skickligare på att dölja sina spår. Men berörda myndigheter ligger hack i häl och nu startar ett nytt europeiskt arbete med att ta fram...

Ansvarig projektledare

Lars Bonnevier

Standardisering SIS/TK 388

Fritidsdykning

Det är många som har dykning som fritidsintresse och som reser till platser där det finns möjlighet att se exotiska fiskar och koraller. Innan vill man naturligtvis vara säker på att dykarinstruktö...

Ansvarig projektledare

Lars Bonnevier

Standardisering SIS/TK 402

Skyddskläder

Skyddskläder behövs i många yrken från arbeten i kylrum till brandbekämpning. Andra exempel är skyddskläder för god synbarhet vid vägarbeten, för kemikalieskydd liksom överlevnadsdräkter och dykard...

Ansvarig projektledare

Lars Bonnevier

Standardisering SIS/TK 519

Energimärkning av tappvattenarmatur

Hur vet man egentligen att vattenblandaren är energisnål? Det går att köpa energisnåla blandare för kök, tvättställ och duschar, men det är svårt att ta reda på hur bra och effektiva de är och att ...

Ansvarig projektledare

Kerstin Söderberg

Standardisering SIS/TK 453

Tillgänglighet och användbarhet i byggd miljö

I ett samhälle är det viktigt att det skapas miljöer där alla kan röra sig fritt utan hinder, både inomhus och utomhus. Aktuellt: ISO-standarden Accessability and usability of the built environ...

Ansvarig projektledare

Anna-Carin Näreskog

Standardisering SIS/TK 588

Hållbara smarta städer och samhällen

Över hälften av alla människor i världen bor i dag i städer. Andelen ökar stadigt. Den snabba urbaniseringen innebär både möjligheter och utmaningar. För att bygga framtida städer och utveckla exis...

Ansvarig projektledare

Anna-Carin Näreskog

Standardisering SIS/TK 278

Robotik

Såväl robottillverkare, -integratörer som -användare behöver veta vilka standarder de ska använda sig av och vilka krav som gäller. Att hålla koll på utvecklingen av säkerhetsstandarderna kan under...

Ansvarig projektledare

Ann-Sofie Sjöblom

Standardisering SIS/TK 235

Cyklar

Att lära sig cykla är något som många lär sig i tidig ålder och att förflytta sig med cykel är mycket vanligt på många platser på jorden. Ofta cyklar man i tätbebyggda områden på samma stråk som bi...

Ansvarig projektledare

Karin Bagge

Standardisering SIS/TK 536

Samordningsgrupp för tillgänglighet

Världens befolkning blir allt äldre, beräkningar från FN:s befolkningsfond (UNFPA) visar att 22 procent av världens befolkning kommer vara över 60 år 2050. Att människor blir äldre visar på stora f...

Ansvarig projektledare

Alexandra Antoni

Standardisering SIS/TK 280

Information och automation i produktlivscykeln

Regeringen har tagit fram ny industrialiseringsstrategi för att stärka företagens omställnings förmåga och konkurrenskraft. De standarder som utvecklats av ISO/TC 184 Automation Systems and Integra...

Ansvarig projektledare

Hikmet Hussain

Standardisering SIS/TK 527

Renhet i operationsrum

Varje kirurgiskt ingrepp innebär en risk för infektioner. Luftens bakteriehalt i operationsrummet är en parameter som är mycket betydelsefull för att reducera och förebygga infektioner. Kommittén s...

Ansvarig projektledare

Sarah Sim

Standardisering SIS/TK 380

Ergonomi

En ny utgåva på gång av den heltäckande Europa-standarden för ljus och belysning för arbetsplatser inomhus som kommer att beakta att man inte enbart ske se bra utan även må bra av ljus och belysnin...

Ansvarig projektledare

Björn Nilsson

Standardisering SIS/TK 594

Rapportering av finansiell information med XBRL

eXtensible Business Reporting Language – XBRL – är en öppen internationell de facto-standard för elektronisk rapportering av finansiell information. XBRL 2.1 bygger på märkspråket Extensible Markup...

Ansvarig projektledare

Jolanta Wallström

Standardisering SIS/TK 513

Bedömningstjänster i arbetslivet

Standardiserade bedömningstjänster uppfyller krav på relevans och kvalitet. De utgör därmed en bra grund och trygghet för bedömning av personers lämplighet vid t.ex. rekrytering. Bedömningsmetoder ...

Ansvarig projektledare

Björn Nilsson

Standardisering SIS/TK 478

Socialt ansvarstagande

Ett socialt ansvarstagande ses allt mer som ett naturligt inslag i en organisations eller ett företags verksamhet. Genom att ta socialt ansvar bidrar organisationen till hållbar utveckling i samhäl...

Ansvarig projektledare

Björn Nilsson

Standardisering OID - NSAP

Object Identifier

Object Identifier, OID används bland annat i säkerhetslösningar som bygger på PKI, Public Key Infrastructure. OID definierades ursprungligen i samband med arbetet med standarder för datautbyte mell...

Ansvarig projektledare

Marie-Louise Bandelin

Standardisering Kortutfärdarnummer

Kortutfärdarnummer för ID- och transaktionskort

Kortutfärdarnummer är en unik nummerserie som ges ett specifikt kort efter ansökan till SIS. Utfärdarnumret är beroende på om det avser ett nationellt eller internationellt kort. Exempel på natione...

Ansvarig projektledare

Marie-Louise Bandelin

Standardisering SIS/TK 327

Tandvård

Tandvård omfattar idag allt från tandborstar och munsköljmedel till avancerad behandlingsutrustning och dentala implantat. Många av dagens produkter och material genomgår en kontinuerlig förnyelsep...

Ansvarig projektledare

Kristofer Petraeus

Standardisering SIS/TK 198

Vatten- och avloppssystem

Vatten är ett av världens viktigaste livsmedel. Därför är det viktigt att vi hittar gemensamma normer för vattenkvalitén på dricksvattnet samt omhändertagandet av det vatten som hamnar i avloppet. ...

Ansvarig projektledare

Emma Lindahl

Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext