298 träffar på

Standardisering SIS/TK 164

Konsument- och transportförpackningar

Konsument- och transportförpackningar innefattar allt från ett mjölkpaket till en lastpall. När vi handlar ett paket mjölk förväntar vi oss att förpackningen håller mjölken färsk, att den håller tä...

Ansvarig projektledare

Emma Lindahl

Standardisering SIS/TK 323

Geodata

Geodata, eller geografisk information, är information som behandlar företeelser som har en koppling till ett läge på jordytan. Informationen innehåller referenser till platser och områden som i sin...

Ansvarig projektledare

Mats Åhlin

Standardisering SIS/TK 166

Förpackningslogistik och spårbarhet

SIS/TK 166 Förpackningslogistik och spårbarhet - kombinerar grundteknik (IoT, RFID, NFC, AIDC ) och tillämpningsteknik. För att få tillgång till den information som kommittéen kan tillgänliggöra p...

Ansvarig projektledare

Mats Åhlin

Standardisering SIS/TK 222

Lyftredskap

För att minska risken för skador vid arbete med lyftredskap är det viktigt med gemensamma europeiska och globala säkerhetskrav. Genom att delta i kommittén har du möjlighet att påverka framtida inn...

Ansvarig projektledare

Jörgen Wyke

Standardisering SIS/TK 238

Fordonsergonomi

Goda ergonomiska egenskaper hos ett vägfordon är av yttersta vikt för både förar- och passagerarkomfort och för den aktiva fordonssäkerheten i trafiksystemet. Dessutom är god ergonomi ett starkt oc...

Ansvarig projektledare

Linnéa Casselbrant

Standardisering SIS/TK 217

Bromsar för bilar och släpvagnar

Bromsar är bland de viktigaste komponenterna på ett fordon och dess funktion är av största vikt för att minska risken för trafikolyckor. Vid bilbesiktning läggs följaktligen stor vikt vid test av f...

Ansvarig projektledare

Linnéa Casselbrant

Standardisering SIS/TK 304

Kvalitetsledning

Alla organisationer strävar efter att bli mer effektiva och lönsamma för att nå hållbar framgång. För att lyckas med det behöver organisationen arbeta strukturerat, målinriktat och aktivt med kvali...

Ansvarig projektledare

Tina Bohlin

Standardisering SIS/TK 434

Grafisk teknik

Grafisk teknik är en hörnpelare i kommunikationen mellan människor och utgör basen för stora delar av medieindustrin. Övergången till digitala tekniker ställer nya krav på snabb och omfattande stan...

Ansvarig projektledare

Katarina Widström

Standardisering SIS/TK 302

Multimedia, kodning och representation

Gemensamma standarder är en förutsättning för interoperabilitet mellan utrustning från olika tillverkare. Det är därför viktigt att ta fram enhetliga komprimerings-, lagrings- och transportformat f...

Ansvarig projektledare

Mats Åhlin

Standardisering SIS/TK 478

Socialt ansvarstagande

Genom att ta socialt ansvar bidrar organisationen till hållbar utveckling i samhället. Socialt ansvarstagande bör således vara ett helt naturligt och självklart beteende i en organisations verksamh...

Ansvarig projektledare

Björn Nilsson

Standardisering SIS/TK 516

Nanoteknik

Nanopartiklar är väldigt små och kan med sin litenhet ha många användningsområden. De används för att ge material nya egenskaper som man tidigare trodde det inte kunde ha. Kommittén arbetar fram st...

Ansvarig projektledare

Niklas Jungerth

Standardisering SIS/TK 590

E-handel

I EUs direktiv 2014/55/EU om elektronisk fakturering vid offentligt upphandling vill kommissionen ta fram en Europeiskt Norm för semantisk datamodell för elektronisk faktura ska hänvisas till där a...

Ansvarig projektledare

Jolanta Wallström

Standardisering SIS/TK 510

Projekt, program och portfölj

Projekt som arbetsform är vanligt i alla verksamheter och omkring en tredjedel av världens totala bruttonationalprodukt är projektrelaterad! Idag finns en mängd olika metoder och verktyg för proje...

Ansvarig projektledare

Therése Andrén

Standardisering SIS/TK 451

Finansiella system

Elektronisk hantering av VP och banktjänster ökar. För att man ska kunna samverka i en alltmer globaliserad finansiell omgivning krävs att system och applikationer utarbetas internationellt. Den s...

Ansvarig projektledare

Jolanta Wallström

Standardisering SIS/TK 115

Terminologi och språkliga resurser

Terminologiarbetet främjar entydig, effektiv och rationell fackspråkskommunikation. Det höjer effektiviteten i standardiseringsarbetet, ökar företags och organisationers konkurrenskraft genom att b...

Ansvarig projektledare

Jolanta Wallström

Standardisering SIS/TK 244

Livsmedels- och förpackningsmaskiner

Konsumenter, tillverkare, försäljare, upphandlare eller konstruktörer, alla vill vara helt säkra på att det vi äter och dricker är hygieniskt och säkert hanterat. Kommittén för livsmedels- och förp...

Ansvarig projektledare

Sven Radhe

Standardisering SIS/TK 209

Hållbarhet hos byggnadsverk

Byggnader och byggd miljö använder hälften av allt det material som tas upp ur jorden. Och under sin livstid svarar de för nästan hälften av all åtgång av primärenergi i Europa och ansvarar för 40 ...

Ansvarig projektledare

Yacine Slamti

Standardisering SIS/TK 156

Plast

Varje dag använder vi produkter och innovationer av plast. Plast är formbart, lätt, tåligt, hållbart, energisnålt och återvinningsbart. Standardiseringen inom plast omfattar bland annat provningsme...

Ansvarig projektledare

Johan Dahlgren

Standardisering SIS/TK 230

Motordrivna trädgårdsredskap

I nästan varje villaträdgård finns en gräsklippare. Vanligt är också en grästrimmer och i många fall en häcksax. Detta är exempel på maskiner som inte bara används av villaägare utan också förekomm...

Ansvarig projektledare

Hikmet Hussain

Standardisering SIS/TK 212

Motorsågar

Motorsågar räknas till särskilt farliga maskiner som inte bara fordrar särskild utbildning för säker användning men som också måste uppfylla allt strängare säkerhetskrav för att anses uppfylla EU:...

Ansvarig projektledare

Hikmet Hussain

Standardisering SIS/TK 587

Chain-of-custody för skogliga produkter

Nu pågår ett internationellt arbete med att skapa en ISO-standard för spårbarhetssystem för skogliga produkter. Sverige bör vara med och påverka arbetet för att standarden ska passa svenska intress...

Ansvarig projektledare

Maria Gustafsson

Standardisering SIS/TK 333

Operationstextilier

Att förebygga infektioner i sår efter operationer är viktigt inte bara för patientens hälsa och välmående, utan även av ekonomiska aspekter då det annars kan innebära en onödig och dyr eftervård. K...

Ansvarig projektledare

Sarah Sim

Standardisering SIS/TK 332

Sjukvårdstextilier

Kommittén utvecklar standarder för patient- och personalkläder, vårdbäddens produkter och brandegenskaper för madrasser. Kommittén arbetar främst med svenska nationella standarder som specificerar ...

Ansvarig projektledare

Sarah Sim

Standardisering SIS/TK 221

Industritruckar

En global marknad med import/export av truckar ställer krav på såväl riktlinjer för säkerhet som behov av enhetlig terminologi och jämförbar information. Kommittén hanterar alla typer av industritr...

Ansvarig projektledare

Sara Berggren

Standardisering SIS/TK 235

Cyklar

Att lära sig cykla är något som många lär sig i tidig ålder och att förflytta sig med cykel är mycket vanligt på många platser på jorden. Ofta cyklar man i tätbebyggda områden på samma stråk som bi...

Ansvarig projektledare

Karin Bagge

Standardisering SIS/TK 232

Fritidsbåtar (under 24 m)

Säkerheten är A och O till sjöss! Tack vare den internationella standardiseringen finns ett effektivt instrument för att uppfylla kraven på säkerhet och kvalitet. För den svenska båtindustrin, som ...

Ansvarig projektledare

Erik Lundin

Standardisering SIS/TK 154

Gummi och gummiprodukter

Utvecklingen av nya och bättre gummiprodukter och provningsmetoder för desamma ger att det ständigt finns ett behov av att utveckla nya och revidera befintliga standarder för gummi och gummiprodukt...

Ansvarig projektledare

Annika Koningen

Standardisering SIS/TK 552

Asset management

För att avkastningen på en organisations tillgångar ska bli optimal krävs mål, strategier och konkreta åtgärder. Tillgångar i en verksamhet kan vara allt från patentportfölj, varumärke till produkt...

Ansvarig projektledare

Ann-Sofie Sjöblom

Standardisering SIS/TK 228

Lantbruksmaskiner

Ett lantbruk behöver en rad olika maskiner för sin verksamhet. Det är också en arbetsplats som tillhör de mest olycksdrabbade. Utveckling av säkrare maskiner och arbetsmetoder är därför angeläget o...

Ansvarig projektledare

Sara Berggren

Standardisering SIS/TK 234

Sammankoppling av fordon samt utvändiga anordningar

Att koppla på ett släp på ett lätt eller tungt vägfordon är vanligt i dagens samhälle när transport av tungt och/eller skrymmande gods skall utföras. Det är även vanligt att man använder dragkroke...

Ansvarig projektledare

Linnéa Casselbrant

Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext