36 träffar på

Standardisering Kortutfärdarnummer

Kortutfärdarnummer för ID- och transaktionskort

Kortutfärdarnummer är en unik nummerserie som ges ett specifikt kort efter ansökan till SIS. Utfärdarnumret är beroende på om det avser ett nationellt eller internationellt kort. Exempel på natione...

Ansvarig projektledare

Marie-Louise Bandelin

Standardisering OID - NSAP

Object Identifier

Object Identifier, OID används bland annat i säkerhetslösningar som bygger på PKI, Public Key Infrastructure. OID definierades ursprungligen i samband med arbetet med standarder för datautbyte mell...

Ansvarig projektledare

Marie-Louise Bandelin

Standardisering SIS/TK 115

Terminologi och språkliga resurser

Terminologiarbetet främjar entydig, effektiv och rationell fackspråkskommunikation. Det höjer effektiviteten i standardiseringsarbetet, ökar företags och organisationers konkurrenskraft genom att b...

Ansvarig projektledare

Jolanta Wallström

Standardisering SIS/TK 166

Förpackningslogistik och spårbarhet

SIS/TK 166 Förpackningslogistik och spårbarhet - kombinerar grundteknik (IoT, RFID, NFC, AIDC ) och tillämpningsteknik. För att få tillgång till den information som kommittéen kan tillgänliggöra p...

Ansvarig projektledare

Mats Åhlin

Standardisering SIS/TK 189

Innemiljö och energianvändning i byggnader

Byggnader svarar för ca. 40% av energianvändningen inom EU. I såväl nya som befintliga hus finns stora möjligheter till energieffektivisering och förbättrad innemiljö. Denna kommitté arbetar med k...

Ansvarig projektledare

Kerstin Söderberg

Standardisering SIS/TK 255

Vägtrafikinformatik

ITS är ett samlingsnamn för IT-baserade system och tjänster för att ge bättre, säkrare och miljövänligare trafik. ITS handlar om att skapa framtidens transportsystem. Genom internationell standardi...

Ansvarig projektledare

Therése Andrén

Standardisering SIS/TK 280

Information och automation i produktlivscykeln

Regeringen har tagit fram ny industrialiseringsstrategi för att stärka företagens omställnings förmåga och konkurrenskraft. De standarder som utvecklats av ISO/TC 184 Automation Systems and Integra...

Ansvarig projektledare

Hikmet Hussain

Standardisering SIS/TK 302

Multimedia, kodning och representation

Gemensamma standarder är en förutsättning för interoperabilitet mellan utrustning från olika tillverkare. Det är därför viktigt att ta fram enhetliga komprimerings-, lagrings- och transportformat f...

Ansvarig projektledare

Mats Åhlin

Standardisering SIS/TK 320

Väg- och järnvägsinformation

Datorbaserade planeringssystem med anknytning till väg, järnväg och transporter används allt mer. Det har lett till en ökad efterfrågan av standardiserad information och gränssnitt som underlag för...

Ansvarig projektledare

Latif Mohammed

Standardisering SIS/TK 322

Post

För post som skickas till andra länder tar det vanligtvis betydligt längre tid att komma fram, även om avståndet är litet, än vad det tar för post som skickas inom landet. Det beror på att post han...

Ansvarig projektledare

Bodil Möller

Standardisering SIS/TK 323

Geodata

Geodata, eller geografisk information, är information som behandlar företeelser som har en koppling till ett läge på jordytan. Informationen innehåller referenser till platser och områden som i sin...

Ansvarig projektledare

Mats Åhlin

Standardisering SIS/TK 334

Hälso- och sjukvårdsinformatik

För patienter i sjukvården är det viktigt att personnummer, sjukdomshistoria, diagnoser och analyssvar hanteras på ett säkert sätt och att integriteten upprätthålls i de elektroniska journalsystem...

Ansvarig projektledare

Lena Morgan

Standardisering SIS/TK 408

Fjärrkommunikation med debiteringsmätare

Eftersom många energibolag spänner över flera energislag är det viktigt med en kommunikationsstandard som är gemensam för alla typer av förbrukningsmätare för värme, gas, vatten och el, vid avläsni...

Ansvarig projektledare

Ali Husseini

Standardisering SIS/TK 432

Hydrometri

Klimatfrågorna har i allra högsta grad hamnat i fokus och därvid betydelsen av standardiserade mätningar inom miljösektorn. Vår kommitté Hydrometri, SIS/TK 432 behandlar standardisering av mätmetod...

Ansvarig projektledare

Lorena Olivares

Standardisering SIS/TK 445

Teckenrepresentation och användargränssnitt

SIS är med och formar den svenska IT-miljön när det gäller teckenkoder, symboler, programmeringsspråk och gränssnitt. Att delta i internationell IT-standardisering är ett strategiskt val för företa...

Ansvarig projektledare

Jolanta Wallström

Standardisering SIS/TK 448

Teknik och stödsystem för personlig identifiering

Kortanvändningen för finansiella transaktioner har ökat markant och fortsätter så alltsedan mitten av 1980-talet. Samma gäller för behovet av att använda sig av säker elektronisk identifiering, int...

Ansvarig projektledare

Anders Lindberg

Standardisering SIS/TK 450

IT-standarder för Lärande

IT är en integrerad del av lärandet, såväl formellt som informellt, och olika former av IT-stöd används alltmer. För att effektivt och långsiktigt kunna dra nytta av de fördelar som olika former av...

Ansvarig projektledare

Latif Mohammed

Standardisering SIS/TK 451

Finansiella system

Elektronisk hantering av VP och banktjänster ökar. För att man ska kunna samverka i en alltmer globaliserad finansiell omgivning krävs att system och applikationer utarbetas internationellt. Den s...

Ansvarig projektledare

Jolanta Wallström

Standardisering SIS/TK 452

Vattensystem

Sjöar och vattendrag utgör mer än nio procent av Sveriges totala yta. Vi har över 95 000 sjöar och mer än 30 000 mil rinnande vatten. Många har behov av att veta hur vattnet mår, rör sig och hänger...

Ansvarig projektledare

Anders Skog

Standardisering SIS/TK 455

Utrustning för vägunderhåll

Sverige har en högt utvecklad infrastruktur och behovet av utrustningar för vinterväghållning, och underhållsmaskiner för vägar, motorvägar och flygplatser är stort, bl.a. beroende på vårt starkt s...

Ansvarig projektledare

Ann-Sofie Sjöblom

Standardisering SIS/TK 466

Belägenhetsadresser

Tillgängligheten till adresser med god kvalitet och utbytet av adressinformation över gränserna blir allt viktigare. Kommittén arbetar med att förse adressättare och andra användare med riktlinjer ...

Ansvarig projektledare

Mats Åhlin

Standardisering SIS/TK 489

Metadata för geodata

Behovet av att återanvända och samutnyttja geodata ökar både ur ett nationellt och internationellt perspektiv. För detta krävs mekanismer som gör att man kan skapa ordning och reda bland sina egna ...

Ansvarig projektledare

Therése Andrén

Standardisering SIS/TK 501

Fysisk planering

Användningen av Sveriges mark, 449 964 km2 fördelat på 290 kommuner, bestäms i planprocessen. Det är många som har intressen i denna process – kommunerna, myndigheterna, företagen och allmänheten, ...

Ansvarig projektledare

Anders Skog

Standardisering SIS/TK 504

e-Tillgänglighet

Den snabba utvecklingen inom informations- och kommunikationsteknologi ställer allt högre krav på oss som konsumenter att bemästra ny teknik, oavsett vår förmåga. EU–kommissionen har lämnat i uppd...

Ansvarig projektledare

Christina Stange

Standardisering SIS/TK 533

Byggnadsinformation

Bygglovshantering, energideklarationer, fastighetstaxering, byggnadsregisterhantering, folkbokföring, adressregister, förvaltning, kartproduktion, besiktning och statistik. Det är samhällsfunktion...

Ansvarig projektledare

Anders Skog

Standardisering SIS/TK 538

Skoglig information

Det ska bli enklare att samla in och hantera data om stående skog, samtidigt som kvaliteten på informationen säkras. Genom att utarbeta en standard om skoglig information kan man enas om termer, be...

Ansvarig projektledare

Latif Mohammed

Standardisering SIS/TK 542

IT-standarder för distribuerade plattformar, applikationer och tjänster (DIPAT)

Stora paradigmskiften inom IT händer med c:a 10 års intervall. Vi har under decennier sett innovationer som stordatorn, PCn och webben förändra både hur användare konsumerar IT samt hur leverantöre...

Ansvarig projektledare

Mats Åhlin

Standardisering SIS/TK 543

Identifikation, interoperabilitet och statistik

När tjänster utbytes mellan och utnyttjas av olika system är det viktigt att de fungerar effektivt tillsammans, vilket uppnås genom en internationell standardiseringsprocess. Kommittén arbetar med ...

Ansvarig projektledare

Latif Mohammed

Standardisering SIS/TK 544

Fysiskt informationsbevarande

Kan man egentligen vara säker på att dokument på papper kommer att bevaras över tiden? Är papperet man skriver ut på beständigt, kommer trycket att finnas kvar, är lådan som dokumenten läggs i best...

Ansvarig projektledare

Latif Mohammed

Standardisering SIS/TK 545

Dokumentbeskrivningsspråk

Man ska kunna vara säker på att dokument som sparas kan bevaras över tiden, kan återsökas och att informationen senare går att tolkas. Det ska finnas fastställda regler och principer för hur man h...

Ansvarig projektledare

Latif Mohammed

Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext