38 träffar på

Standardisering SIS/TK 570

Webbkartografi

Ett tjänstebaserat utbyte av geodata ställer nya krav på kartografisk utformning och tekniken ger nya möjligheter. För att nå full effekt så krävs dock att kartografin är anpassad så att tjänsterna...

Ansvarig projektledare

Anders Skog

Standardisering GIS-BIM

GIS (Geographic Information System) och BIM (Building Information Modeling)

Nu närmar sig dessa två världar varandra. Man pratar t.ex. om Outdoor/Indoor navigation. Att kunna navigera sig från utomhus och fortsätta inomhus för att hitta till rätt ställe. Det är ett exempel...

Ansvarig projektledare

Fredrik Fehn

Standardisering SIS/TK 574

Trygghetskedjan för trygghetslarm

En åldrande befolkning i Europa i kombination med ny digital teknik i telenäten gör att behovet av gemensamma standarder för tjänster kring trygghetskedjan för trygghetslarm har blivit en angelägen...

Ansvarig projektledare

Katarina Widström

Standardisering Service Chain for Social Care Alarms (CEN/TC 431)

Service Chain for Social Care Alarms (CEN/TC 431)

Under 2013 presenterade SIS ett standardiseringsförslag för den Europeiska standardiseringsorganisationen (CEN) om ett nytt arbetsområde, Trygghetskedjan för trygghetslarm. Förslaget godkändes och ...

Ansvarig projektledare

Björn Nilsson

Standardisering SIS/TK 166

Förpackningslogistik och spårbarhet

SIS/TK 166 Förpackningslogistik och spårbarhet - kombinerar grundteknik (IoT, RFID, NFC, AIDC ) och tillämpningsteknik. För att få tillgång till den information som kommittéen kan tillgänliggöra p...

Ansvarig projektledare

Sara Norman

Standardisering SIS/TK 590

E-faktura

I EUs direktiv 2014/55/EU om elektronisk fakturering vid offentligt upphandling vill kommissionen ta fram en Europeiskt Norm för semantisk datamodell för elektronisk faktura ska hänvisas till där a...

Ansvarig projektledare

Latif Mohammed

Standardisering SIS/TK 594

Rapportering av finansiell information med XBRL

eXtensible Business Reporting Language XBRL är en öppen internationell de facto-standard för elektronisk rapportering av finansiell information. XBRL 2.1 bygger på märkspråket Extensible Markup L...

Ansvarig projektledare

Jörgen Wyke

Standardisering SIS/TK 115

Terminologi och språkliga resurser

Terminologiarbetet främjar entydig, effektiv och rationell fackspråkskommunikation, höjer effektiviteten i standardiseringsarbetet, ökar företags och organisationers konkurrenskraft genom att bidra...

Ansvarig projektledare

Hikmet Hussain

Standardisering SIS/TK 189

Innemiljö och energianvändning i byggnader

Byggnader svarar för ca. 40% av energianvändningen inom EU. Energieffektivisering i byggnader är därmed en av Europas viktigaste miljöfrågor. I såväl nya som befintliga hus finns stora möjligheter ...

Ansvarig projektledare

Navid Gohardani

Standardisering SIS/TK 255

Vägtrafikinformatik

ITS är ett samlingsnamn för IT-baserade system och tjänster för att ge bättre, säkrare och miljövänligare trafik. ITS handlar om att skapa framtidens transportsystem. Genom internationell standardi...

Ansvarig projektledare

Therése Andrén

Standardisering SIS/TK 280

Produkt- och processdata

Inom många olika industriella branscher pågår standardisering av den elektroniska information som används för att utveckla, producera, använda, underhålla och sedan avveckla produkter. Det finns i ...

Ansvarig projektledare

Hikmet Hussain

Standardisering SIS/TK 302

Multimedia, kodning och representation

Gemensamma standarder är en förutsättning för interoperabilitet mellan utrustning från olika tillverkare. Det är därför viktigt att ta fram enhetliga komprimerings-, lagrings- och transportformat f...

Ansvarig projektledare

Standardisering SIS/TK 320

Väg- och järnvägsinformation

Datorbaserade planeringssystem med anknytning till väg, järnväg och transporter används allt mer. Det har lett till en ökad efterfrågan av standardiserad information och gränssnitt som underlag för...

Ansvarig projektledare

Jörgen Wyke

Standardisering SIS/TK 322

Post

För post som skickas till andra länder tar det vanligtvis betydligt längre tid att komma fram, även om avståndet är litet, än vad det tar för post som skickas inom landet. Det beror på att post han...

Ansvarig projektledare

Pontus Lyckman

Standardisering SIS/TK 323

Ramverk för geodata

Geodata, eller geografisk information, är information som behandlar företeelser som har en koppling till ett läge på jordytan. Informationen innehåller referenser till platser och områden som i sin...

Ansvarig projektledare

Patrick Lindén

Standardisering SIS/TK 334

Hälso- och sjukvårdsinformatik

För patienter i sjukvården är det viktigt att personnummer, sjukdomshistoria, diagnoser och analyssvar hanteras på ett säkert sätt och att integriteten upprätthålls i de elektroniska journalsystem...

Ansvarig projektledare

Lena Morgan

Standardisering SIS/TK 408

Fjärrkommunikation med debiteringsmätare

Eftersom många energibolag spänner över flera energislag är det viktigt med en kommunikationsstandard som är gemensam för alla typer av förbrukningsmätare för värme, gas, vatten och el, vid avläsni...

Ansvarig projektledare

Klas Lindqvist

Standardisering SIS/TK 432

Hydrometri

Klimatfrågorna har i allra högsta grad hamnat i fokus och därvid betydelsen av standardiserade mätningar inom miljösektorn. Vår kommitté Hydrometri, SIS/TK 432 behandlar standardisering av mätmetod...

Ansvarig projektledare

Lorena Olivares

Standardisering SIS/TK 445

Teckenrepresentation och användargränssnitt

SIS är med och formar den svenska IT-miljön när det gäller teckenkoder, symboler, programmeringsspråk och gränssnitt. Att delta i internationell IT-standardisering är ett strategiskt val för företa...

Ansvarig projektledare

Mia Lindberg

Standardisering SIS/TK 448

Teknik och stödsystem för personlig identifiering

Kortanvändningen för finansiella transaktioner har ökat markant och fortsätter så alltsedan mitten av 1980-talet. Samma gäller för behovet av att använda sig av säker elektronisk identifiering, int...

Ansvarig projektledare

Susanne Björkander

Standardisering SIS/TK 450

IT-standarder för Lärande

IT är en integrerad del av lärandet, såväl formellt som informellt, och olika former av IT-stöd används alltmer. För att effektivt och långsiktigt kunna dra nytta av de fördelar som olika former av...

Ansvarig projektledare

Latif Mohammed

Standardisering SIS/TK 451

Finansiella system

Elektronisk hantering av VP och banktjänster ökar. För att man ska kunna samverka i en alltmer globaliserad finansiell omgivning krävs att system och applikationer utarbetas internationellt.Den sve...

Ansvarig projektledare

Susanne Björkander

Standardisering SIS/TK 452

Vattensystem

Sjöar och vattendrag utgör mer än nio procent av Sveriges totala yta. Vi har över 95 000 sjöar och mer än 30 000 mil rinnande vatten. Många har behov av att veta hur vattnet mår, rör sig och hänger...

Ansvarig projektledare

Patrick Lindén

Standardisering SIS/TK 455

Utrustning för vägunderhåll

Sverige har en högt utvecklad infrastruktur och behovet av utrustningar för vinterväghållning, och underhållsmaskiner för vägar, motorvägar och flygplatser är stort, bl.a. beroende på vårt starkt s...

Ansvarig projektledare

Herman Leufstadius

Standardisering SIS/TK 466

Belägenhetsadresser

Tillgängligheten till adresser med god kvalitet och utbytet av adressinformation över gränserna blir allt viktigare. Kommittén arbetar med att förse adressättare och andra användare med riktlinjer ...

Ansvarig projektledare

Pontus Lyckman

Standardisering SIS/TK 489

Metadata för geodata

Behovet av att återanvända och samutnyttja geodata ökar både ur ett nationellt och internationellt perspektiv. För detta krävs mekanismer som gör att man kan skapa ordning och reda bland sina egna ...

Ansvarig projektledare

Therése Andrén

Standardisering SIS/TK 501

Fysisk planering

Användningen av Sveriges mark, 449 964 km2 fördelat på 290 kommuner, bestäms i planprocessen. Det är många som har intressen i denna process kommunerna, myndigheterna, företagen och allmänheten, o...

Ansvarig projektledare

Anders Skog

Standardisering SIS/TK 504

e-Tillgänglighet

Den snabba utvecklingen inom informations- och kommunikationsteknologi ställer allt högre krav på oss som konsumenter att bemästra ny teknik, oavsett vår förmåga. EUkommissionen har lämnat i uppdra...

Ansvarig projektledare

Christina Stange

Standardisering SIS/TK 505

Livsmedelsdata

Ett livsmedel passerar ofta många led från producent till konsument ochinformationen om livsmedlet måste följa med i processen. Informationsutbytet blir enklare om alla använder samma struktur. Nu ...

Ansvarig projektledare

Anders Skog

Standardisering OID - NSAP

Object Identifier

Object Identifier, OID används bland annat i säkerhetslösningar som bygger på PKI, Public Key Infrastructure. OID definierades ursprungligen i samband med arbetet med standarder för datautbyte mell...

Ansvarig projektledare

Fredrik Stenberg

Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext