35 träffar på

Böcker & verktyg · Checklista Informationssäkerhet checklista

Risk- och konsekvensanalys informationssäkerhet

-

Språk

Författare

Agneta Syrén

Utgiven av

SIS Förlag AB

425 SEK
Böcker & verktyg · Checklista Informationssäkerhet checklista

Incidentrapport informationssäkerhet

Denna Dokumeramall hjälper dig att enkelt upprätta en incidentrapport av operativa risker i företaget. I rapporten finns utrymme att hantera upp till 30 incidenter med delriskområde, allvarlighetsg...

Språk

Författare

Agneta Syrén

Utgiven av

SIS Förlag AB

375 SEK
Böcker & verktyg · Checklista Informationssäkerhet checklista

Hotbildsanalys

Denna mall hjälper dig att samla in information som berör företagets samlade riskbild, identifiera de olika hoten, identifiera de risker som dessa hot kan medföra för företagets affärsverksamhet sa...

Språk

Författare

Agneta Syrén

Utgiven av

SIS Förlag AB

425 SEK
Böcker & verktyg · Checklista Informationssäkerhet checklista

Åtgärdsplan risker

Denna mall hjälper dig att upprätta en åtgärdsplan vilket utgör en karta som innehåller samtliga oönskade händelser som hör hemma inom ett riskområde. En åtgärdsplan beskriver de insatser som behöv...

Språk

Författare

Agneta Syrén

Utgiven av

SIS Förlag AB

375 SEK
Böcker & verktyg · Checklista Informationssäkerhet checklista

Loggbok inträffade incidenter

Denna mall hjälper dig att detaljerat logga händelseförloppet när en allvarlig händelse har inträffat i företaget. När en kris inträffar är det oerhört viktigt att krisledningen kan få överblick öv...

Språk

Författare

Agneta Syrén

Utgiven av

SIS Förlag AB

295 SEK
Böcker & verktyg · Checklista Informationssäkerhet checklista

Kontaktlista krisorganisation

-

Språk

Författare

Agneta Syrén

Utgiven av

SIS Förlag AB

295 SEK
Böcker & verktyg · Checklista Informationssäkerhet checklista

Schema krisledningsövning säkerhet

Denna mall hjälper dig att upprätta ett schema för inspel av en krisledningsövning.Utmärkande för övningen är att den genomförs under så realistiska former som möjligt så att förhållandena i mångt ...

Språk

Författare

Agneta Syrén

Utgiven av

SIS Förlag AB

295 SEK
Böcker & verktyg · Checklista Informationssäkerhet checklista

Schema scenarioövning säkerhet

Denna mall hjälper dig att skapa ett schema för en scenarioövning, som genomförs för krisledningen i företaget.Scenarioövningen förbereds genom att informationssäkerhetsansvarig tar fram ett antal ...

Språk

Författare

Agneta Syrén

Utgiven av

SIS Förlag AB

295 SEK
Böcker & verktyg · Checklista Informationssäkerhet checklista

Mobiliseringskort krisledning

Denna mall hjälper dig att upprätta ett mobiliseringskort för krisledningen i företaget. Kortet har måtten 84x52 mm (kreditkortsstorlek). På kortets framsida finns kontaktuppgifter till personer i ...

Språk

Författare

Agneta Syrén

Utgiven av

SIS Förlag AB

295 SEK
Böcker & verktyg · Checklista Informationssäkerhet checklista

Checklista informationssäkerhetspolicy

Denna mall hjälper dig att upprätta en informationssäkerhetspolicy som formaliserar hur ditt företag organiserar, implementerar och upprätthåller informationssäkerhetsarbetet.Informationssäkerhet o...

Språk

Författare

Agneta Syrén

Utgiven av

SIS Förlag AB

425 SEK
Böcker & verktyg · Checklista Informationssäkerhet checklista

Checklista scenarioövning kris

Denna mall hjälper dig att upprätta en scenarioövning. Det är en övning som genomförs för krisledningen i ett företag. Den grupp som ska öva företagets krisberedskap samlas för att tillsammans disk...

Språk

Författare

Agneta Syrén

Utgiven av

SIS Förlag AB

425 SEK
Böcker & verktyg · Checklista Informationssäkerhet checklista

Checklista handlingsplan fågelinfluensa

-

Språk

Författare

Agneta Syrén

Utgiven av

SIS Förlag AB

425 SEK
Böcker & verktyg · Checklista Informationssäkerhet checklista

Informationssäkerhetspolicy detaljerad

-

Språk

Författare

Agneta Syrén

Utgiven av

SIS Förlag AB

325 SEK
Böcker & verktyg · Checklista Informationssäkerhet checklista

Scenarioövning säkerhet

Denna mall hjälper dig med uppställningen av en scenarioövning för ett antal tänkbara scenarier som kan inträffa inom tre krisområden; IT, epidemier samt naturkatastrofer, eller andra områden som ...

Språk

Författare

Agneta Syrén

Utgiven av

SIS Förlag AB

375 SEK
Böcker & verktyg · Checklista Informationssäkerhet checklista

Checklista stödsamtal kris

Denna mall hjälper dig att upprätta en handlingsplan som omfattar det medmänskliga omhändertagandet genom vilken företaget kan hantera de mänskliga reaktioner som uppstår hos människan när vi drabb...

Språk

Författare

Agneta Syrén

Utgiven av

SIS Förlag AB

425 SEK
Böcker & verktyg · Checklista Informaionssäkerhet checklista

Checklista lönsam säkerhetsinvestering

Denna mall hjälper dig att upprätta en kalkyl som visar när en säkerhetsinvestering är lönsam för ditt företag. En sådan beräkning kallas ROSI, Return on Security Investment. Med ROSI menas företag...

Språk

Författare

Agneta Syrén

Utgiven av

SIS Förlag AB

425 SEK
Böcker & verktyg · Checklista Informationssäkerhet checklista

Checklista krisledningsövning säkerhet

Denna mall hjälper dig att upprätta en krisledningsövning. Den är en praktisk krisövning som genomförs med krisledningen i ett företag.Utmärkande för en krisledningsövning är att övningen genomförs...

Språk

Författare

Agneta Syrén

Utgiven av

SIS Förlag AB

425 SEK
Böcker & verktyg · Checklista Informationssäkerhet checklista

Delegeringshandling sammankallande krisledning

-

Språk

Författare

Agneta Syrén

Utgiven av

SIS Förlag AB

295 SEK
Böcker & verktyg · Checklista Informationssäkerhet checklista

Checklista hotbildsanalys

Denna mall hjälper dig att upprätta och genomföra en hotbildsanalys. En sådan analys genomförs i tre steg; informationsinsamling, sammanställning och identifiering.Genom att använda sig av en hotbi...

Språk

Författare

Agneta Syrén

Utgiven av

SIS Förlag AB

425 SEK
Böcker & verktyg · Checklista Informationssäkerhet checklista

Checklista svaga punkter säkerhetsfunktion

Denna mall hjälper dig att säkra krisarbetet på ditt företag när du planerar krisarbetet. Detta kan ske genom att du undviker eller bygger bort svagheter som kan finnas i de funktioner som ingår i ...

Språk

Författare

Agneta Syrén

Utgiven av

SIS Förlag AB

425 SEK
Böcker & verktyg · Checklista Informationssäkerhet checklista

Kontinuitetsplan övergripande

Denna mall hjälper dig att förbereda och upprätta en kontinuitetsplan för företagets krisberedskap som ska antas av ledningen i företaget.Planen beskriver vilket ansvar som företagets ledning har d...

Språk

Författare

Agneta Syrén

Utgiven av

SIS Förlag AB

295 SEK
Böcker & verktyg · Checklista Informationssäkerhet checklista

Checklista kontinuitetsplan säkerhet

Denna mall hjälper dig att förbereda en kontinuitetsplan för ditt företag.Företagets kontinuitetsplan ska omfatta planer, instruktioner och rutiner som beskriver det sätt som företaget ska agera om...

Språk

Författare

Agneta Syrén

Utgiven av

SIS Förlag AB

425 SEK
Böcker & verktyg · Checklista Informationssäkerhet checklista

Informationssäkerhetspolicy enkel

Denna mall hjälper dig att upprätta en informationssäkerhetspolicy. Den utgör ett viktigt instrument för ledningen, genom att de i policyn kan uttala ledningens engagemang för informationssäkerhet...

Språk

Författare

Agneta Syrén

Utgiven av

SIS Förlag AB

295 SEK
Böcker & verktyg · Checklista Informationssäkerhet checklista

Checklista incidenthantering informationssäkerhet

Denna mall hjälper dig att registrera, kostnadssätta och analysera inträffade incidenter på ditt företag genom en så kallad incidentdatabas.En incidentdatabas är en avsedd lagringsplats där företag...

Språk

Författare

Agneta Syrén

Utgiven av

SIS Förlag AB

425 SEK
Böcker & verktyg · Checklista Informationssäkerhet checklista

Ordlista informationssäkerhet

Denna mall hjälper dig att sätta dig in i vokabulär som används inom informationssäkerhetsområdet och förklarar bland annat standarder och riktlinjer för informationssäkerhet.

Språk

Författare

Agneta Syrén

Utgiven av

SIS Förlag AB

295 SEK
Böcker & verktyg · Checklista Informationssäkerhet checklista

Processbeskrivning operativ risk

Denna mall hjälper dig genom arbetet med att gå igenom varje delområde inom operativ risk. I varje företag kan informationssäkerheten ständigt förbättras

Språk

Författare

Agneta Syrén

Utgiven av

SIS Förlag AB

295 SEK
Böcker & verktyg · Handbok A Managers' guide to service management

A Managers' guide to service management BIP 0005:2006

A Manager's Guide to Service Management is a comprehensive introduction to service management. It offers explanations, guidance and recommendations,and has been produced to meet the needs of commer...

Språk

Författare

Denny Dugmore and Shirley Lacy

Utgiven av

British Standards...

975 SEK
Böcker & verktyg · Checklista Checklista - Energibesiktning

Checklista - Energibesiktning

Checklistan är ett bra stöd vid genomförandet av en energibesiktning.Den går bland annat igenom kllimatskärm, köldbryggor, lufttäthet, värme- och ventilationssystem, elinstallationer m.m.

Språk

Författare

Karin Adalberth

Utgiven av

SIS Förlag AB

295 SEK
Böcker & verktyg · Handbok SIS HB 67

Mät din informationssäkerhet - Gap-analys

Boken ger en metod för att på två dagar genomlysa organisationens befintliga informationssäkerhetoch få ett proffsigt beslutsunderlag att presentera för ledningen, där brister och förslag på åtgärd...

Språk

Författare

Jan-Olof Andersson

Utgiven av

SIS Förlag AB

695 SEK
Böcker & verktyg · Handbok SIS HB 332

Stora säkerhetshandboken - En praktisk årskalender

Den här handboken följer årets alla månader. Varje kapitel i boken ger inspiration, fakta och grundläggande tips om ett specifikt fokusområde. Handboken visar på ett praktiskt sett hur säkerhet oc...

Språk

Författare

Agneta Syrén

Utgiven av

SIS Förlag AB

695 SEK
Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext