33 träffar på

Standardisering SIS/TK 355

Medicintekniska kvalitetssystem

När vi kommer i kontakt med sjukvården förutsätter vi att lämpliga och säkra produkter används för diagnostik och behandling. Kommittén skapar förutsättningar för en kvalitetssäker och riskbedömd t...

Ansvarig projektledare

Jenny Acaralp

Standardisering SIS/TK 599

Kvalitetssäkring inom LSS

LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverk...

Ansvarig projektledare

Alexandra Antoni

Standardisering SIS/TK 495

Kosmetik samt analysmetoder för allergener

I vardagslivet kommer vi i kontakt med material och produkter som kan orsaka allergier. Hela 20 procent av den svenska befolkningen lider av kontaktallergi. Kommittén arbetar med att förbättra folk...

Ansvarig projektledare

Lena Morgan

Standardisering SIS/TK 331

Laboratoriemedicin

Laboratoriemedicinens uppdrag är att serva vården när det gäller diagnostik, uppföljning och behandlingskontroll av olika sjukdomar. Laboratoriemedicinens olika specialiteter lägger mycket stor vi...

Ansvarig projektledare

Lena Morgan

Standardisering SIS/TK 572

Kvalitet i särskilt boende och hemtjänst

SIS har på uppdrag av Socialdepartementet tagit fram standarden. Den sammanfattar de lagar och föreskrifter som finns på området samt den expertkunskap som finns i kommittén. Standarden kan använda...

Ansvarig projektledare

Alexandra Antoni

Standardisering SIS/TK 536

Samordningsgrupp för tillgänglighet

Världens befolkning blir allt äldre, beräkningar från FN:s befolkningsfond (UNFPA) visar att 22 procent av världens befolkning kommer vara över 60 år 2050. Att människor blir äldre visar på stora f...

Ansvarig projektledare

Alexandra Antoni

Standardisering SIS/TK 349

Rengöring, desinfektion och sterilisering

När vi kommer i kontakt med sjukvården förutsätter vi att instrumenten är rengjorda och sterila, och så ska det naturligtvis vara. Kommittén skapar förutsättningar för en säker sjukvård genom att a...

Ansvarig projektledare

Tuula Cammersand

Standardisering SIS/TK 574

Trygghetskedjan för trygghetslarm

En åldrande befolkning i Europa i kombination med ny digital teknik i telenäten gör att behovet av gemensamma standarder för tjänster kring trygghetskedjan för trygghetslarm har blivit en angelägen...

Ansvarig projektledare

Kristofer Petraeus

Standardisering SIS/TK 344

Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning

För att tillgodose de behov som äldre och personer med funktionsnedsättning har av säkra och funktionella hjälpmedel utvecklas standarder som underlättar framtagandet av dessa hjälpmedel. Säkra och...

Ansvarig projektledare

Joakim Falk

Standardisering SIS/TK 351

Ambulanssjukvård

Allt mer av den avancerade prekliniska vården sker idag direkt vid skadeplatser och under transporter. Genom att arbeta fram standarder för ambulanser och den medicintekniska utrustningen som prekl...

Ansvarig projektledare

Joakim Falk

Standardisering SIS/TK 602

Patientdelaktighet i personcentrerad vård

Personcentrerad vård utgår ifrån patientens upplevelse av situationen samt individens förutsättningar, resurser och hinder. Patienten är en partner i vården. Det finns ett stort behov av en gemensa...

Ansvarig projektledare

Joakim Falk

Standardisering SIS/TK 330

Förbrukningsmaterial inom sjukvården

Den tekniska kommittén för Förbrukningsmaterial inom sjukvården hanterar produkter så som medicinska handskar, skydd mot stick- och skärskador, injektionsmaterial, kopplingar och katetrar som använ...

Ansvarig projektledare

Sarah Sim

Standardisering SIS/TK 527

Renhet i operationsrum

Varje kirurgiskt ingrepp innebär en risk för infektioner. Luftens bakteriehalt i operationsrummet är en parameter som är mycket betydelsefull för att reducera och förebygga infektioner. Kommittén s...

Ansvarig projektledare

Sarah Sim

Standardisering SIS/TK 327

Tandvård

Tandvård omfattar idag allt från tandborstar och munsköljmedel till avancerad behandlingsutrustning och dentala implantat. Många av dagens produkter och material genomgår en kontinuerlig förnyelsep...

Ansvarig projektledare

Kristofer Petraeus

Standardisering SIS/TK 164

Konsument- och transportförpackningar

Konsument- och transportförpackningar innefattar allt från ett mjölkpaket till en lastpall. När vi handlar ett paket mjölk förväntar vi oss att förpackningen håller mjölken färsk, att den håller tä...

Ansvarig projektledare

Emma Lindahl

Standardisering SIS/TK 332

Sjukvårdstextilier

Kommittén utvecklar standarder för patient- och personalkläder, vårdbäddens produkter och brandegenskaper för madrasser. Kommittén arbetar främst med svenska nationella standarder som specificerar ...

Ansvarig projektledare

Sarah Sim

Standardisering SIS/TK 334

Hälso- och sjukvårdsinformatik

För patienter i sjukvården är det viktigt att personnummer, sjukdomshistoria, diagnoser och analyssvar hanteras på ett säkert sätt och att integriteten upprätthålls i de elektroniska journalsystem...

Ansvarig projektledare

Lena Morgan

Standardisering SIS/TK 340

Implantat och biologisk säkerhet

Kirurgiska implantat används för att ersätta kroppsdelar samt för att förstärka, stötta och stabilisera olika funktioner i kroppen. Biologisk säkerhet innebär att de medicintekniska produkter som k...

Ansvarig projektledare

Lena Morgan

Standardisering SIS/TK 333

Operationstextilier

Att förebygga infektioner i sår efter operationer är viktigt inte bara för patientens hälsa och välmående, utan även av ekonomiska aspekter då det annars kan innebära en onödig och dyr eftervård. K...

Ansvarig projektledare

Sarah Sim

Standardisering SIS/TK 595

Trycksårsprevention

Ett trycksår är en tryckskada som fått utvecklas vidare. Trycksår orsakar stort lidande för patienten och höga kostnader för samhället. Idag finns flera olika typer av produkter som har tryckavlas...

Ansvarig projektledare

Alexandra Antoni

Standardisering SIS/TK 498

Tillgänglighet till vägfordon för personer med begränsad rörlighet

Full delaktighet och jämlikhet för varje samhällsmedborgare är ett mål vi alla strävar mot. Många inom den mänskliga mångfalden stöter på svårigheter som hindrar dem från att kunna röra sig fritt o...

Ansvarig projektledare

Herman Leufstadius

Standardisering SIS/TK 336

Ögonoptik

Ögonoptik omfattar idag allt från glasögonbågar och kontaktlinser till avancerade ögonoptiska implantat. Många av dagens produkter och material genomgår en kontinuerlig förnyelseprocess samtidigt s...

Ansvarig projektledare

Christina Stange

Standardisering SIS/TK 360

Brand och räddning

I takt med att säkerhetsmedvetandet ökar ställs allt högre krav på att nationell, europeisk och internationell standardisering utarbetar gemensamma standarder. Arbetet i kommittén Brand och räddnin...

Ansvarig projektledare

Victoria Tengstrand

Standardisering SIS/TK 457

Ledningssystem för kvalitet i hälso- och sjukvården

I Sverige och flera andra länder finns lagstadgade krav på kvalitetslednings- system inom hälso- och sjukvården. Därför har ett ledningssystem för kvalitet tagits fram specifikt för hälso- och sjuk...

Ansvarig projektledare

Christina Stange

Standardisering SIS/TK 493

Grafiska symboler

Användande av enhetliga och funktionella grafiska symboler gör olika platser i samhället tillgängliga för alla människor. I Sverige, Europa och även globalt pågår arbete inom standardiseringen som ...

Ansvarig projektledare

Christina Stange

Standardisering SIS/TK 329

Anestesi- och respiratorutrustning

Anestesi- och ventilationsutrustningar tillhör en mycket spridd och viktig utrustningsgrupp inom svensk sjukvård. Utrustningarnas komplexitet sträcker sig från enkla tillbehör till avancerade anest...

Ansvarig projektledare

Christina Stange

Standardisering SIS/TK 504

e-Tillgänglighet

Den snabba utvecklingen inom informations- och kommunikationsteknologi ställer allt högre krav på oss som konsumenter att bemästra ny teknik, oavsett vår förmåga. EU–kommissionen har lämnat i uppd...

Ansvarig projektledare

Christina Stange

Standardisering SIS/TK 553

Estetisk kirurgi

Marknaden för estetisk kirurgi, s.k. skönhetsoperationer och andra estetiska ingrepp såsom botox mm, har expanderat stort de senaste åren. Tillgången till resor, internet och olika finansieringstjä...

Ansvarig projektledare

Tuula Cammersand

Standardisering SIS/TK 440

Laboratorieutrustning

I laboratorium hanteras bland annat kemikalier och gaser som kan ha en skadlig inverkan vid olyckshändelser. Därför är det viktigt att korrekt och tillförlitlig utrustning finns på plats. Deltagarn...

Ansvarig projektledare

Erik Lundin

Standardisering Service Chain for Social Care Alarms (CEN/TC 431)

Service Chain for Social Care Alarms (CEN/TC 431)

Under 2013 presenterade SIS ett standardiseringsförslag för den Europeiska standardiseringsorganisationen (CEN) om ett nytt arbetsområde, Trygghetskedjan för trygghetslarm. Förslaget godkändes och ...

Ansvarig projektledare

Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext