18 träffar på

Standardisering SIS/TK 207

Miljöledning

Ett aktivt miljöarbete ger många fördelar. Dels för din organisation i form av minskad användning av resurser, men också genom en minskad miljöpåverkan på vår gemensamma miljö. Att använda standard...

Ansvarig projektledare

Jimmy Yoler

Standardisering SIS/TK 301

Arbetsmiljöledningssystem

Ett offensivt arbetsmiljöarbete är strategiskt viktigt för de flesta organisationer idag. Konkurrensfördelarna visar sig både vid rekrytering av personal, vid upphandlingar och i PR-sammanhang. Att...

Ansvarig projektledare

Lorena Olivares

Standardisering SIS/TK 303

IT-system och IT-tjänster

Ansvarig projektledare

Latif Mohammed

Standardisering SIS/TK 304

Kvalitetsledning

Alla organisationer strävar efter att bli mer effektiva och lönsamma för att nå hållbar framgång. För att lyckas med det behöver organisationen arbeta strukturerat, målinriktat och aktivt med kvali...

Ansvarig projektledare

Tina Bohlin

Standardisering SIS/TK 316

Bedömning av överensstämmelse

För att kunna bedöma om en produkt/tjänst/person/organisation uppfyller de krav som anges i föreskrifter och standarder, krävs någon form av kontroll. Exempel på detta kan vara provning, kalibrerin...

Ansvarig projektledare

Peter Hartzell

Standardisering SIS/TK 318

Informationssäkerhet

Dagens samhälle kräver säkra metoder för kommunikation, identifikation och integritet. Den elektroniska kommunikationen har blivit etablerad och fortsätter att utvecklas. Det övergripande målet med...

Ansvarig projektledare

Anders Lindberg

Standardisering SIS/TK 457

Ledningssystem för kvalitet i hälso- och sjukvården

I Sverige och flera andra länder finns lagstadgade krav på kvalitetslednings- system inom hälso- och sjukvården. Därför har ett ledningssystem för kvalitet tagits fram specifikt för hälso- och sjuk...

Ansvarig projektledare

Christina Stange

Standardisering SIS/TK 478

Socialt ansvarstagande

Genom att ta socialt ansvar bidrar organisationen till hållbar utveckling i samhället. Socialt ansvarstagande bör således vara ett helt naturligt och självklart beteende i en organisations verksamh...

Ansvarig projektledare

Björn Nilsson

Standardisering SIS/TK 494

Samhällssäkerhet

Oförutsedda händelser och yttre påverkningar som exempelvis el- och vattenavbrott samt naturkatastrofer ställer höga krav på samhället men även på dig som individ och din organisation. För att göra...

Ansvarig projektledare

Susanna Björk

Standardisering SIS/TK 511

Ledningssystem för trafiksäkerhet

Sveriges långsiktiga vision, dvs. noll dödade och allvarligt skadade i vägtrafiken, är en viktig grundprincip i en ny global standard. SIS har tillsammans med Trafikverket initierat ett internation...

Ansvarig projektledare

Peter Hartzell

Standardisering SIS/TK 532

Innovation Management

Innovation är ett centralt område för såväl hela nationer som företag och organisationer. Då produkternas livscykler krymper, är innovationsförmåga en nödvändig förutsättning för att kunna överleva...

Ansvarig projektledare

Jolanta Wallström

Standardisering SIS/TK 546

Ledningssystem för verksamhetsinformation

Informationen i en verksamhet ska vara användbar och tillgänglig för dem som behöver den. Lika viktigt är att informationen är och förblir riktig och tillförlitlig. Ledningssystem för verksamhets...

Ansvarig projektledare

Therése Andrén

Standardisering SIS/TK 550

Hållbar IT

Informationsteknik, allmänt kallad IT, är idag en naturlig och nödvändig del av de flesta organisationers verksamhet. Funktioner och användningsområden ökar stadigt och påverkar högst påtagligt org...

Ansvarig projektledare

Latif Mohammed

Standardisering SIS/TK 552

Asset management

För att avkastningen på en organisations tillgångar ska bli optimal krävs mål, strategier och konkreta åtgärder. Tillgångar i en verksamhet kan vara allt från patentportfölj, varumärke till produkt...

Ansvarig projektledare

Ann-Sofie Sjöblom

Standardisering SIS/TK 576

Kriminaltekniska processer

Brottslingar jobbar allt mer internationellt och de blir allt skickligare på att dölja sina spår. Men berörda myndigheter ligger hack i häl och nu startar ett nytt europeiskt arbete med att ta fram...

Ansvarig projektledare

Lars Bonnevier

Standardisering SIS/TK 579

Facility management

Facilities Management, FM, är en snabbt växande bransch, inte minst på den globala arenan. Befintliga FM-företag växer över lands- och regionsgränser och helt nya företag äntrar marknaden. Dessutom...

Ansvarig projektledare

Lars Bonnevier

Standardisering SIS/TK 582

Spillskydd

Nu har arbetet med att ta fram en nationell standard för spillskydd startat. Med spill avses farliga utsläpp av kemikalier - från småskaligt läckage i det fördolda - till stora olyckor i maritim mi...

Ansvarig projektledare

Peter Hartzell

Standardisering SIS/TK 593

Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan

Ledningssystem för affärsrelationer är ett arbete för att ta fram ett hjälpmedel för företag och organisationer att samarbeta på ett optimalt sätt. Den svenska kommittén speglar en teknisk kommitté...

Ansvarig projektledare

Joel Jonsson

Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext