28 träffar på

Standardisering SIS/TK 002

SIS/SEK Storheter och enheter

Utan väldefinierade storheter och enheter skulle det moderna samhället inte fungera. Måttenheterna underlättar kommunikationen mellan konstruktör, producent, säljare, köpare och användare. De använ...

Ansvarig projektledare

Sven Radhe

Standardisering SIS/TK 115

Terminologi och språkliga resurser

Terminologiarbetet främjar entydig, effektiv och rationell fackspråkskommunikation. Det höjer effektiviteten i standardiseringsarbetet, ökar företags och organisationers konkurrenskraft genom att b...

Ansvarig projektledare

Jolanta Wallström

Standardisering SIS/TK 117

Svetsbeteckningar

En svets i exempelvis ett skyddsräcke är ett resultat av en serie beslut och åtgärder. Konstruktören beräknar och utformar svetsen och de beslut som då tas är avgörande för konstruktionens kvalitet...

Ansvarig projektledare

Måns Sjölander

Standardisering SIS/TK 166

Förpackningslogistik och spårbarhet

SIS/TK 166 Förpackningslogistik och spårbarhet - kombinerar grundteknik (IoT, RFID, NFC, AIDC ) och tillämpningsteknik. För att få tillgång till den information som kommittéen kan tillgänliggöra p...

Ansvarig projektledare

Mats Åhlin

Standardisering SIS/TK 189

Innemiljö och energianvändning i byggnader

Byggnader svarar för ca. 40% av energianvändningen inom EU. I såväl nya som befintliga hus finns stora möjligheter till energieffektivisering och förbättrad innemiljö. Denna kommitté arbetar med k...

Ansvarig projektledare

Kerstin Söderberg

Standardisering SIS/TK 269

Bygg- och förvaltningsdokumentation

En god byggdokumentation är en förutsättning för en bra byggnad. Sverige har i mer än två decennier genom aktivt deltagande av svenska experter varit det land som leder det internationella arb...

Ansvarig projektledare

Annika Andersson Stenmark

Standardisering SIS/TK 277

Press- och formverktyg samt fixturdetaljer

Arbetar du med press- och formverktyg eller fixturdetaljer? Såväl tillverkare av pressverktyg och formverktyg, leverantörer och användare deltar i SIS/TK 277 och vet att de har den senaste informat...

Ansvarig projektledare

Sven Radhe

Standardisering SIS/TK 287

Utrustning för bensinstationer

Utrustning för drivmedelsstationer (bensin, diesel, etanol, LPG, LNG, CNG etc) omfattas av EU-direktiv för produkter, maskiner, ATEX, lågspänning och elektromagnetisk kompatibilitet. Vad bör man tä...

Ansvarig projektledare

Pierre Carpentier

Standardisering SIS/TK 298

Konstruktion, tillverkning och kontroll av tryckbärande anordningar

Tryckbärande anordningar omfattas av bl.a. EUs direktiv 97/23/EG, vanligen benämnt PED. Vad bör man tänka på när man planerar att beställa, beräkna, konstruera, tillverka, importera, använda en anl...

Ansvarig projektledare

Pierre Carpentier

Standardisering SIS/TK 360

Brand och räddning

I takt med att säkerhetsmedvetandet ökar ställs allt högre krav på att nationell, europeisk och internationell standardisering utarbetar gemensamma standarder. Arbetet i kommittén Brand och räddnin...

Ansvarig projektledare

Victoria Tengstrand

Standardisering SIS/TK 405

Kärnenergi

Få verksamheter har så höga krav på säkerhet som kärnkraftsproduktion. Det är vår övertygelse att användandet av internationellt accepterade krav och provningsmetoder vid hantering, import och exp...

Ansvarig projektledare

Pierre Carpentier

Standardisering SIS/TK 432

Hydrometri

Klimatfrågorna har i allra högsta grad hamnat i fokus och därvid betydelsen av standardiserade mätningar inom miljösektorn. Vår kommitté Hydrometri, SIS/TK 432 behandlar standardisering av mätmetod...

Ansvarig projektledare

Lorena Olivares

Standardisering SIS/TK 434

Grafisk teknik

Grafisk teknik är en hörnpelare i kommunikationen mellan människor och utgör basen för stora delar av medieindustrin. Övergången till digitala tekniker ställer nya krav på snabb och omfattande stan...

Ansvarig projektledare

Katarina Widström

Standardisering SIS/TK 445

Teckenrepresentation och användargränssnitt

SIS är med och formar den svenska IT-miljön när det gäller teckenkoder, symboler, programmeringsspråk och gränssnitt. Att delta i internationell IT-standardisering är ett strategiskt val för företa...

Ansvarig projektledare

Jolanta Wallström

Standardisering SIS/TK 451

Finansiella system

Elektronisk hantering av VP och banktjänster ökar. För att man ska kunna samverka i en alltmer globaliserad finansiell omgivning krävs att system och applikationer utarbetas internationellt. Den s...

Ansvarig projektledare

Jolanta Wallström

Standardisering SIS/TK 493

Grafiska symboler

Användande av enhetliga och funktionella grafiska symboler gör olika platser i samhället tillgängliga för alla människor. I Sverige, Europa och även globalt pågår arbete inom standardiseringen som ...

Ansvarig projektledare

Christina Stange

Standardisering SIS/TK 507

Tekniska produktspecifikationer (TPS)

Huvuduppgiften för projektet är kommunikation av information från konstruktion via beredning till produktion, kontroll och kvalité samt service och sedemera skrotning/återvinning. Redan under produ...

Ansvarig projektledare

Sven Radhe

Standardisering SIS/TK 535

Karaktärisering av avfall, mark och slam

Standarder för analyser av avfall, mark och slam är viktiga verktyg för undersökning av vår yttre miljö. I takt med att föroreningar sprider sig till t.ex. mark och till grundvatten ökar kraven på ...

Ansvarig projektledare

Lorena Olivares

Standardisering SIS/TK 544

Fysiskt informationsbevarande

Kan man egentligen vara säker på att dokument på papper kommer att bevaras över tiden? Är papperet man skriver ut på beständigt, kommer trycket att finnas kvar, är lådan som dokumenten läggs i best...

Ansvarig projektledare

Latif Mohammed

Standardisering SIS/TK 545

Dokumentbeskrivningsspråk

Man ska kunna vara säker på att dokument som sparas kan bevaras över tiden, kan återsökas och att informationen senare går att tolkas. Det ska finnas fastställda regler och principer för hur man h...

Ansvarig projektledare

Latif Mohammed

Standardisering SIS/TK 546

Ledningssystem för verksamhetsinformation

Informationen i en verksamhet ska vara användbar och tillgänglig för dem som behöver den. Lika viktigt är att informationen är och förblir riktig och tillförlitlig. Ledningssystem för verksamhets...

Ansvarig projektledare

Therése Andrén

Standardisering SIS/TK 549

Landsbeteckningar

Vad är det rätta namnet på länderna och hur ska man beteckna dem? Kommittén ser till att det finns en aktuell och fullständig lista med varje land och territorium som är av intresse för svenska int...

Ansvarig projektledare

Latif Mohammed

Standardisering SIS/TK 568

Pensionstermer

Bra pensionsinformation behövs för att medborgare ska få veta vad deras samlade pension förmodas bli. Svensk Försäkring, försäkringsföretagens branschorganisation, och Pensionsmyndigheten har till...

Ansvarig projektledare

Pontus Lyckman

Standardisering SIS/TK 574

Trygghetskedjan för trygghetslarm

En åldrande befolkning i Europa i kombination med ny digital teknik i telenäten gör att behovet av gemensamma standarder för tjänster kring trygghetskedjan för trygghetslarm har blivit en angelägen...

Ansvarig projektledare

Kristofer Petraeus

Standardisering SIS/TK 579

Facility management

Facilities Management, FM, är en snabbt växande bransch, inte minst på den globala arenan. Befintliga FM-företag växer över lands- och regionsgränser och helt nya företag äntrar marknaden. Dessutom...

Ansvarig projektledare

Lars Bonnevier

Standardisering SIS/TK 606

Borrhål för vatten och energi

Ansvarig projektledare

Hikmet Hussain

Standardisering SIS/TK 607

Hållbar textilproduktion, konsumtion och avfall

Ansvarig projektledare

Linda Karlsson

Standardisering Service Chain for Social Care Alarms (CEN/TC 431)

Service Chain for Social Care Alarms (CEN/TC 431)

Under 2013 presenterade SIS ett standardiseringsförslag för den Europeiska standardiseringsorganisationen (CEN) om ett nytt arbetsområde, Trygghetskedjan för trygghetslarm. Förslaget godkändes och ...

Ansvarig projektledare

Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext