Standarder

Standarder

Standarder är gemensamt överenskomna lösningar på återkommande problem. Standarder finns inom alla områden: från den enklaste spik och skruv till datakommunikation, industri, vård och miljö. I stort sett alla delar av vår tillvaro berörs av standarder.

Innehåll i standarder

Hos SIS finns nationella och internationella standarder som alla har förankrats, utvecklats och kvalitetssäkrats genom SIS standardiseringsprocess. Standarderna är framtagna inom en rad olika branscher och områden.

Standarder är frivilliga att tillämpa men kan fungera som obligatorisk referens, exempelvis i föreskrifter från myndigheter och vid upphandling.

Det är SIS som fastställer svensk och internationell standard som utarbetats inom SIS (Sverige), CEN (Europa) eller ISO (globalt).

En standard kan till exempel innehålla produkters funktionskrav och hur de ska provas eller beskrivningar av tjänsters innehåll och utförande. Den kan även innehålla gemensam terminologi eller beskriva gemensamma symboler och skyltar.

Ett övergripande syfte med standarder är att underlätta handel och kommunikation. Andra syften är att:

  • skapa tydliga riktlinjer för att säkra funktion och kvalitet
  • effektivisera och förbättra processer
  • öka transparens och förenkla jämförelser
  • öka säkerhet och tillgänglighet
  • spara resurser och minska miljöpåverkan

Det finns även tekniska specifikationer som inte har status som standard men som också är gemensamt framtagna överenskommelser. En teknisk specifikation tas ofta fram i ett skede när området ännu inte är tillräckligt utvecklat för att dokumentet ska kunna fastställas som formell standard.

Vi har standarder från hela världen

SIS är en del av det nätverk som framställer svenska, europeiska (CEN, the European Committee for Standardization) och globala standarder (ISO, International Organization for Standardization). Vi säljer och ger upplysningar om så väl svensk som europeisk och global standard.

Genom vår prenumerationstjänst e-nav kan du få tillgång till de senaste versionerna av samtliga standarder och vägledningar som du är intresserad av. Att delta i en standardiseringskommitté hos SIS är ett bra sätt att få tillgång till aktuell information om det senaste inom standardisering inom just ditt område.

Standardisering inom EU

Direktiv används för att harmonisera lagstiftningen i medlemsländerna i EU, bl.a. för att den inre marknaden ska fungera. Den nya metoden (New approach) innebär att EU-kommissionen träffar avtal med de europeiska standardiseringsorganen CEN, CENELEC och ETSI att ta fram standarder som uppfyller de krav som ställs i EU-direktiv. De standarder som utarbetas på mandat kallas harmoniserade standarder. De tas liksom övriga europeiska standarder fram i samarbete med nationella standardiseringorgan (f.n. 31 medlemmar), däribland SIS. Det är frivilligt att använda alla standarder men uppfyller man kraven i en harmoniserad standard uppfyller man också EU-direktivets krav. För att en produkt ska få cirkulera fritt på den inre marknaden måste den uppfylla det eller de EU-direktiv som gäller för produkten.

Den nya metoden innebär att:

  • nationella särkrav kan undanröjas genom att den europeiska lagstiftningen fokuserar på övergripande krav på säkerhet, hälsa och miljö eller på andra krav av allmänt intresse
  • kvalitén på de europeiska standarderna garanteras genom mandat som EU-kommissionen ger till CEN, CENELEC och ETSI enligt generella riktlinjer
  • de harmoniserade standarderna har ett innehåll som är förenligt med de väsentliga kraven i relevanta EU-direktiv
  • de nationella sektorsmyndigheterna ska godta produkter tillverkade enligt harmoniserad standard
  • de nationella sektorsmyndigheterna ansvarar för säkerhet inom sina verksamhetsområden, vilket innebär att t.ex. Konsumentverket genom stickprov säkerställer att produkter som finns på marknaden uppfyller kraven i de EG-direktiv som faller under Konsumentverkets ansvar.

Läs mer här om EU-direktiv, mandat och standarder.

Läs mer om hur standarder utvecklas under SIS kommittéarbete.

Kontakta oss

Behöver du hjälp med att hitta rätt standard eller har du frågor kring innehållet i en viss standard/specifikation? Kontakta SIS kundtjänst så hjälper vi dig.

Telefon: 08-555 523 10

E-post: kundservice@sis.se

 
Vilka standarder ska vi ha i framtiden? Var med och påverka
Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext