Om standardisering

Om standardisering
Vad är en standard?


En standard är en gemensam lösning på ett återkommande problem. Syftet med standarder är att skapa enhetliga och transparenta rutiner som vi kan enas kring. Det ligger ju i allas intresse att höja kvaliteten, undvika missförstånd och slippa uppfinna hjulet på nytt varje gång. På köpet får du en effektivare och mer resurssnål produktion. Det underlättar också vid upphandling och när avtal ska skrivas, eftersom det blir tydligt vad en vara eller tjänst innehåller så att köpare och leverantörer är eniga.
Nyttan med standarder


Eftersom världen ständigt förändras måste även riktlinjer och gemensamma överenskommelser förnyas och tas fram för nya produktområden. Det är en ständigt pågående process. I dagens globaliserade värld är det viktigt, för att inte säga avgörande, att hålla sig à jour med internationella standarder. De fungerar som en entrébiljett till nya marknader och främjar handel, samarbete och internationellt utbyte av information. Standarder etablerar en hög lägstanivå och bidrar till att höja kvaliteten generellt och att undvika missförstånd. Standarder utgör en grund för forskning och utveckling och innebär en möjlighet att snabbt få acceptans för nya rön och sprida information. Standardisering är viktigt för Sverige rent samhällsekonomiskt. Det hjälper svenska företag och organisationer att exportera produkter och tjänster över hela världen. Därför ger svenska staten årligen ett bidrag till standardiseringen. Vissa standarder är beställda av EU-kommissionen för att förenkla för aktörer att uppfylla krav i EU-direktiv. De kompletterar lagstiftningen med riktlinjer som underlättar för alla att följa lagarna.

 
Därför ska du vara med


Många av våra deltagare framhåller just nätverket och tillgång till den senaste kunskapen som de viktigaste fördelarna med att vara med i SIS. Standarder driver utvecklingen framåt och det betyder att när du deltar i en kommitté så är du med och bestämmer den framtida riktningen inom ditt område. Att påverka framtiden är ett strategiskt beslut för din verksamhet och det den företräder. Ju mer aktiv du är ju mer kan du påverka.
Vägen till standard

 
Show shopping cart Continue shopping 0
Shopping cart Stäng