2014-07-15 - Pressmeddelande

Ny standard ger högre livskvalitet för äldre inom särskilda boenden och hemtjänst

SIS har, på uppdrag av Socialdepartementet, sedan i juni 2012 arbetat tillsammans med ett antal aktörer inom äldrevård och omsorg för att ta fram en nationell standard för kvalitet som ska ge en god och värdig äldrevård och omsorg.

- Standarden innehåller krav för kvalitet inom äldreboenden och hemtjänsten för de mest sjuka äldre. Målen är att genom att använda standarden i olika verksamheter nå en ökad livskvalitet för de äldre, att resurserna utnyttjas mer effektivt samt bättre kvalitet på omsorgen, säger Tuula Cammersand, projektledare på SIS, Swedish Standards Institute.

- Standarden kan användas till exempel av kommuner vid upphandling av omsorgstjänster för äldre, för att göra kvalitetsjämförelser men också för intern uppföljning och kvalitetsförbättring. Standarden sammanfattar alla krav som finns i lagar och författningar inom omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering. Äldre med omfattande behov av vård och omsorg har speciella krav på kontinuitet, trygghet och olika kvalitetsaspekter. Genom den svenska standarden kan förhållandena förbättras för de mest sjuka äldre.

 

Läs hela remisen om Livskvalitet för äldre inom särskilda boenden och hemtjänst


Fakta:

Bl.a. följande grupper berörs av arbetet:

Alla som arbetar med och erbjuder tjänster för vård och omsorg för äldre eller har till uppgift att utöva tillsyn, t.ex. Socialstyrelsen, IVO, myndigheter, kommuner, landsting, privata och offentliga vårdgivare, anhörigorganisationer, patientorganisationer, fackliga organisationer, universitet och högskolor, representanter för olika vårdprofessioner såsom geriatriker, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, specialistsjuksköterska inom geriatrik, undersköterskor inom demens, medicinskt ansvariga sjuksköterskor, rehabiliteringsansvariga, biståndsbedömare etc.

 

Standarden kan användas för att:

  • ställa krav på tjänsteutförare
  • förtydliga ansvarsförhållanden
  • användas som beställningsunderlag
  • följa upp och analysera verksamheterna
  • ge underlag för internt förbättringsarbete
  • för att certifiera sin tjänst samt
  • användas vid tillsyn

 

Beställning och kommentarer:  

 

Dokumentet är ute på en allmän remiss den 15 juli – 15 september 2014. Remissen kan kommenteras på http://kommentera.sis.se eller beställas av SIS projektledare: 

 

Tuula Cammersand, tuula.cammerand@sis.se, 08 - 555 520 59 

 

Alexandra Antoni, alexandra.antoni@sis.se, 08 - 555 520 92 (efter den 4 augusti) 

 


För mer information om remissen:
 

 

Stefan Lundberg, Vårdförbundet, ordförande i SIS kommitté som har tagit fram standarden 

 

stefan.lundberg@vardforbundet.se, telefonnr: 08 - 14 77 65  

 

Presskontakt:  

 

Niki Westerberg, tf kommunikationschef SIS, 070 - 426 0593, niki.westerberg@sis.se    

Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext