Pressmeddelanden2017-04-04  -  Pressmeddelande

Chefer och utvecklare flitiga användare av äldrestandarden

Förra året lanserade SIS, Swedish Standard Institute, en kvalitetsstandard för äldreomsorg och hemtjänst. Som en första uppföljning har SIS nu genomfört en användarundersökning för att se hur standarden används – från beslutsfattare och ut i verksamheterna. Tre av … Läs mer »

2017-01-13  -  Pressmeddelande

Geodatastandarder tillgängliggörs kostnadsfritt

Lantmäteriet och SIS, Swedish Standards Institute har slutit ett nytt avtal som innebär att alla svenska geodatastandarder och -handböcker samt de mest efterfrågade ISO-standarderna inom geodataområdet kan laddas ner utan kostnad av företag, myndigheter och organis… Läs mer »

2017-01-13  -  Pressmeddelande

Regeringen stödjer SIS kvalitetssäkringsarbete inom vård och omsorg

Regeringen beslutade igår att bevilja SIS, Swedish Standards Institutes ansökan om medel (3 000 000 kronor) under 2017 för att fortsätta utveckla nationella standarder avseende kvalitetssäkring av verksamhet inom äldreomsorg, LSS (lagen om särskilt stöd), HVB-hem (… Läs mer »

2016-06-30  -  Pressmeddelande

New European quality requirements for patient cooperation in health and medical care

This coming autumn, in response to an initiative from the Centre for Person-Centred Care at Gothenburg University (GPCC), the Swedish Standards Institute (SIS) is inaugurating a new European standardization secretariat, which will be tasked with developing clear gu… Läs mer »

2016-06-27  -  Pressmeddelande

Nya europeiska kvalitetskrav för patientmedverkan inom hälso- och sjukvården

SIS, Swedish Standards Institute, startar i höst, efter initiativ från GPCC, Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet, ett nytt europeiskt standardiseringssekretariat för att ta fram tydliga riktlinjer för patientmedverkan i personcentrerad vård. … Läs mer »

2016-06-14  -  Pressmeddelande

Sverige leder experter som utvecklar globala standarder för geodata

ISO har beslutat att SIS, Swedish Standards Institute, ska leda standardiseringsarbetet för geodata - digital geografisk information - framöver. Standarder inom geodata används för att fastställa metoder, verktyg och tjänster för datahantering när det gäller använ… Läs mer »

2016-05-24  -  Pressmeddelande

Regeringen satsar tre miljoner på internationell standardisering

Regeringen har fattat beslut om utbetalning av tre miljoner kronor till Sveriges Standardiseringsförbund. Avsikten är att snabba på processen för att kunna åta sig sekretariatsansvar för internationell standardisering på viktiga områden som till exempel digitaliser… Läs mer »

2016-04-12  -  Pressmeddelande

SIS årsredovisning för 2015 publicerad

Årsredovisningen är i dag publicerad. Läs mer »

2016-03-10  -  Pressmeddelande

Regeringen stödjer SIS kvalitetssäkringsarbete inom vård och omsorg

Regeringen beslutade den 3 mars att bevilja SIS, Swedish Standards Institute ansökan om medel (3 000 000 kronor) under 2016 för att utveckla nationella standarder avseende kvalitetsäkring av verksamhet inom LSS (lagen om särskilt stöd) och HVB-hem (hem för vård ell… Läs mer »

2016-03-03  -  Pressmeddelande

Bioekonomin växer med nya standarder

I år publiceras ett pärlband med standarder för biobaserade produkter som kommer att vara viktiga för vår omställning till ett fossilfritt samhälle. Nu senast släpptes standarden Biobaserade produkter – Livscykelanalys. – Sverige har fått bra gehör för våra åsikter… Läs mer »

2016-02-12  -  Pressmeddelande

Internationell standard för ljudlandskap nu på svenska

Olika ljudlandskap kan påverka människors hälsa på olika sätt. I Europa är frågan om ljudlandskap främst förknippad med behovet av att skydda så kallade tysta områden genom EU:s direktiv för omgivningsbuller (2002/49/EC). Inom ISO har man nu tagit fram en standard … Läs mer »

2016-01-21  -  Pressmeddelande

Svensk industri kan lättare ta tätposition med hjälp av standardisering

– För att realisera nyindustrialiseringsstrategin krävs en nationell kraftsamling. Hos SIS möts svensk industris nyckelaktörer och arbetar fram gemensamma standarder. Sverige kan genom ökad aktivitet inom standardisering lättare ta en tätposition inom de områden so… Läs mer »

2016-01-19  -  Pressmeddelande

Globalt möte om att molntjänster ska kunna prata med varandra

Sverige har en ledande roll i det internationella standardiseringsarbetet inom molnetindustrin. Den 19-21 januari samlas en internationell arbetsgrupp av experter från bland andra Amazon, Microsoft, IBM, Oracle och HP hos SIS, Swedish Standards Institute, för att d… Läs mer »

2015-12-16  -  Pressmeddelande

SIS flyttar till nya Hagastaden 2017

SIS, Swedish Standards Institute, har tecknat ett hyresavtal med NCC för kontor vid Torsplan 2 i nya Hagastaden. Inflyttning sker runt årsskiftet 2016/17. SIS bidrar till gemensamma lösningar och standarder som underlättar handel och export men också för den offent… Läs mer »

2015-11-20  -  Pressmeddelande

Större fokus på ledningens ansvar med nya miljöledningssystemet ISO 14001

Den nya versionen av världens i särklass mest använda standard för miljöfrågor, ISO 14001, är här. ISO 14001 är en världsstandard som används av allt från enmansföretagare till stora koncerner. Den nya versionen hjälper till att skapa hållbara affärsmodeller och sä… Läs mer »

2015-10-28  -  Pressmeddelande

Hållbarhetskriterier för bioenergi

Den nya standarden för hållbarhetskriterier för bioenergi ger ett gemensamt ramverk för att bedöma hållbarheten (miljömässig, social och ekonomisk) för alla former av bioenergi. Standarden har en enorm potential att tackla klimatförändringarna samt att främja energ… Läs mer »

2015-10-19  -  Pressmeddelande

Nya ISO 9001 gynnar alla branscher

Nu är nya ISO 9001 på svenska här. ISO 9001 är en världsstandard som används av allt från enmansföretagare till stora koncerner. Med tiden har den blivit ett kvalitetsverktyg för både tillverknings- och tjänsteföretag inom alla branscher. Läs mer »

2015-10-07  -  Pressmeddelande

Standardiseringsfrågorna viktiga för att nå frihandelsavtal mellan EU och USA

– Det är imponerande att de viktigaste länderna i Stillahavsregionen och USA nu kunnat enas runt ett frihandelsavtal, TPP. För att inte tyngdpunkten för den globala utvecklingen ytterligare ska förskjutas bort från Europa måste våra TTIP-förhandlingar med USA k… Läs mer »

2015-09-30  -  Pressmeddelande

Ny standard ska säkra kvaliteten på HVB-hem

Nu går flera aktörer samman för att ta fram en svensk kvalitetssäkring av HVB. Vården och omsorgen inom HVB står inför stora utmaningar på kort och lång sikt. Mycket sker i omvärlden som direkt eller indirekt påverkar HVB-verksamhet och genom en svensk standard kan… Läs mer »

2015-09-08  -  Pressmeddelande

Sverige först ut med standard för hjärtsäker zon

Över 10 000 människor drabbas årligen av hjärtstillestånd men bara 500 överlever. I dag publicerar SIS, Swedish Standards Institute en ny standard för hjärtsäker zon. Målet är att rädda fler liv. Läs mer »

2015-07-13  -  Pressmeddelande

Enklare, snabbare och säkrare utbyte av finansiell information

Nu är överföringsformatet XBRL – eXtensible Business Reporting Language – svensk standard. Den nya svenska standarden Elektronisk rapportering och utbyte av finansiell information med XBRL, SS 40100:2015, publicerades i början av juli 2015. Läs mer »

2015-06-24  -  Pressmeddelande

SIS i Almedalen

Under Almedalsveckan, den 28 juni - 5 juli 2015, bjuder SIS in till tre olika seminarier. Dessa handlar om nya ISO 9001 och ISO 14001, kvalitet i äldreomsorgen samt hur man förbättrar välfärden med hjälp av standardisering. Vi ser fram emot bra diskussioner och möt… Läs mer »

2015-06-10  -  Pressmeddelande

SIS personcertifiering övertas av SP

SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut tar över verksamheten för ackrediterad personcertifiering från SIS, Swedish Standards Institute. Övergången sker under juni månad och innebär att SP framöver kommer att erbjuda tjänsten personcertifiering och ta över ansvare… Läs mer »

2015-04-13  -  Pressmeddelande

Designkrav och testmetoder i ny standard för lättöppnade förpackningar

Nu har en ny internationell standard för lättöppnade förpackningar publicerats. I standarden definieras designkrav på en förpackning för att den ska vara lättöppnad. Standarden hjälper företag och upphandlare att ställa krav vid inköp av förpackningar, vilket är ti… Läs mer »

2015-02-13  -  Pressmeddelande

Han tar rodret i SIS

Thomas Idermark är ny vd på SIS från den 16 februari. En av hans prioriteringar är att öka Sveriges inflytande i den internationella standardiseringen. Läs mer »

2015-02-05  -  Pressmeddelande

Ny europastandard för estetisk kirurgi ställer krav på skönhetsbranschen

Nu är den svenska standarden för tjänster inom estetisk kirurgi klar. I den definieras kvalitetskrav för branschens aktörer. Standarden ställer bland annat krav på kompetens hos dem som utför skönhetsingreppen, deras marknadsföring, riskbedömningar, hantering av ko… Läs mer »

2014-11-11  -  Pressmeddelande

SIS mycket oroliga för att svenska fackspråket hotas

I regeringens budgetproposition för 2015 föreslås att anslaget till Terminologicentrum, där SIS är delägare, ska minskas med drygt 4 miljoner kronor. SIS tycker att det vore mycket olyckligt om detta beslut röstas igenom i riksdagen. Läs mer »

2014-10-29  -  Pressmeddelande

Thomas Idermark ny VD för SIS, Swedish Standards Institute

Styrelsen för SIS, Swedish Standards Institute, har utsett Thomas Idermark till ny VD. Han kommer närmast som VD från SKL Kommentus. Tidigare har Thomas Idermark arbetat inom industrin men också under lång tid inom bank och finans. Han har även arbetat som manageme… Läs mer »

2014-07-15  -  Pressmeddelande

Ny standard ger högre livskvalitet för äldre inom särskilda boenden och hemtjänst

SIS har, på uppdrag av Socialdepartementet, sedan i juni 2012 arbetat tillsammans med ett antal aktörer inom äldrevård och omsorg för att ta fram en nationell standard för kvalitet som ska ge en god och värdig äldrevård och omsorg. Läs mer »

2014-05-20  -  Pressmeddelande

SIS står bakom nationell strategi för standardisering

Igår överlämnade Sveriges Standardiseringsförbund en nationell strategi för standardisering till handelsminister Ewa Björling. SIS, Swedish Standards Institute har deltagit i utvecklingen av strategin.
– Vi vill att fler får kunskap om vilken roll standard… Läs mer »

2014-04-29  -  Pressmeddelande

Enklare pensionsinformation

En svensk standard för termer inom pensionsområdet har tagits fram. Syftet är att öka förståelsen av pensionsinformationen, oavsett från vilken aktör informationen kommer. Läs mer »

2014-01-31  -  Pressmeddelande

SIS letar ny VD

Charlotta Nilsson slutar som VD på SIS, Swedish Standards Institute. Styrelsen har utsett Elisabeth Darius, som tillförordnad VD på SIS. Elisabeth Darius ingår i SIS ledningsgrupp och är administrativ chef. Läs mer »

2013-11-19  -  Pressmeddelande

Hjärtstartare räddar liv – ny standard på gång

Över 10 000 människor drabbas årligen av hjärtstillestånd. Det är avgörande att det finns någon i närheten som är kunnig i hjärt- och lungräddning eller att det finns tillgång till en hjärtstartare. Nu tar SIS, Swedish Standards Institute fram nationella riktlinjer… Läs mer »

2013-10-03  -  Pressmeddelande

Gemensamma spelregler för modern spårväg i Sverige och Europa

Nu startar SIS, Swedish Standards Institute och Spårvagnsstäderna ett arbete med att se över vilka behov Sverige har av nya standarder för moderna spårvägar. Sverige har även stora möjligheter att vara med och påverka hur Europas framtida spårvägar ska se ut. Läs mer »

2013-09-30  -  Pressmeddelande

Nu blir det enklare att jämföra molntjänster

Nu börjar arbetet med en global standard som ska göra det enklare att förstå vilken servicenivå en molntjänst innehåller. Det ska bli ett ramverk som både leverantörer och kunder kan utgå ifrån vid till exempel upphandlingar. SIS, Swedish Standards Institute samlar… Läs mer »

2013-08-27  -  Pressmeddelande

Standarder skapar hållbara städer

Halva världens befolkning bor i städer och 2 miljarder fler kommer att ha flyttat till en storstad år 2050. I framtiden behöver våra städer vara både smartare och mer hållbara för att klara den här utvecklingen. Nu samlar SIS de företag och organisationer som vill … Läs mer »

2013-07-05  -  Pressmeddelande

LRF och Jordbruksverket vann utmärkelsen ”Hållbart evenemang i Almedalen 2013”

Idag delade SIS, Swedish Standards Institute ut ett pris för hållbart evenemang i Almedalen. Årets vinnare är LRF och Jordbruksverket. Deras seminarium om klimatsmart mat för framtiden var genomtänkt och inspirerande för andra arrangörer. Juryn tog fasta på kombina… Läs mer »

2013-07-04  -  Pressmeddelande

Tre slutnominerade till utmärkelsen ”Hållbart evenemang i Almedalen 2013”

Fredagen den 5 juli delar SIS ut pris till ett hållbart evenemang i Almedalen. Priset går till en arrangör som visar ett genomtänkt och inspirerande koncept som tar ansvar för sitt evenemangs påverkan på människa och miljö. Läs mer »

2013-07-02  -  Pressmeddelande

Vem vinner utmärkelsen ”Hållbart evenemang i Almedalen 2013”?

Fredagen den 5 juli delar SIS ut pris till ett hållbart evenemang i Almedalen. Priset går till en arrangör som visar ett genomtänkt koncept som tar ansvar för sitt evenemangs påverkan på människa och miljö. Läs mer »

2013-05-15  -  Pressmeddelande

Eurovision Song Contest följer standard för hållbara evenemang

Malmö stads arbete med Eurovision Song Contest miljöcertifieras enligt samma standard som OS i London, den globala standarden ISO 20121. Standarden är en hjälp för arrangörer att få med alla aspekter i hållbarhetsarbetet. SIS, Swedish Standards Institute har lett d… Läs mer »

2013-03-25  -  Pressmeddelande

Ny standard ger bättre digitala trygghetslarm

Idag fungerar trygghetslarm från olika leverantörer på olika sätt vilket gör att systemen inte kan prata med varandra. Nu börjar SIS, Swedish Standards Institute arbetet med att utveckla standarder för digitala IP-protokoll som ska ersätta de analoga protokoll och … Läs mer »

2013-01-28  -  Pressmeddelande

Så får företag bättre service av kommuner

I en kommun finns ofta en funktion som kallas ”företagslots”. Tanken är att företagare ska få samma stöd oavsett vilken avdelning eller person på kommunen som först kontaktas. Nu finns en svensk standard för hur företagslotsningen ska fungera i praktiken och vilken… Läs mer »

2013-01-14  -  Pressmeddelande

Standarder för miljösmarta förpackningar

Nu finns nya globala standarder om förpackningars miljöpåverkan. Redan vid utformningen av en ny förpackning ska miljöaspekterna med. Standarderna tar upp optimering av förpackningssystem och hur förpackningar bäst kan återanvändas, återvinnas eller bli till ny ene… Läs mer »
Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext