2016-12-08 - Nyhet

Stort intresse för naturvärdesinventering

När en kommun ska ta fram en detaljplan, Trafikverket planerar för en ny väg eller det ska byggas ett kraftverk finns tydliga rutiner för hur en arkeologisk utredning ska göras. Däremot när det gäller levande djur och växter har det inte varit lika enkelt. Därför lanserade SIS en svensk standard under 2015, ”Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald”, som kan användas vid samhällsplanering och upphandling.

Fakta

Om SIS


SIS projektleder experter från olika branscher som vill utveckla standarder tillsammans. Standarder underlättar export och handel och bidrar till konkurrenskraft genom att processer och produkter blir effektivare och säkrare. Vi säljer också standarder, utbildningar och rådgivning.


SIS är en ideell organisation med kunder och medlemmar från både privat och offentlig sektor.

Läs mer >

Myndigheter och konsulter konstaterar att standarden underlättat arbetet med naturvädersinventering och att standarden är ett mycket välkommet verktyg.

  
   – Det har också visat sig att det är många fler som är intresserade av naturvårdsinventering, till exempel kan standarden användas för att ta reda på hur det ser ut inom ett naturreservat, säger Lorena Olivares, projektledare på SIS.

 

En som sedan länge arbetat med frågor om biologisk mångfald är Jonas Stenström, vd på Naturcentrum AB.

 

  – För oss blir det tydligt vilken kompetens som krävs för att utföra en inventering. Jag tror även att andra kommer att se både möjligheter och behov för att skapa ett bra kunskapsunderlag innan man gör en exploatering, säger Jonas Stenström.

 

Deltagarna i SIS kommitté som tagit fram standarden, hoppas att det nu blir mer fokus på de här frågorna.

 

   – Standarden kan vara en katalysator för bättre ekologisk planering och naturvårdsarbete, säger Jonas Stenström, och han fortsätter:

 

   – Naturvärdesinventeringen ger oss kunskap. Den redovisar tydligt vilka geografiska områden som har störst betydelse för biologisk mångfald. Sedan är det upp till exploatörer, myndigheter och andra aktörer att använda den kunskapen på bästa sätt i den fortsatta utvecklingen av ett hållbart samhälle.

 

Standarden, som har beteckningen Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald, SS 199000:2014, ställer krav på att inventeringen ska göras på ett visst sätt och att den som utföra den ska ha viss kompetens.

 

Bolag som utför inventeringen kan nu välja att bli ackrediterade av Swedac. Ackrediteringen säkerställer bolagets kompetens, deras oberoende ställning gentemot byggherrar samt att de följer rätt standarder. Ackrediteringen görs enligt SIS standard. Standarden vänder sig till exploatörer, infrastrukturbeställare och miljökonsultsföretag och till granskande myndigheter, sakägare och ideella organisationer. Kraven gäller bland annat att utföraren ska ha beprövad kunskap och erfarenhet för olika naturtyper och geografiska områden.


Genom ackrediterad naturvärdesinventering får Mark- och miljödomstolen ett rättvisande beslutsunderlag kring hur ett planerat byggområde påverkar naturen i området. Ackrediteringen innebär en ökad trygghet för inblandade parter, såväl som för Sveriges natur. Att välja ett ackrediterat bolag för naturvärdesinventering är alltså ett sätt att gynna biologisk mångfald och ta vara på känsliga naturområden.

 

Läs mer på sis.se/tk555 eller kontakta Lorena Olivares, SIS projektledare. lorena.olivares@sis.se

 

Text: Petra Lodén

Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext