2016-10-24 - Nyhet

Standarder bidrar till att uppfylla FN:s Globala utvecklingsmål

I januari 2016 skrev FN:s medlemsländer under den agenda (Agenda 2030) som ska vägleda det internationella utvecklingsarbetet fram till 2030. Agendan består av 17 Globala mål (Sustainable development goals) som bygger på de 8 Milleniemålen som varit riktlinjer de senaste 15 åren. Skillnaden mellan dessa nya mål och de gamla är att de är universella, vilket betyder att de gäller för alla världens länder. De 17 målen är uppdelade i inte mindre än 169 delmål och varje delmål har indikatorer på hur de ska mätas.

Fakta

Om SIS

 

SIS projektleder experter från olika branscher som vill utveckla standarder tillsammans. Standarder underlättar export och handel och bidrar till konkurrenskraft genom att processer och produkter blir effektivare och säkrare. Vi säljer också standarder, utbildningar och rådgivning.

 

SIS är en ideell organisation med kunder och medlemmar från både privat och offentlig sektor.

 

Läs mer >>

Målen rymmer flera tematiska områden bland andra; klimatförändringar, infrastruktur, energiförsörjning, vatten, jämställdhet och hälsa, där alla är knutna till varandra. Det är ett enormt arbete som ligger bakom denna agenda och ambitionsnivån är hög. Nu är det upp till varje land att finna sätt att bidra till utvecklingen och samarbeta med varandra för att resultaten ska bli så bra som möjligt.

 

Hållbar utveckling är ett delat ansvar 

När Milleniemålen var aktuella så låg fokus ofta på utvecklingsländers utveckling och det var utvecklingsländerna som skulle uppfylla målen. I den nya agendan har fokus skiftat till att inkludera alla FN:s medlemsländer. Alla mål är kopplade till varandra och föder in i varandra och detta är en viktig del i att göra agendan hållbar. Det kräver att alla länder tar ett ansvar, eftersom frågorna är globala men utmaningarna och konsekvenserna ser olika ut i olika länder.

 

I Sverige har regeringen bland annat utsett en ambassadör som ska samordna aktiviteter och verka för att de att Globala målen uppfylls även inom Sveriges gränser. Myndigheter, företag och organisationer uppmanas och förväntas delta i arbetet.

 

Standarder är ett verktyg för att uppfylla hälsomålet

Inom ISO finns mer än 1300 standarder som syftar till att öka kvalitet inom hälsa- och sjukvården och bidra till att människor får tillgång till god sjukvård var de än bor. Breddar man perspektivet och inkluderar andra områden som har bäring på god hälsa blir antalet standarder ännu större. Användingen av standarderna är ett verktyg för att uppnå de Globala målen, och framförallt mål nummer 3 som fokuserar på hälsa och välbefinnande. Ett av delmålen (3.8) fokuserar på att alla i världen ska ha tillgång till grundläggande sjukvård av god kvalité och tillgång till ekonomiskt överkomliga basala läkemedel och vaccin. För att uppnå detta finns standarder som myndigheter, företag och organisationer runt om i världen kan använda sig av och kräva att de används i till exempel upphandlingar.

 

ISO har tagit fram en serie standarder som ska bidra till att forskare och klinisk personal runt om i världen identifierar medicinska produkter på samma sätt (ISO Identification of medical products, IDMP[1]). Denna standardserie bidrar till att forskare kan samarbeta och producera läkemedel med hög kvalitet och att beskrivningarna av dessa blir gemensamma världen över. Detta ökar säkerheten för konsumenter. Tillgången till säkra mediciner bidrar till att sjukdomar så som HIV och malaria kan behandlas och minskar deras förekomsten. Delmål 3.3 syftar till att utrota aids.

 

Sanitet och tillgången till toaletter är avgörande för att undvika spridning av sjukdomar. 15 procent av världens befolkning saknar tillgång till rena toaletter och bra sanitet vilket medför att sjukdomar kan spridas fort. För att uppnå god kvalitet i sjukvården samt att inte riskera komplikationer eller följdsjukdomar för patienterna behöver människor tillgång till bra sanitet i hemmen och rengöring och sterilisering av operationsinstrument och medicintekniskutrustning också avgörande. Inom ISO/TC 198 Sterilization of health care products arbetar man fram standarder som bidrar till att säkerställa att patienter och sjukvårdspersonal har tillgång till steriliserad utrustning.

 

I många hänseenden har människor hälsa förbättrats. Vi lever till exempel längre och barnadödligheten har minskat. Men, samtidigt som denna utveckling är positiv så kvarstår mycket arbete och det är framförallt inom hälsa och i många fall kvinnors hälsa som utvecklingen går långsamt.  Trots förbättringar så visar mätningar att närmare 1000 kvinnor dör varje dag i samband med graviditet och förlossning, 1 av 4 barn föds utan att ha tillgång till vård av utbildad vårdpersonal och trots att tillgången och användningen av preventivmedel har ökat så möts inte behovet. Inom ISO/TC 157 Non-systemic contraceptives and STI barrier prophylactics så utformas standarder gällande mekaniska preventivmedel. Ökad tillgång och användning av preventivmedel bidrar till att mödradödlighet och barnadödlighet minskar, delmål 3.1 och 3.2, samt att utrota förekomsten av aids.

 

Inom standardisering så möts tillverkare, användare, forskare och policyskapare från hela världen runt samma bord. Det skapar en oerhörd möjlighet att tillsammans skapa praktiska användarvänliga verktyg som kan användas för att uppfylla de Globala målen inom hälsa och i stort.

 

Om du vill läsa mer on FN:s Globala mål, mål nummer 3 och ISO standarder relaterade till hälsa så finns mer information via följande länkar:

 

http://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-3-sakerstalla-god-halsa/

http://www.iso.org/iso/pub100343.pdf

http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?Refid=Ref2092

 

Vill du ha mer information? Välkmmen att kontakta Anna Sjögren, projektkoordinator SIS internationella utvecklingssamarbete, anna.sjogren@sis.se, tfn 08-55 55 20 87

 

 


[1]    Substances – ISO 11238

    Pharmaceutical dose forms, units of presentation, routes of administration, and packaging – ISO 11239

    Units of measurement – ISO 11240

    Regulated medicinal product information – ISO 11615

    Regulated pharmaceutical product information – ISO 11616

Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext