2016-12-08 - Nyhet

SIS koordinerar förstudie om hållbarhetsfrågor inom BioInnovation

SIS har fått förtroendet att koordinera en förstudie gällande hållbarhetsfrågor kopplade till bioekonomin inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation. Under förstudien kommer en bred grupp intressenter att involveras i diskussionen, bland annat genom två öppna workshops, den första den 20 januari. Målet med förstudien är att formulera ett projekt som kan stödja BioInnovations övriga projekt samt den biobaserade industrin i stort när det gäller hållbarhetsfrågor.

Fakta

BioInnovation är ett strategiskt innovationsprogram med visionen att Sverige har ställt om till en bioekonomi år 2050. BioInnovation är ett branschöverskridande samarbete initierat av Skogsindustrierna, IKEM och TEKO. Det finansieras av Vinnova, Energimyndigheten, Formas samt intressenter från näringsliv, akademi, institut och offentlig sektor. Målet är att öka förädlingsvärdet och konkurrenskraften i den svenska biobaserade sektorn genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att ta fram nya biobaserade material, produkter och tjänster.

 

 

 

Läs mer om Hållbarhetskriterier och LCA för biobaserade produkter – Workshop >>


Sista anmälningsdag är 12 januari.

 

   Jag är stolt över förtroendet och ser fram emot att genomföra den här förstudien åt BioInnovation, säger Maria Gustafsson, SIS projektledare. 


   Jag ser även det här som ett kvitto på att de standarder vi ägnat de senaste åren åt att utveckla, har fallit väl ut med svenska ögon sett.


Det finns standarder som sätter ett ramverk, men för att ge svenska intressenter ett försprång internationellt behöver dessa byggas på med detaljer för olika fall och tillämpningen samordnas. Detta kommer ge en mer solid bas att stå på när man kommunicerar kring hållbarhetsfrågor. En annan aspekt som kommer att diskuteras under förstudien är om ytterligare genomsnittsdata behöver tas fram. Dessa kan t.ex. underlätta livscykelanalyser, men i dagsläget saknas vissa och vissa andra är föråldrade.

 

Förstudien har titeln Operationalisering av hållbarhetskriterier och LCA för den biobaserade sektorn i Sverige. Under förstudien kommer ett antal frågor att utredas, bl a vilka aktiviteter kopplat till hållbarhet och livscykelanalyser det finns önskemål om och behov av. Dessa aktiviteter kommer att prioriteras och en färdplan upprättas. En annan viktig del är att försäkra sig om att de relevanta parterna är villiga att delta i arbetet, detta för att se till att resultaten blir bra, lättanvända, väl förankrade och trovärdiga. Ytterligare en intressant fråga är huruvida ett framtida projektförslag ska ha fokus på "enbart" biobaserade produkter eller om även bioenergi ska ingå.

 
   Det här är extra roligt då de svenska intressenterna har varit väldigt aktiva i standardiseringsarbetet som ligger till grund för förstudien. Vi har även lett den europeiska arbetsgrupp som utvecklat standarderna för hållbarhetskriterier och livscykelanalys tack vare finansiering av Skogsindustrierna.

 

Ett antal organisationer fungerar som projektparter under förstudien; Arbio AB/Skogsindustrierna, Domsjö Adityabirla AB, IKEM – Innovations- och Kemiindustrierna i Sverige AB, Innventia AB, Mondi Dynäs AB, Sekab Biofuels & Chemicals AB, Svenska Bioenergiföreningens Service AB, Södra Skogsägarna ekonomisk förening.

 

 

INBJUDAN: Hållbarhetskriterier och LCA för biobaserade produkter – Workshop I 2017-01-20
Sista anmälningsdag är 12 januari. Läs mer här:

Kontakta gärna SIS projektledare Maria Gustafsson, maria.gustafsson@sis.se om du är intresserad av att delta eller vill ha mer information!

Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext