2016-10-01 - Nyhet

FN:s klimatkommitté vill se ny standard i finanssektorn

I spåren av Parisavtalet utreds nu om ISO ska utveckla en ny, internationell standard där finansbranschen kan bedöma sina investeringar utifrån ett klimatperspektiv. ”Här är det viktigt med svenskt deltagande”, säger Jimmy Yoler, projektledare på SIS.

Fakta


SIS/TK 207 

 

Den nya standarden mot mutor, ISO 37001, har arbetats fram inom den internationella standardiseringsgrupp som år 2010 publicerade Vägledning för socialt ansvarstagande, ISO 26000. 
Den svenska spegelgruppen kallas SIS/TK 478. 
Arbetet med ISO 37001 har pågått i tre år och har letts av ett engelskt sekretariat. 37 länder har deltagit aktivt och 22 har funnits med som observatörer. 
Totalt omfattar standarden 60 så kallade skall-krav. 

Initiativet till en ny standard i finanssektorn kommer från FN:s klimatkommitté, United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), och den franska standardiseringsorganisationen. Frågan utreds just nu av den internationella standardiseringsorganisationen ISO, där ISO/TC 207 Environmental management (ansvarig för ISO 14000-serien) håller i den omröstningen som pågår till slutet av 2016. 

Den svenska spegelgruppen kallas SIS/TK 207 Miljöledning. 

Om förslaget till en ny standard antas startar både ISO och SIS sitt utvecklingsarbete under 2017. 


Läs mer >


 

Helena Sjöholm är konsult på Direndi, ett Lund-företag som hjälper styrelser att bli mer aktiva. Hon har deltagit i både det svenska och det internationella arbetet med att skapa ett ledningssystem som ska motverka korruption. 
Standarden har just blivit klar och riktar sig till alla typer av verksamheter: små och stora företag, ideella organisationer, myndigheter, kommuner och landsting. En svensk översättning kommer efter årsskiftet. 
– Det här ligger helt rätt i tiden – många organisationer söker information om etiska risker. Samtidigt har EU tagit fram ett nytt direktiv som berör många företags hållbarhetsrapportering, inklusive antikorruptionsarbetet. EU-direktivet blir nästa år till lag i medlemsländerna, förklarar Helena Sjöholm. 

Det globala avtal som tecknades under FN:s klimatkonferens i Paris i slutet av förra året blev historiskt. Avtalet innebär bland annat att världens alla länder ska arbeta för att begränsa jordens uppvärmning till 1,5 grader och bidra till att minska utsläppen av växthusgaser. 

En av de sektorer som omnämns i avtalet är finansbranschen. FN:s klimatkommitté, UNFCCC, vill att sambandet mellan finansiella aktiviteter och klimatpåverkan ska kunna följas på ett tydligare sätt än i dag. 

– Därför har UNFCCC och den franska standardiseringsorganisationen vänt sig till ISO. Syftet är att ta fram ett verktyg som gör det möjligt att överblicka dessa flöden, säger Jimmy Yoler, projektledare i SIS/TK 207 Miljöledning. 

 

Varför behövs det en standard inom det här området? 

– Än så länge finns det ingen standardiserad metod för att bedöma och rapportera sina finansiella aktiviteter utifrån ett klimatperspektiv. Olika aktörer använder olika metoder, och det finns ett stort intresse för att skapa ett nytt och enhetligt verktyg som kan användas över hela världen.

 

Vad är det tänkt att standarden ska täcka? 
– Den ska ge vägledning i hur finansiella beslut är kopplade till exempelvis internationella klimatmål. Då blir det enklare att bedöma risker, mäta utfall och jämföra olika alternativ, till exempel vid en energi- eller infrastrukturinvestering. En standard skulle kunna användas brett: av finansiella organisationer, kreditbedömare, banker, försäkringsbolag, riskkapitalister och andra investerare. Detsamma gäller kunder, beställare och myndigheter som formulerar redovisningskrav, och ideella organisationer som vill följa klimatarbetet i finanssektorn. 

 

Varför är detta viktigt ur ett svenskt perspektiv? 
– Rapportkraven ökar i många länder – i Sverige införs till exempel den nya hållbarhetslagen från den 1 december i år. Då blir det obligatoriskt för företagen att göra hållbarhetsrapporteringar, och där är standarder ett bra stöd. Regeringen har också signalerat om kommande krav på investeringars klimatavtryck. När det gäller planerna på en ny ISO-standard är det viktigt att Sverige håller sig framme för att både bevaka och påverka det internationella arbetet. Vi är kända för att hålla hög profil på klimatområdet och har gott om expertis. 

 

Hur går SIS vidare nu? 

– Förslaget kommer att diskuteras i berörda arbetsgrupper inom SIS/TK 207 Miljöledning. Den 16 november har SIS/TK 207 också sitt höstmöte där initiativet kommer att tas upp. Intressenter som vill veta mer är välkomna att kontakta mig på jimmy.yoler@sis.se. 

 

Text Lena Lidberg 
Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext