2015-06-05 - Nyhet

Bättre affärer med samverkan

Det viskas om en ny stjärna på ISO-himlen. Med en brittisk standard som utgångspunkt arbetar SIS med en internationell standard för samverkan i affärsrelationer. Bakom det svenska initiativet står byggkoncernen NCC.

Fakta

SIS samlar svenska intressenter i kommittén Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan, SIS/TK 593. John Thorsson från NCC är ordförande.

 

I den internationella arbetsgruppen ingår Österrike, USA, Italien, Malaysia, Finland, Sverige och Kina samt Storbritannien som rådgivare.

 

Den övergripande ambitionen för arbetet är att skapa en tydlig ISO-standard som fungerar i flera världsdelar och inom EU. Standarden planeras vara klar sommaren 2016. Deltagare i den svenska kommittén är:

 

• Byggherrarna Sverige

• Chalmers Tekniska Högskola

• Foyen Advokatfirma

• NCC Construction Sverige

• SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

• Trafikverket

• White Arkitekter


Om SIS


SIS projektleder experter från olika branscher som vill utveckla standarder tillsammans. Standarder underlättar export och handel och bidrar till konkurrenskraft genom att processer och produkter blir effektivare och säkrare. Vi säljer också standarder, utbildningar och rådgivning.


SIS är en ideell organisation med kunder och medlemmar från både privat och offentlig sektor.

Läs mer >


 

I Storbritannien har en standard för samverkan mellan företag och organisationer fått stort genomslag i många branscher sedan lanseringen för fem år sedan. Nu ligger den till grund för en ny ISO-standard: Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan,  ISO 11000, som kommer 2016.

 

Byggkoncernen NCC tog initiativet till att starta en svensk kommitté under SIS ledning. NCC har under flera år letat efter ett sätt att utveckla samverkan, berättar John Thorsson som är partneringledare på NCC och ordförande för SIS kommitté Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan.

 

   – Vi hade sneglat på den brittiska standarden och träffade upphovsmannen David E Hawkins. I BS 11000 hittade vi en modell för samverkan över gränser som skapar värden i hela byggprocessen. Vi på NCC tog initiativet till detta arbete i Sverige och det är vi stolta över. Det är jätteroligt att SIS var intresserat av att samordna svenska intressenter och starta en kommitté, där nu många fler företag och organisationer, som också ser nyttan med standarden ingår, säger han.

 

John Thorsson menar att byggbranschens utveckling under de senaste 15 åren har skapat ett stort behov av systematiserad och konstruktiv samverkan. De utmaningar som byggbranschen står inför kan säkert många andra känna igen.

 

   – I dag är outsourcing, internationalisering, kostnadsökningar och allt mer komplexa uppdrag med många intressenter vår vardag. Allt detta kräver nya former för att hantera och utveckla kunskap och resurser över traditionella organisatoriska gränser.

 

Med ett robust system specifikt framtaget för samverkan kan vi möta våra utmaningar och tillföra mervärden som innovation, bättre lösningar och säkrare arbetsmiljö.

 

ISO 11000 ska vara ett industriövergripande ledningssystem för alla branscher som kännetecknas av många leverantörsrelationer. SIS projektledare Lovisa Stjernlöf nämner bilindustrin och telekombranschen som exempel. Precis som ISO 9000 och ISO 14000 är ISO 11000 en projektmetodik på organisationsnivå.

 

   – ISO 11000 ska utgå från ledningen och genomsyra hela företaget. En annan styrka med standarden är att den likställer organisationer i samverkan oavsett deras storlek. Dessutom omfattar standarden projekt från start till avslut, så att relationer också kan avvecklas på ett bra sätt och med tanke på framtida samverkan, säger Lovisa Stjernlöf.

 

John Thorsson framhåller också fördelarna med en modell för samverkan från start till mål. Han menar att tidigare modeller har fokuserat på att samverkan redan är igång.

 

   – Samverkan handlar inte i första hand om att tycka om varandra, utan om att vara bra för varandra. Standarden tar ett helhetsgrepp kring allt som krävs för en framgångsrik samverkan. Från övergripande företagspolicy och intern rekrytering, till vilka partner vi väljer och hur vi sedan arbetar i relationen och säkerställer att den levererar mervärden.

 

De första fyra av standardens åtta steg beskriver förberedelser ett företag kan vidta för att bli en bra partner till någon annan. Ett systematiskt arbetssätt för hållbara affärsrelationer gör att dyra missförstånd kan undvikas och att båda parter tjänar på det. Standarden ska bland annat bidra till att skapa en robust process för samverkan som genomsyrar hela flödet, från ledning till leverans och avslut. I SIS kommitté deltar några av byggbranschens främsta aktörer, som arbetar tillsammans med den internationella arbetsgruppen (se faktarutan) för att utveckla ISO 11000.  Lovisa Stjernlöf och John Thorsson vill gärna se en ännu bredare förankring av standarden i Sverige.

 

   – Det nya ledningssystemet fungerar lika bra i andra branscher och är inte speciellt inriktat på just byggbranschen. Alla intresserade är välkomna att delta i kommittén, säger Lovisa Stjernlöf.

 

   – Nu är vi i ett spännande skede med goda förutsättningar för Sverige att påverka det internationella arbetet.

 

För mer information, kontakta SIS projektledare Lovisa Stjernlöf, lovisa.stjernlof@sis.se.

Läs mer om Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan, SIS/TK 593 på sis.se/tk593

 

Text Anne Hammarskjöld

Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext