Nyheter och pressmeddelanden2017-04-13  -  Nyhet

Plast och miljö engagerar

En ny internationell kommitté för plast- och miljöstandarder håller på att bildas inom ISO. SIS följer efter och bildar en nationell arbetsgrupp. Läs mer »

2017-04-13  -  Nyhet

Nytt ISO-förslag för säker hantering av träpellets i bostäder

Många värmer upp sina bostäder med pelletspanna. Däremot saknas ofta en medvetenhet om de risker som finns om man inte förvarar och hanterar träpellets på rätt sätt. En ISO-standard, främst riktad mot installatörer och leverantörer, har nu tagits fram för att minim… Läs mer »

2017-04-13  -  Nyhet

Säkerhet för medicinsk utrustning som använder starka strålkällor - intressentmöte

Strålkällor i avancerad teknik inom medicinsk radiologi måste skyddas från stöld och obehörigt tillträde. Samtidigt får inte säkerheten kring utrustningen bli ett hinder i det dagliga användandet inom till exempel sjukvården. På måndag den 15:e maj kallar SIS till … Läs mer »

2017-04-13  -  Nyhet

Korrigversion av äldrestandarden

Nu har Äldrestandarden (Kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende, SS 872500:2015) kommit i en korrigerad version. Läs mer »

2017-04-13  -  Nyhet

Säkrare lyftar

Den internationella standarden med krav och provningsmetoder för personlyftar ska nu revideras. En ny svensk arbetsgrupp ska bevaka och delta i arbetet. Läs mer »

2017-04-13  -  Nyhet

Översättning av textilspecifikation

Nu finns Textilier för vård- och omsorgsenheter tillgänglig på svenska, SIS-CEN/TS 14237:2016. Läs mer »

2017-04-12  -  Nyhet

Revision operationstextilier

Standarden för draperingstextilier, operationsrockar och specialarbetsdräkt är på väg mot remiss. En av nyheterna är att standarden delas i två delar. SIS medverkar på Hygiendagarna och R3 symposiet och berättar mer om arbetet. Läs mer »

2017-04-12  -  Nyhet

Avgivning av farliga ämnen i bygg- och anläggningsprodukter

Bygg- och anläggningsprodukter får inte avge skadliga mängder farliga ämnen till inomhusluft eller till omgivningen. En kommitté hos SIS är med och tar fram europeiska mätmetoder för emission till inomhusluft, samt urlakning till mark, yt- och grundvatten. Läs mer »

2017-04-12  -  Nyhet

Ta hjälp av SIS expertis

När standardiseringen ökar på både produkt- och tjänstesidan kan det vara svårt att veta hur standarder skapar störst nytta i just din verksamhet. – Här kan SIS projektledare vara till stor hjälp, säger Fredrik Fehn, ansvarig för SIS nya satsning på konsulttjänst… Läs mer »

2017-04-11  -  Nyhet

SIS yttrande över remiss från Socialdepartementet - Nationell läkemedelslista

Swedish Standards Institute (SIS) tackar för remiss S2017/00117/FS och lämnar härmed remissvar på Ds 2016:44 Nationell läkemedelslista som berör verksamhetsområden inom SIS såsom exempelvis vårdprocesser och hälsoinformatik. Läs mer »

2017-04-10  -  Nyhet

Debattreplik: Återvinning kräver gemensamma lösningar

Erik Eklund, chef för omvärldsbevakning och dialog, och Karin Lindmark, t.f. standardiseringschef, ger en debattreplik i Dagens industri. Effektiv återvinning kräver gemensamma lösningar. Men standarder uppstår inte av sig själva. Branschen måste vara med. Det är n… Läs mer »

2017-04-04  -  Pressmeddelande

Chefer och utvecklare flitiga användare av äldrestandarden

Förra året lanserade SIS, Swedish Standard Institute, en kvalitetsstandard för äldreomsorg och hemtjänst. Som en första uppföljning har SIS nu genomfört en användarundersökning för att se hur standarden används – från beslutsfattare och ut i verksamheterna. Tre av … Läs mer »

2017-03-31  -  Nyhet

Pinfärsk standard ska komma åt mutor

I slutet av förra året var SIS, Swedish Standards Institute, med om att publicera ISO-standarden ”Ledningssystem mot mutor – Krav och vägledning” som ska underlätta arbete mot mutor inom alla slags verksamheter. Läs mer »

2017-03-24  -  Nyhet

Följ med till Outokumpus anläggning i Avesta

Outokumpu är världsledande inom de mer avancerade rostfria stålen som behövs för krävande tillämpningar. Outokumpu använder standarder både i tillverkningsprocessen och för sina stål. Se filmen med Patrik Sundell, Standardiserings koordinator på Outokumpu. Läs mer »

2017-03-22  -  Nyhet

Medicinsk radiologi

Strålkällor i avancerad teknik inom medicinsk radiologi måste skyddas från stöld och obehörigt tillträde. Samtidigt får inte säkerheten kring utrustningen bli ett hinder i det dagliga användandet. På tisdag den 4 april kallar SIS till intressentmöte om säkerhet för… Läs mer »

2017-03-22  -  Nyhet

Riskhantering får ny aktualitet

Riskhantering kan handla om allt från informationssäkerhet till fysisk säkerhet. En uppdaterad version av standarden ISO 31000 är ute på remiss under våren. Standarden ger vägledning för effektivt arbete med risker och samverkar med ISO 9001 och ISO 14001 som har … Läs mer »

2017-03-22  -  Nyhet

Så säkrar du din produktion med kontinuitetshantering

Nyckelpersoner som slutar, viktiga underleverantörer som går i konkurs eller översvämning i serverrummet. Den obehagliga listan på vad som kan störa ut en verksamhet kan göras lång. Perspektiv har bett två av Sveriges ledande experter på kontinuitetshantering om ti… Läs mer »

2017-03-10  -  Nyhet

SIS yttrande över remiss från Finansdepartementet - Välfärdsutredningens delbetänkande Ordning och reda i välfärden

Swedish Standards Institute (SIS) lämnar härmed yttrande på betänkandet ”Ordning och reda i välfärden” (SOU 2016:78). Läs mer »

2017-02-15  -  Nyhet

Standarder behövs i den snabba utvecklingen inom byggbranschen

Hanteringen av information om den byggda världen är under snabb utveckling. Pappersritningar ersätts i allt högre grad av digital information, som kan användas genom hela livscykeln. Läs mer »

2017-02-15  -  Nyhet

Livsmedelssäkerhet – aktuellt ämne i ny standard

En ny version av ledningssystemstandarden för livsmedelssäkerhet, ISO 22000, är på väg. Den nya standarden blir mer användarvänlig, med tydligare definitioner. Den blir också anpassad till ledningssystemens nya övergripande struktur. Samtidigt pågår utveckling som … Läs mer »

2017-02-14  -  Nyhet

Kulturarvet – ett värdefullt arbete

Vårt europeiska kulturarv är viktigt att bevara för framtida generationer. En nödvändig förutsättning är att man inom Europa verkar för att uppnå ett gemensamt förhållningssätt till de utmaningar som rör bevarandet av kulturarvet. Med stöd av standarder blir det lä… Läs mer »

2017-02-13  -  Nyhet

SIS tar över internationellt sekretariat inom e-hälsa

Som en naturlig del i arbetet med att Sverige ska bli världsbäst på e-hälsa 2025 har SIS tagit över ansvaret för arbetsgruppen Architecture, frameworks and models inom ISO kommittén Health informatics. Det gör att SIS och Sverige får en tydligare plattform i ISO-… Läs mer »

2017-02-13  -  Nyhet

Snabbtester för droganalyser - Intressentmöte

SIS arrangerar ett intressentmöte för att diskutera möjligheterna till att skapa standarder för ”Snabbtester för droganalyser – kvalitet, utförande och dokumentation”. Läs mer »

2017-02-13  -  Nyhet

Biobankskonferens

I dagarna arrangerar Nationella Biobanksrådet (NBR) en konferens i biobankning. Läs mer »

2017-02-10  -  Nyhet

SIS bildar grupp för plast- och miljöstandarder

Intresset för att effektivisera plaståtervinning, hitta miljövänligare material och att hantera plast i våra hav ökar, både i Sverige och internationellt. Standarder kan underlätta detta. I september kommer det internationella standardiseringsorganet ISO att starta… Läs mer »

2017-02-09  -  Nyhet

Nytt konkret stöd för socialt ansvarstagande

Standarden ISO 26000 hjälper organisationer att arbeta strukturerat med socialt ansvarstagande. En kompletterande guide till standarden är på väg. Guiden ska ge stöd till alla som arbetar med olika ledningssystemstandarder, exempelvis miljöledning eller kvalitetsle… Läs mer »

2017-02-09  -  Nyhet

Rättspsykiatrin Skåne valde nytt kvalitetsledningssystem

Ungefär 300 medarbetare arbetar inom Rättspsykiatrin i Region Skåne. För några år sedan valde verksamhetsområdet att gå över till ett särskilt kvalitetsledningssystem för vården. – Vi kände att vi inte jobbade lika, det fanns ett genuint önskemål om fler rutiner… Läs mer »

2017-02-01  -  Nyhet

Sony jobbar systematiskt


Sony arbetar systematiskt med innovation management. Här delar Johan Grundström Eriksson, globalt ansvarig för utvecklingen av Sony Mobiles ledningssystem, med sig av erfarenheten att bygga innovationsförmåga. Läs mer »

2017-02-01  -  Nyhet

Möt Lina Orbéus, standardiseringschef på Scania


Resultat och människors utveckling – det är faktorer som driver Lina Orbéus i hennes arbete. Här berättar Scanias standardiseringschef om sin snabba resa från examensjobb till arbetet som chef – och om de utmaningar företaget står inför när digitalisering sudd… Läs mer »

2017-01-31  -  Nyhet

Standarder en del av regeringens satsning på innovation

Regeringen vill satsa på innovation för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Standardisering är ett av de områden som får pengar via Vinnova i den nya innovationssatsningen. Läs mer »

2017-01-30  -  Nyhet

Världsbäst på e-hälsa

Digital vård och omsorg har aldrig mått så bra som i dag. Med fokus på standarder arbetar eHälsomyndigheten nu mot Vision 2025, som innebär att Sverige ska bli bäst i världen på e-hälsa. Läs mer »

2017-01-13  -  Pressmeddelande

Geodatastandarder tillgängliggörs kostnadsfritt

Lantmäteriet och SIS, Swedish Standards Institute har slutit ett nytt avtal som innebär att alla svenska geodatastandarder och -handböcker samt de mest efterfrågade ISO-standarderna inom geodataområdet kan laddas ner utan kostnad av företag, myndigheter och organis… Läs mer »

2017-01-13  -  Pressmeddelande

Regeringen stödjer SIS kvalitetssäkringsarbete inom vård och omsorg

Regeringen beslutade igår att bevilja SIS, Swedish Standards Institutes ansökan om medel (3 000 000 kronor) under 2017 för att fortsätta utveckla nationella standarder avseende kvalitetssäkring av verksamhet inom äldreomsorg, LSS (lagen om särskilt stöd), HVB-hem (… Läs mer »

2017-01-10  -  Nyhet

SIS bidrar till byggindustrins digitalisering

SIS gör nu flera satsningar på att hjälpa företag att digitalisera innovationer. Ett exempel är samarbetet med Kontrollbolaget, som nyligen lanserat ett webbverktyg för byggindustrin. Syftet är att uppnå miljardbesparingar i administrationsledet. Läs mer »
Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext