Nyheter och pressmeddelanden2014-12-08  -  Nyhet

Hallå där...

Hallå där Navid Gohardani, projektledare på SIS och teknologie doktor i byggvetenskap, som höll ett föredrag om innovativa metoder inom grönt byggande på ISO:s konferens om standardisering och innovationsom hölls på CERN världens största partikelfysiklaboratorium, … Läs mer »

2014-12-07  -  Nyhet

Remiss på nya utgåvan av medicinteknisk kvalitetssystemstandard

I början av nästa år beräknas den nya utgåvan av kvalitetssystemstandarden för medicintekniska produkter, ISO 13485, gå på bred remiss. Revideringen inleddes 2011 med en enkät för att fastställa behovet av modifiering eller uppdatering av kravstandarden. Läs mer »

2014-12-07  -  Nyhet

Medicinska estetiska tjänster får egen standard

I kölvattnet av standarden för tjänster inom estetisk kirurgi som just publicerats kommer en standard för andra typer av estetiska tjänster att tas fram. Läs mer »

2014-12-07  -  Nyhet

Nytt standardarbete för förebyggande av trycksår

Välkommen på intressentmöte på SIS den 13 januari. Syftet med mötet är att skapa en svensk grupp som deltar i ett internationellt standardiseringsarbete för trycksårsförebyggande material och metoder. Utgångspunkten är ett internationellt förslag från ISO kommittén… Läs mer »

2014-12-07  -  Nyhet

Säkerhetsstandard för pressar ute på remiss

Just nu pågår ett arbete att uppdatera de europeiska säkerhetsstandarderna för pressar. Det handlar om hydrauliska- (SS-EN 693), pneumatiska- (SS-EN 13736) och mekaniska pressar (SS-EN 692) samt en ny generell säkerhetsstandard för alla presstyper. Eventuellt komme… Läs mer »

2014-12-07  -  Nyhet

Säkrare livsmedel – var med och påverka nya standarden!

Nu håller standarden för livsmedelssäkerhet på att revideras. Standarden underlättar för organisationer inom livsmedelsindustrin att försäkra sig om att de har kontroll över de faror som är kopplade till hantering av livsmedel. Det i sin tur leder till säkrare prod… Läs mer »

2014-12-05  -  Nyhet

Innovationsarbetet ger mätbara resultat

Innovationsarbete vinner på att det sker strukturerat. Det menar Magnus Karlsson på Ericsson. Ökad innovationsförmåga stärker dessutom konkurrenskraften. Nu kommer nya standarder inom systematisk innovationsledning. Läs mer »

2014-12-05  -  Nyhet

Maskinsäkerhet i järn- och metallverk

Nu drar ett arbete igång för att se över två viktiga säkerhetsstandarder för järn- och metallverk. Standarderna behandlar säkerhetskrav för varmvalsverk och kallvalsverk, gällande stål och ickemetaller. Alla företag som arbetar med valsning av plåt eller som på någ… Läs mer »

2014-12-05  -  Nyhet

Säker hantering av fasta biobränslen

Användningen av fasta biobränslen ökar runt om i världen. I Sverige ska minst hälften av den energi som används år 2020 ska vara förnybar och komma från till exempel biobränslen. SIS/TK 412 leder det internationella arbetet med standarder för biobränslen. Läs mer »

2014-12-05  -  Nyhet

Hållbar livsmedelsproduktion i städer – nytt arbete på SIS

Med dagens miljöproblem och den ökande urbaniseringen, kommer en hållbar livsmedelsproduktion i städer bli en viktig faktor för att klara både miljömål och konsumenters efterfrågan. Många livsmedel kommer idag till konsumenterna efter en global turné med båt, lastb… Läs mer »

2014-12-03  -  Nyhet

Nya verktyg för att kommunicera miljöarbete

Många av oss strävar efter att vara miljömedvetna. Tydliga märkningar och verktyg för information underlätter för konsumenter och organisationer att jämföra miljöpåverkan för olika varor och tjänster. Inom den internationella standardiseringsorganisationen ISO håll… Läs mer »

2014-12-03  -  Nyhet

Robotar och förarlösa bilar på agendan i ny ISO-grupp

En ny arbetsgrupp inom ISO ska utvärdera behovet av en ny standard om samspelet mellan människa-maskin, “Safety data for human-machine interactions”. Målet med standarden är både att minska skador i arbetslivet och att öka produktiviteten i tillverkningsindustrin. … Läs mer »

2014-12-03  -  Nyhet

Hur hänger maskinsäkerhetsstandarder i Kina ihop med internationella standarder?

Kinesiska industrin står just nu för en utmaning att kunna möta de krav som vi har inom Europa för maskinsäkerhet, då man vill producera och exportera till EU-länder. Alla maskiner som säljs och tas i bruk inom Europa ska vara CE-märkta mot maskindirektivet. Läs mer »

2014-12-02  -  Nyhet

Tre frågor till...

… de två forskarna Niklas Hallberg och Magnus Johansson på Lunds universitet som studerar sambandet mellan strukturerat standardiseringsarbete och konkurrenskraft. En första pilotstudie är nu klar. Läs mer »

2014-11-20  -  Nyhet

Trygghetskedja för trygghetslarm

Sverige går i täten när trygghetskedjan för trygghetslarm i Europa ska standardiseras. SIS, Swedish Standards Institute genomför under hösten en undersökning bland användare och anhöriga för att identifiera vilka brister och behov som finns. Läs mer »

2014-11-11  -  Pressmeddelande

SIS mycket oroliga för att svenska fackspråket hotas

I regeringens budgetproposition för 2015 föreslås att anslaget till Terminologicentrum, där SIS är delägare, ska minskas med drygt 4 miljoner kronor. SIS tycker att det vore mycket olyckligt om detta beslut röstas igenom i riksdagen. Läs mer »

2014-10-29  -  Pressmeddelande

Thomas Idermark ny VD för SIS, Swedish Standards Institute

Styrelsen för SIS, Swedish Standards Institute, har utsett Thomas Idermark till ny VD. Han kommer närmast som VD från SKL Kommentus. Tidigare har Thomas Idermark arbetat inom industrin men också under lång tid inom bank och finans. Han har även arbetat som manageme… Läs mer »

2014-10-20  -  Nyhet

Stress på jobbet en ledningsfråga

Studier visar på att arbetsrelaterad stress blir ett allt större hot mot hälsan. Aram Seddigh, kontor- och stressforskare och Parisa Zarnegar, medicine doktor i neurovetenskap delar med sig av sina forskningsresultat. Läs mer »

2014-10-15  -  Nyhet

Pilotprojekt i IT-standardiseringsrådet ska effektivisera flödet av finansiell information

Det finns en metod för att tagga finansiell information, märkspråket XBRL. Banker, myndigheter och många andra använder det redan. Men för att uppnå bred förankring behövs beslut kring en nationell standard, anser XBRL-föreningen och andra intressenter. Med hjälp … Läs mer »

2014-10-13  -  Nyhet

Nya riktlinjer för lagerhållning och logistik

Nu håller en ny svensk standard på att arbetas fram för lagring och hantering av sterila medicintekniska produkter. Läs mer »

2014-10-10  -  Nyhet

Tre nya termer inom geodata

SIS fortsätter arbetet med att definiera nyckeltermer inom den nationella infrastrukturen för geodata. Näst i tur står termerna metadata, dataprodukt och objekttypskatalog. Termerna behövs exempelvis när man specificerar, erbjuder, upphandlar, producerar eller avta… Läs mer »

2014-10-09  -  Nyhet

Tydliga roller med HR-standarder

Henrik Börjesson är ansvarig för kompetensutveckling och ledarskap på Swedavia. Sedan Swedavia knoppades av från Luftfartsverket 2010 har företaget, som med runt 2 500 anställda sköter driften av Sveriges tio största flygplatser, satsat mycket på att skapa enkla, e… Läs mer »

2014-10-09  -  Nyhet

Nya krav på maskiner från Arbetsmiljöverket

Från och med 1 juli i år kan Arbetsmiljöverket utfärda sanktionsavgift om inte arbetsmiljöverkets föreskrift för maskiner uppfylls. Läs mer »

2014-10-09  -  Nyhet

Myndigheter ska tala samma digitala språk

Det nya IT-standardiseringsrådet är igång. Det första arbetet handlar om redovisning av finansiell information. – IT-standardiseringsrådet ska bidra till att standardiseringsarbetet håller jämna steg med utvecklingen på området, säger Anneli Hagdahl, Näringsde… Läs mer »

2014-10-08  -  Nyhet

Anpassad arbetsplats

Ordet ergonomi förknippas vanligtvis med rätt inställda kontorsstolar, hur man undviker alltför tunga lyft och hur belysningen blir bäst anpassad på arbetsplatsen. Men i själva verket är det så mycket mer. SIS deltar i arbetet med en ny internationell standard på e… Läs mer »

2014-10-08  -  Nyhet

Unionen vill påverka arbetsmiljön via standarder


Sverige och SIS leder arbetet med att ta fram en ISO-standard för arbetsmiljö. ”Det är viktigt att även fackförbunden gör sina röster hörda. Våra medlemmar ska leva med standarden i vardagen”, säger Martine Syrjänen Stålberg, arbetsmiljöspecialist på fackförbun… Läs mer »

2014-10-08  -  Nyhet

Nödstoppen räddar liv

Nödstopp är en säkerhetsfunktion för att rädda liv. Enligt maskindirektivet ska nödstoppsutrustning finnas på alla maskiner där funktionen minskar eller undanröjer risken för skador. Läs mer »

2014-10-08  -  Nyhet

Patientnära analyser standardiseras

Du kan testa dina blodvärden på vårdcentralen, polisen kan utföra drogtest på polisstationen och kanske kan du ta ett kolesteroltest på en hälsokostaffär. Den här typen av patientnära analyser blir allt vanligare i hela världen. Det saknas riktlinjer för handhavand… Läs mer »

2014-10-07  -  Nyhet

Ny standard om vattenpåverkan ger bättre jämförelser

En ny ISO-standard om vattenpåverkan är klar. Hittills har företag som har velat mäta sin vattenpåverkan använt olika metoder, vilket har gjort jämförelser svåra. Nu finns en ny ISO-standard som är baserad på etablerade principer för livscykelanalyser. Läs mer »

2014-10-07  -  Nyhet

Antal certifieringar fortsätter öka

ISOs årliga statistik visar att certifieringar mot ledningssystemsstandarder fortsätter att öka. Den mest märkbara ökningen står standarden för energiledning för, vilket återspeglar hur viktiga hållbarhetsfrågor som energibesparingar och miljöförstöring har blivit.… Läs mer »

2014-09-24  -  Nyhet

Seminarium – Hållbarhetskriterier för bioenergi

Arbetar du inom energisektorn och är intresserad av bioenergi och/eller hållbarhet? Är du jordbrukare eller skogsägare och vill kunna leverera råmaterial eller restprodukter till energi? Eller tycker du helt enkelt att det är viktigt att den el eller värme från bio… Läs mer »

2014-08-19  -  Nyhet

Säkrare arbete med bioriskhantering

Ett av de mest nedladdade dokumenten inom den europeiska standardiseringen ska omarbetas till en ISO-standard. Över 5000 nedladdningar på sex månader. Detta visar på ett stort behov av ledningssystem för bioriskhantering. Läs mer »

2014-08-19  -  Nyhet

Säkrare ambulanssjukvård när standarder ses över

Det händer mycket inom ambulansstandardiseringen. Den europeiska standarden för vägambulanser ska revideras och parallellt påbörjas även revidering av standarden för transportkuvössystem. Läs mer »

2014-08-18  -  Nyhet

Nya standarder för byggnaders energiprestanda på väg

Förändringar är på gång i standardserien SS 24300 som anger en tydlig energiklassning av byggnader. En delstandard, del 3 som handlar om klassning av miljöpåverkan, är nu klar och publiceras inom kort. Samtidigt är del 2 under revidering. Denna del som handlar om … Läs mer »

2014-08-18  -  Nyhet

Effektiv riskhantering utvecklar verksamheten

Personskador, förlorat förtroende eller ekonomiska förluster – ett företag som inte har en effektiv riskhantering lämnar dörren öppen för problem. Ledningssystemen, till exempel ISO 9001, får en ny struktur nästa år och då ökar fokus på riskhantering.
 … Läs mer »

2014-08-18  -  Nyhet

Hållbar IT - bra för miljön och ekonomin

Genom att ha ett hållbarhetsperspektiv på IT kan en organisation bli effektivare och samtidigt minska sin miljöbelastning. Den nya svenska standarden Ledningssystem för hållbar IT hjälper din organisation att se möjligheterna. Läs mer »

2014-08-15  -  Nyhet

Nytt tillägg till standarden för styrsystem

Standarden för styrsystem, EN ISO 13849-1, får ett nytt tillägg i höst. Samtidigt har arbetet med att slå ihop standarden med en elstandard till en global standard startat. Läs mer »

2014-08-15  -  Nyhet

Anpassad standard för fasta och öppningsbara skydd klar

En reviderad standard för fasta och öppningsbara skydd är klar. Standarden är anpassad till det nya maskindirektivet. Den är också mer lättillgänglig än den tidigare utgåvan, enligt Gun Fridfelt, handläggare på Arbetsmiljöverket och medlem i den svenska arbetsgrupp… Läs mer »

2014-08-15  -  Nyhet

Bättre omsorg för åldrande befolkning

Gemensam standard för trygghetslarm och teknikstödd omsorg i Europa skulle öka både säkerhet och livskvalité för många äldre. Som ett första steg träffades experter från åtta länder, i Stockholm innan sommaren, för att börja dra upp riktlinjerna. Läs mer »

2014-08-15  -  Nyhet

Färdig nationell svensk standard för naturvärdesinventering

Tusentals naturområden inventeras varje år inför exploateringar av olika slag.
– En standard på det här området skapar en trygghet och enkelhet för beställarna och är en bra grund för kvalitetssäkring av resultaten, säger Anders Sjölund, som arbetar som … Läs mer »

2014-07-15  -  Pressmeddelande

Ny standard ger högre livskvalitet för äldre inom särskilda boenden och hemtjänst

SIS har, på uppdrag av Socialdepartementet, sedan i juni 2012 arbetat tillsammans med ett antal aktörer inom äldrevård och omsorg för att ta fram en nationell standard för kvalitet som ska ge en god och värdig äldrevård och omsorg. Läs mer »

2014-07-08  -  Nyhet

ISO:s strategiska plan 2016-2020

ISO - International Organization for Standardization – håller på att utarbeta sin strategiska plan för 2016-2020. De vill fånga in synpunkter från medlemmar och andra intressenter och har därför tagit fram ett dokument innehållande information om strategin och ett … Läs mer »

2014-06-19  -  Nyhet

SIS ökar medlemsdialogen

Den 18 juni bjöd SIS in till en sommarlunch i Stockholm för medlemmar. Lunchen och den efterföljande informationen med frågestund, är ett led i SIS arbete för att öka dialogen med medlemmarna. Bakgrunden är att SIS styrelse har gett SIS ledning i uppdrag att skapa … Läs mer »

2014-05-20  -  Pressmeddelande

SIS står bakom nationell strategi för standardisering

Igår överlämnade Sveriges Standardiseringsförbund en nationell strategi för standardisering till handelsminister Ewa Björling. SIS, Swedish Standards Institute har deltagit i utvecklingen av strategin.
– Vi vill att fler får kunskap om vilken roll standard… Läs mer »

2014-05-06  -  Nyhet

Ta kontroll över riskerna i verksamheten

Säkerhetsrisker, miljörisker och finansiella risker - standarden för riskhantering hjälper organisationer att skapa ett system för hantering av alla typer av risker. Nu börjar revideringsarbetet för en av ISOs mest använda standarder. Läs mer »

2014-05-05  -  Nyhet

Ny utgåva av Steriliseringsprocesser

Nu finns Steriliseringsprocesser i ny reviderad utgåva och med nytt namn. SIS tekniska kommitté för Rengöring, desinfektion och sterilisering, SIS/TK 349, har färdigställt revideringen av dokumentet vars senaste utgåva kom 2007. Läs mer »

2014-05-05  -  Nyhet

Introduktion av kognitiva hjälpmedel – nu börjar arbetet med ny vägledning

Nu startar ett nytt internationellt standardiseringsprojekt kring hjälpmedel till stöd för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Initiativet till arbetet kommer från Sverige. Läs mer »

2014-05-05  -  Nyhet

Nu revideras dokumentet om Mikrobiologisk renhet i operationsrum

Dokumentet som är en teknisk specifikation har funnits sedan 2012. Det är ett dokument som var efterlängtat när det kom. Läs mer »

2014-05-05  -  Nyhet

Gemensam europeisk vägledning för pre-analytiska processer inom molekylärbiologi

Nio nya tekniska specifikationer på laboratoriemedicinområdet arbetas fram just nu inom den europeiska standardiseringsorganisationen, CEN, i nära samarbete med den internationella standardiseringsorganisationen ISO. Det handlar om att ta fram gemensamma riktlinjer… Läs mer »

2014-05-05  -  Nyhet

Säkrare sjukhussängar för barn – delta i nytt arbete

Flera olyckor med barn i sjukhussängar har skett i Europa de senaste åren. Framför allt handlar det om klämningsolyckor. Befintliga standarder inom området bedöms inte svara mot behovet och initiativet till nytt standardiseringarbete har tillkommit för att undvika … Läs mer »

2014-05-05  -  Nyhet

Samarbete över de nordiska gränserna

De nordiska statsministrarna har satt en vision att bli ledande i Europa när det gäller grön tillväxt. Åtta olika initiativ har lanserats, ett av dem är att utveckla gemensamma byggstandarder för de nordiska länderna, som ett bidrag till det pågående europeiska sta… Läs mer »

2014-04-29  -  Pressmeddelande

Enklare pensionsinformation

En svensk standard för termer inom pensionsområdet har tagits fram. Syftet är att öka förståelsen av pensionsinformationen, oavsett från vilken aktör informationen kommer. Läs mer »

2014-04-24  -  Nyhet

Kommuner samsas om ny e-tjänst för planerings- och byggfrågor

Detaljplaner är dokument som kommuner tar fram för att reglera användningen av kommunens mark och vatten. Det betyder att varje kommun får ett lapptäcke med detaljplaner av olika ålder, med planbestämmelser som bygger på olika regelverk och tradition och med planka… Läs mer »

2014-04-24  -  Nyhet

"En viktig del av samhällets infrastruktur"

Agneta Engberg, Lantmäteriet, är sedan några månader utsedd till ny ordförande för Stanlis styrgrupp. Läs mer »

2014-04-24  -  Nyhet

Globala diskussioner inom geodata

Den tekniska kommittén Ramverk för geodata, SIS/TK 323, bildades 1990 och utgör en fundamental del i Stanlis verksamhet. En av kommitténs betydande uppdrag är att delta och bidra till det internationella standardiseringsarbetet inom geodataområdet. Det gör man främ… Läs mer »

2014-04-24  -  Nyhet

Bra koll på vattnet

Sedan 2010 driver Lantmäteriet och SMHI en gemensam samverkan kring hydrografi, d.v.s. sjöar, vattendrag och dess flöden. 2013 startades ett gemensamt projekt kallat Hydrografi i nätverk. Läs mer »

2014-04-23  -  Nyhet

Ny svetsstandard öppnar för nya möjligheter

Nu har den reviderade svetsstandarden SS-EN ISO 2553 blivit publicerad. Anledningen till revideringen var att man ville slå samman ISO 2553 och den amerikanska standarden AWS A2.4. De stora företagen i USA har aldrig infört ISO-standarden och därmed har problem upp… Läs mer »

2014-04-23  -  Nyhet

Bärande stålkonstruktioner

Från och med den 1 juli 2014 måste alla bärande stål- och aluminiumkonstruktioner CE-märkas. De nya reglerna påverkar både större och mindre tillverkningsföretag. Många av de mindre har inte arbetat med märkning tidigare. Märkningen bygger på EU:s regler och tanken… Läs mer »

2014-04-02  -  Nyhet

På spaning in i framtiden


Next level var titeln på SIS årliga seminarium. De fyra talarna spanade in i framtiden – en framtid som inte är linjär utan som kommer med oförutsedda språng. Det gäller att möta den med flexibilitet och anpassning och där kan standarder bli de innovativa och… Läs mer »

2014-03-28  -  Nyhet

Förpackningslogistik

En utmaning för tillverkare av förpackningar är att ta hänsyn till logistik och spårbarhet. Många standardförslag handlar om hur förpackningar automatiskt ska kunna följas under transporter. Nu bildar SIS en ny kommitté för förpackningslogistik och spårbarhet, TK 1… Läs mer »

2014-03-19  -  Nyhet

Hållbart stöd för regioner

Nu får Sveriges kommuner, landsting och regioner en vägledingsstandard som beskriver hur de kan arbeta strukturerat med hållbarhetsfrågor. Standarden är anpassad efter politiskt styrda organisationers speciella behov och utgår från ledninssystemet för socialt ansva… Läs mer »

2014-02-06  -  Nyhet

Tryggare ålderdom med säkra och standardiserade larm

Trygghetslarmen ska göra vardagen säkrare för äldre. Men i samband med den digitala utvecklingen av kommunikationsnät har flera problem blivit tydliga. Den tidigare larmtekniken passar inte ihop med de digitala näten. En europeisk standard ska skapa enhetlighet och… Läs mer »

2014-01-31  -  Pressmeddelande

SIS letar ny VD

Charlotta Nilsson slutar som VD på SIS, Swedish Standards Institute. Styrelsen har utsett Elisabeth Darius, som tillförordnad VD på SIS. Elisabeth Darius ingår i SIS ledningsgrupp och är administrativ chef. Läs mer »

2014-01-20  -  Nyhet

Nödstopp

Kraven ska öka på nödstoppsfunktioner på maskiner. Det ska bli tydligare hur man gör för att stoppa en maskin i en nödsituation. En reviderad ISO-standard beräknas vara klar vid årsskiftet. Läs mer »

2014-01-20  -  Nyhet

Exportrådet

Hör vad Anders Hallersjö från exportrådet har att säga om exportmöjligheterna för svenska företag, hur man kan konkurrera genom att påverka samt vikten av information. Läs mer »

2014-01-17  -  Nyhet

Spillskydd

Nu startar arbetet med att ta fram en nationell standard för systematiskt spillskydd. Det handlar om att minimera risker för människor och miljö vid oljespill och kemikaliespill som inträffar vid vanlig drift och vid olyckor. Läs mer »

2014-01-17  -  Nyhet

Nytt ISO-arbete – spårbarhet för skogliga produkter

Nu startar ett globalt arbete med att skapa en ISO-standard för spårbarhetssystem (chain-of-custody) för skogliga produkter. Med ett spårbarhetssystem är det möjligt att informera om skogsråvaran hela vägen till färdig produkt, till exempel för att säkerställa att … Läs mer »

2014-01-15  -  Nyhet

SIS arbetar för bättre trygghetslarm i Europa

Inom EU används över 2,5 miljoner trygghetslarm och behovet ökar när fler äldre vill och kan bo kvar hemma. Sverige har arbetat med frågan under en längre tid och har därför fått förtroendet att leda det nystartade standardiseringsarbetet inom Europa. Läs mer »
Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext