Nyheter och pressmeddelanden2017-05-24  -  Nyhet

Fullsatt på SIS Rätt Säkerhet 2017

EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, var huvudtemat för årets upplaga av konferensen SIS Rätt Säkerhet. Många av landets främsta experter på informationssäkerhet fanns samlade för att dela med sig av sina kunskaper. Läs mer »

2017-05-23  -  Pressmeddelande

Svensk standard ska öka rättssäkerheten vid validering

SIS, Swedish Standards Institute, har tagit fram en standard för validering av individuell kompetens och därmed även validering av nyanländas kompetens. – Anledningen till att det behövs en ny svensk standard är att det har saknats nationell likvärdighet för valide… Läs mer »

2017-05-22  -  Nyhet

Nytt globalt standardiseringsarbete startar för tryggare läkemedelsförpackningar – var med och påverka!

Nu startar ett nytt globalt standardiseringsarbete på ISO för att ta fram en standard för säkerhetsförslutningar för läkemedelsförpackningar med inspiration från standarden Förpackningar - Säkerhetsförslutningar för läkemedelsförpackningar SS-EN 16679. Svenska intr… Läs mer »

2017-05-19  -  Pressmeddelande

Ledningssystemstandarden för livsmedelssäkerhet revideras

SIS, Swedish Standards Institute har varit med och tagit fram ett förslag på en ny version av ledningssystemstandarden för livsmedelssäkerhet, ISO 22000. Den nya utgåvan ska bli mer användarvänlig och mer anpassad till de andra ledningssystemen. SIS arrangerar ett … Läs mer »

2017-05-19  -  Nyhet

Livsmedelssäkerhet i modern version

En ny version av ledningssystemstandarden för livsmedelssäkerhet, ISO 22000 är på gång. SIS, Swedish Standards Institute, har varit med och tagit fram det förslaget som nu går ut på en remissrunda. Läs mer »

2017-05-17  -  Pressmeddelande

Med rätt ledningssystem minskar risken för mutor

Idag släpper SIS, Swedish Standards Institute en ny svensk standard som ska hjälpa organisationer att komma åt mutor. Standarden är tydlig med att styrelser och ledningar har en viktig roll för att motverka mutor. – Många organisationer söker idag efter kunskap… Läs mer »

2017-05-11  -  Pressmeddelande

Svensk standard nyckeln till människocentrerat ledarskap

Idag släpper SIS, Swedish Standards Institute, en ny svensk standard som innehåller vägledning för VD, ledningsgrupp och styrelse till att skapa lönsamhet genom att bygga en människocentrerad organisation. Standarden beskriver de affärsmässiga fördelarna – och förk… Läs mer »

2017-05-09  -  Nyhet

Magasinet S - Han forskar om win-win-win

Utblick i Magasinet S. Nu kan du läsa om Vinit Paridas spännande forskning om hur mindre företag kan förena sina styrkor för att skapa värde för en slutkund. Vinit är professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet. Läs mer »

2017-05-08  -  Nyhet

Bo-Erik Pers ny ordförande i SIS styrelse

Vi säger välkommen till Bo-Erik Pers, verkställande direktör på Jernkontoret, i rollen som ny ordförande för SIS, Swedish Standards Institutes, styrelse. Bo-Erik har suttit som ledamot i SIS sedan 2012 och tar över ordförandeklubban efter Jan Byfors. Läs mer »

2017-05-02  -  Nyhet

Standarder för säkrare drogtester – anmäl intresse för att delta i arbetet

Standarder kan öka kvaliteten på och säkerheten kring drogtester. SIS, Swedish Standards Institute, samlar intressenter med syfte att utforma specifikation hur testerna bör utformas. Nu finns chansen att vara med från början och påverka hur standarder för drogteste… Läs mer »

2017-04-13  -  Nyhet

Plast och miljö engagerar

En ny internationell kommitté för plast- och miljöstandarder håller på att bildas inom ISO. SIS följer efter och bildar en nationell arbetsgrupp. Läs mer »

2017-04-13  -  Nyhet

Nytt ISO-förslag för säker hantering av träpellets i bostäder

Många värmer upp sina bostäder med pelletspanna. Däremot saknas ofta en medvetenhet om de risker som finns om man inte förvarar och hanterar träpellets på rätt sätt. En ISO-standard, främst riktad mot installatörer och leverantörer, har nu tagits fram för att minim… Läs mer »

2017-04-13  -  Nyhet

Säkerhet för medicinsk utrustning som använder starka strålkällor - intressentmöte

Strålkällor i avancerad teknik inom medicinsk radiologi måste skyddas från stöld och obehörigt tillträde. Samtidigt får inte säkerheten kring utrustningen bli ett hinder i det dagliga användandet inom till exempel sjukvården. På måndag den 15:e maj kallar SIS till … Läs mer »

2017-04-13  -  Nyhet

Korrigversion av äldrestandarden

Nu har Äldrestandarden (Kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende, SS 872500:2015) kommit i en korrigerad version. Läs mer »

2017-04-13  -  Nyhet

Säkrare lyftar

Den internationella standarden med krav och provningsmetoder för personlyftar ska nu revideras. En ny svensk arbetsgrupp ska bevaka och delta i arbetet. Läs mer »

2017-04-13  -  Nyhet

Översättning av textilspecifikation

Nu finns Textilier för vård- och omsorgsenheter tillgänglig på svenska, SIS-CEN/TS 14237:2016. Läs mer »

2017-04-12  -  Nyhet

Revision operationstextilier

Standarden för draperingstextilier, operationsrockar och specialarbetsdräkt är på väg mot remiss. En av nyheterna är att standarden delas i två delar. SIS medverkar på Hygiendagarna och R3 symposiet och berättar mer om arbetet. Läs mer »

2017-04-12  -  Nyhet

Avgivning av farliga ämnen i bygg- och anläggningsprodukter

Bygg- och anläggningsprodukter får inte avge skadliga mängder farliga ämnen till inomhusluft eller till omgivningen. En kommitté hos SIS är med och tar fram europeiska mätmetoder för emission till inomhusluft, samt urlakning till mark, yt- och grundvatten. Läs mer »

2017-04-12  -  Nyhet

Ta hjälp av SIS expertis

När standardiseringen ökar på både produkt- och tjänstesidan kan det vara svårt att veta hur standarder skapar störst nytta i just din verksamhet. – Här kan SIS projektledare vara till stor hjälp, säger Fredrik Fehn, ansvarig för SIS nya satsning på konsulttjänst… Läs mer »

2017-04-11  -  Nyhet

SIS yttrande över remiss från Socialdepartementet - Nationell läkemedelslista

Swedish Standards Institute (SIS) tackar för remiss S2017/00117/FS och lämnar härmed remissvar på Ds 2016:44 Nationell läkemedelslista som berör verksamhetsområden inom SIS såsom exempelvis vårdprocesser och hälsoinformatik. Läs mer »

2017-04-10  -  Nyhet

Debattreplik: Återvinning kräver gemensamma lösningar

Erik Eklund, chef för omvärldsbevakning och dialog, och Karin Lindmark, t.f. standardiseringschef, ger en debattreplik i Dagens industri. Effektiv återvinning kräver gemensamma lösningar. Men standarder uppstår inte av sig själva. Branschen måste vara med. Det är n… Läs mer »

2017-04-04  -  Pressmeddelande

Chefer och utvecklare flitiga användare av äldrestandarden

Förra året lanserade SIS, Swedish Standard Institute, en kvalitetsstandard för äldreomsorg och hemtjänst. Som en första uppföljning har SIS nu genomfört en användarundersökning för att se hur standarden används – från beslutsfattare och ut i verksamheterna. Tre av … Läs mer »

2017-03-31  -  Nyhet

Pinfärsk standard ska komma åt mutor

I slutet av förra året var SIS, Swedish Standards Institute, med om att publicera ISO-standarden ”Ledningssystem mot mutor – Krav och vägledning” som ska underlätta arbete mot mutor inom alla slags verksamheter. Läs mer »

2017-03-24  -  Nyhet

Följ med till Outokumpus anläggning i Avesta

Outokumpu är världsledande inom de mer avancerade rostfria stålen som behövs för krävande tillämpningar. Outokumpu använder standarder både i tillverkningsprocessen och för sina stål. Se filmen med Patrik Sundell, Standardiserings koordinator på Outokumpu. Läs mer »

2017-03-22  -  Nyhet

Medicinsk radiologi

Strålkällor i avancerad teknik inom medicinsk radiologi måste skyddas från stöld och obehörigt tillträde. Samtidigt får inte säkerheten kring utrustningen bli ett hinder i det dagliga användandet. På tisdag den 4 april kallar SIS till intressentmöte om säkerhet för… Läs mer »

2017-03-22  -  Nyhet

Riskhantering får ny aktualitet

Riskhantering kan handla om allt från informationssäkerhet till fysisk säkerhet. En uppdaterad version av standarden ISO 31000 är ute på remiss under våren. Standarden ger vägledning för effektivt arbete med risker och samverkar med ISO 9001 och ISO 14001 som har … Läs mer »

2017-03-22  -  Nyhet

Så säkrar du din produktion med kontinuitetshantering

Nyckelpersoner som slutar, viktiga underleverantörer som går i konkurs eller översvämning i serverrummet. Den obehagliga listan på vad som kan störa ut en verksamhet kan göras lång. Perspektiv har bett två av Sveriges ledande experter på kontinuitetshantering om ti… Läs mer »

2017-03-10  -  Nyhet

SIS yttrande över remiss från Finansdepartementet - Välfärdsutredningens delbetänkande Ordning och reda i välfärden

Swedish Standards Institute (SIS) lämnar härmed yttrande på betänkandet ”Ordning och reda i välfärden” (SOU 2016:78). Läs mer »

2017-02-15  -  Nyhet

Standarder behövs i den snabba utvecklingen inom byggbranschen

Hanteringen av information om den byggda världen är under snabb utveckling. Pappersritningar ersätts i allt högre grad av digital information, som kan användas genom hela livscykeln. Läs mer »

2017-02-15  -  Nyhet

Livsmedelssäkerhet – aktuellt ämne i ny standard

En ny version av ledningssystemstandarden för livsmedelssäkerhet, ISO 22000, är på väg. Den nya standarden blir mer användarvänlig, med tydligare definitioner. Den blir också anpassad till ledningssystemens nya övergripande struktur. Samtidigt pågår utveckling som … Läs mer »

2017-02-14  -  Nyhet

Kulturarvet – ett värdefullt arbete

Vårt europeiska kulturarv är viktigt att bevara för framtida generationer. En nödvändig förutsättning är att man inom Europa verkar för att uppnå ett gemensamt förhållningssätt till de utmaningar som rör bevarandet av kulturarvet. Med stöd av standarder blir det lä… Läs mer »

2017-02-13  -  Nyhet

SIS tar över internationellt sekretariat inom e-hälsa

Som en naturlig del i arbetet med att Sverige ska bli världsbäst på e-hälsa 2025 har SIS tagit över ansvaret för arbetsgruppen Architecture, frameworks and models inom ISO kommittén Health informatics. Det gör att SIS och Sverige får en tydligare plattform i ISO-… Läs mer »

2017-02-13  -  Nyhet

Snabbtester för droganalyser - Intressentmöte

SIS arrangerar ett intressentmöte för att diskutera möjligheterna till att skapa standarder för ”Snabbtester för droganalyser – kvalitet, utförande och dokumentation”. Läs mer »

2017-02-13  -  Nyhet

Biobankskonferens

I dagarna arrangerar Nationella Biobanksrådet (NBR) en konferens i biobankning. Läs mer »

2017-02-10  -  Nyhet

SIS bildar grupp för plast- och miljöstandarder

Intresset för att effektivisera plaståtervinning, hitta miljövänligare material och att hantera plast i våra hav ökar, både i Sverige och internationellt. Standarder kan underlätta detta. I september kommer det internationella standardiseringsorganet ISO att starta… Läs mer »

2017-02-09  -  Nyhet

Nytt konkret stöd för socialt ansvarstagande

Standarden ISO 26000 hjälper organisationer att arbeta strukturerat med socialt ansvarstagande. En kompletterande guide till standarden är på väg. Guiden ska ge stöd till alla som arbetar med olika ledningssystemstandarder, exempelvis miljöledning eller kvalitetsle… Läs mer »

2017-02-09  -  Nyhet

Rättspsykiatrin Skåne valde nytt kvalitetsledningssystem

Ungefär 300 medarbetare arbetar inom Rättspsykiatrin i Region Skåne. För några år sedan valde verksamhetsområdet att gå över till ett särskilt kvalitetsledningssystem för vården. – Vi kände att vi inte jobbade lika, det fanns ett genuint önskemål om fler rutiner… Läs mer »

2017-02-01  -  Nyhet

Sony jobbar systematiskt


Sony arbetar systematiskt med innovation management. Här delar Johan Grundström Eriksson, globalt ansvarig för utvecklingen av Sony Mobiles ledningssystem, med sig av erfarenheten att bygga innovationsförmåga. Läs mer »

2017-02-01  -  Nyhet

Möt Lina Orbéus, standardiseringschef på Scania


Resultat och människors utveckling – det är faktorer som driver Lina Orbéus i hennes arbete. Här berättar Scanias standardiseringschef om sin snabba resa från examensjobb till arbetet som chef – och om de utmaningar företaget står inför när digitalisering sudd… Läs mer »

2017-01-31  -  Nyhet

Standarder en del av regeringens satsning på innovation

Regeringen vill satsa på innovation för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Standardisering är ett av de områden som får pengar via Vinnova i den nya innovationssatsningen. Läs mer »

2017-01-30  -  Nyhet

Världsbäst på e-hälsa

Digital vård och omsorg har aldrig mått så bra som i dag. Med fokus på standarder arbetar eHälsomyndigheten nu mot Vision 2025, som innebär att Sverige ska bli bäst i världen på e-hälsa. Läs mer »

2017-01-13  -  Pressmeddelande

Geodatastandarder tillgängliggörs kostnadsfritt

Lantmäteriet och SIS, Swedish Standards Institute har slutit ett nytt avtal som innebär att alla svenska geodatastandarder och -handböcker samt de mest efterfrågade ISO-standarderna inom geodataområdet kan laddas ner utan kostnad av företag, myndigheter och organis… Läs mer »

2017-01-13  -  Pressmeddelande

Regeringen stödjer SIS kvalitetssäkringsarbete inom vård och omsorg

Regeringen beslutade igår att bevilja SIS, Swedish Standards Institutes ansökan om medel (3 000 000 kronor) under 2017 för att fortsätta utveckla nationella standarder avseende kvalitetssäkring av verksamhet inom äldreomsorg, LSS (lagen om särskilt stöd), HVB-hem (… Läs mer »

2017-01-10  -  Nyhet

SIS bidrar till byggindustrins digitalisering

SIS gör nu flera satsningar på att hjälpa företag att digitalisera innovationer. Ett exempel är samarbetet med Kontrollbolaget, som nyligen lanserat ett webbverktyg för byggindustrin. Syftet är att uppnå miljardbesparingar i administrationsledet. Läs mer »

2016-12-08  -  Nyhet

Stort intresse för naturvärdesinventering

När en kommun ska ta fram en detaljplan, Trafikverket planerar för en ny väg eller det ska byggas ett kraftverk finns tydliga rutiner för hur en arkeologisk utredning ska göras. Däremot när det gäller levande djur och växter har det inte varit lika enkelt. Därför l… Läs mer »

2016-12-08  -  Nyhet

SIS koordinerar förstudie om hållbarhetsfrågor inom BioInnovation

SIS har fått förtroendet att koordinera en förstudie gällande hållbarhetsfrågor kopplade till bioekonomin inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation. Under förstudien kommer en bred grupp intressenter att involveras i diskussionen, bland ann… Läs mer »

2016-12-06  -  Nyhet

Ny utgåva av brandstandarder

För både patienters och personals säkerhet är det viktigt att ställa krav på brandhärdighet för bäddar som används inom vården. Nu har de de svenska standarderna för vårdbäddens brandkrav kommit i nya reviderade utgåvor. Läs mer »

2016-12-05  -  Nyhet

”Vi behöver fler kommuner i standardiseringsarbetet”

– Vi hoppas att fler aktörer – även små och medelstora kommuner – vill engagera sig i arbetet kring smarta och hållbara städer. Svenska intressenter har mycket att tillföra, även internationellt, säger Cecilia Beskow, avdelningschef för standardiseringen på SIS. Läs mer »

2016-12-05  -  Nyhet

Din nya kollega

Sverige ligger på femte plats i världen när det gäller robottäthet och antalet robotar väntas öka de närmaste åren. Automatisering och robotisering ger svensk industri möjlighet att fortsätta vara konkurrenskraftig globalt och till och med ta tillbaka jobb från låg… Läs mer »

2016-12-05  -  Nyhet

Uppdatera ditt medicintekniska kvalitetssystem

En ny utgåva av Kvalitetssystem för medicintekniska produkter, SS-EN ISO 13485 publicerades i mars 2016. I vår anordnas både grundkurs för dig som vill lära dig mer om den nya standarden samt en kurs i intern revision för medicintekniska verksamheter. Läs mer »

2016-11-29  -  Nyhet

Flygande start med 3D

Investeringar inom 3D-skrivare eller additiv tillverkning sätter nu fart. Ett företag som redan använt tekniken i många år är GKN Aerospace med bas i Storbritannien. De tillverkar komponenter till flygplan och rymdraketer. Läs mer »

2016-11-29  -  Nyhet

Innovation i Garage

På Ericsson fångas ­innovativa idéer upp genom att låta ­medarbetare flytta från sin vanliga arbetsplats några månader och istället arbeta i ­innovationsprogrammet Ericsson Garage. Redan vid årsskiftet kommer det att finnas åtta ­Garage runt om i världen, och fler … Läs mer »

2016-11-25  -  Nyhet

Nya och förbättrade funktioner i e-nav

Som kund på e-nav vet ni hur viktigt det är att på ett smidigt sätt få tillgång till de senaste utgåvorna av just de standarder som ni har behov av. Läs mer »

2016-11-24  -  Nyhet

Nu revideras flera standarder inom kopparområdet

Koppar nyttjas för sina goda elektriska egenskaper i elektriska komponenter och i till exempel rörledningar där speciella krav ställs på korrosionsmotstånd. Vanliga användningsområden är plåt, band eller tråd för el och elektronik samt rörledningar för till exempel… Läs mer »

2016-11-22  -  Nyhet

En praktisk dag om tryckbärande rörsystem

Nyfiken på att veta mer om tryckbärande rörsystem? Den 20 april är det dags för SIS Rördag 2017. En seminariedag med fokus på att välja rätt produkt och att praktiskt använda standarder för att underlätta arbetet med rör, rördelar, flänsar, packningar och ventiler. Läs mer »

2016-11-18  -  Nyhet

Så kan företag använda blockchain

Snabbare, billigare och säkrare transaktioner. Blockchain förknippas vanligen med den alternativa valutan bitcoin, men idag är det allt fler företag som hittar användningsområden för tekniken. Läs mer »

2016-10-26  -  Nyhet

Tre tips om nya standarden för arbetsmiljö


En ny ISO standard för arbetsmiljö är under framtagning, beräknas utkomma Q4 2017. Den kommer att ersätta OHSAS 18001 och därmed får stor inverkan på de organisationer som jobbar systematiskt med sitt arbetsmiljöarbete. Läs mer »

2016-10-26  -  Nyhet

Dra nytta av affärsfördelarna i nya ISO 14001


Bara några hundra organisationer har certifierat sig enligt den nya ledningssystemstandarden ISO 14001, miljöledning. Den gamla versionen av ISO 14001 gäller fram till 2018, men det finns många skäl att komma igång med övergången, enligt Sverker Thurén, revisio… Läs mer »

2016-10-26  -  Nyhet

Göteborg satsar på att bli en smartare stad


Göteborg satsar på nya fjärrvärmelösningar, digital utveckling och ovanliga idéer – som planerna på en linbana över Göta älv.
Göteborg är en av de svenska städer som ingår i EU-projektet Smart Cities. Projektet ska påskynda omställningen av Europas städer … Läs mer »

2016-10-26  -  Nyhet

Snart kommer standarden för hållbara inköp

En internationell standard för hållbar upphandling. Nästa år väntas den vara klar. ”En viktig vägledning för både företag, organisationer och offentliga verksamheter”, säger Staffan Söderberg, ordförande i den svenska arbetsgruppen för ISO 20400. Läs mer »

2016-10-24  -  Nyhet

Ny standard för stöd till funktionshindrade

En ny standard ska säkra kvaliteten i LSS-verksamhet. LSS är en lag som ska garantera personer med omfattande funktionsnedsättningar goda levnadsvillkor.
– En standard kan bidra till mer likvärdiga förutsättningar, säger Eva Borgström, ombudsman hos FUB, … Läs mer »

2016-10-24  -  Nyhet

Standarder bidrar till att uppfylla FN:s Globala utvecklingsmål

I januari 2016 skrev FN:s medlemsländer under den agenda (Agenda 2030) som ska vägleda det internationella utvecklingsarbetet fram till 2030. Agendan består av 17 Globala mål (Sustainable development goals) som bygger på de 8 Milleniemålen som varit riktlinjer de s… Läs mer »

2016-10-24  -  Nyhet

På remiss: Nytt standardförslag för lagerhållning och logistik för vården

När man tar sterila produkter i bruk, är det viktigt att dessa behåller sina egenskaper. Från transporten, hanteringen och lagringen fram till dess de tas i bruk. Vid rätt hantering och lagring kan man behålla produkternas sterilitet en längre tid, vilket kan ge b… Läs mer »

2016-10-24  -  Nyhet

Var med och påverka ny materialstandard för stål- och aluminiumprodukter

Erbjuder ditt företag stål- och aluminiumprodukter till byggsektorn och vill du höja din konkurrenskraft? Välkommen till ett intressentmöte hos SIS för diskutera ett nytt svenskt initiativ om ett sekretariat på europanivå för att ta fram en ny materialstandard inom… Läs mer »

2016-10-22  -  Nyhet

Externrevisorn – ta hjälp av en utomståendes blick på organisationen

Externrevisorn är en opartisk bedömare, som har erfarenhet från många olika organisationer. Sträva efter ett öppet samtalsklimat med revisorn, råder Therese Göthberg som är revisor på Svensk Certifiering. Läs mer »

2016-10-22  -  Nyhet

Ständiga förbättringar vardag på Holmen Paper

Strävan efter ständiga förbättringar är ett vedertaget sätt att arbeta på Holmen Paper i Hallstavik. Vägen dit går via en ambitiös och genomgripande internrevision. Läs mer »

2016-10-20  -  Nyhet

Inspiration till ny version av nationella metadataprofilen

Deltagare från SIS kommitté för Metadata för geodata, SIS/TK 489, har varit på Inspirekonferens i Barcelona. Konferensens tema det här året var ”INSPIRing a sustainable environment”. Läs mer »

2016-10-19  -  Nyhet

Fortsatt ökning av antal certifieringar

ISOs årliga statistik över certifieringar mot ledningssystemsstandarder visar på en fortsatt ökning (3 %). Standarden för kontinuitetshantering visar på den största ökningen med 78 %. För första gången finns statistik med för standarden för tjänster inom informatio… Läs mer »

2016-10-19  -  Nyhet

Hållbart byggande – fokus ändras i en av de stora samhällsfrågorna

Det har länge funnits fokus på hållbarhet inom byggandet, vilket också märks inom standardiseringsarbetet. De stora miljöfrågorna – till exempel global uppvärmning och påverkan av ozonlagret – återspeglas i de internationella standarder som tas fram. Men nu pågår e… Läs mer »

2016-10-10  -  Nyhet

Standarder en del av regeringens satsning på innovation

Regeringen vill satsa på innovation för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Standardisering är ett av de områden som får pengar via Vinnova i den nya innovationssatsningen. Läs mer »

2016-10-01  -  Nyhet

FN:s klimatkommitté vill se ny standard i finanssektorn

I spåren av Parisavtalet utreds nu om ISO ska utveckla en ny, internationell standard där finansbranschen kan bedöma sina investeringar utifrån ett klimatperspektiv. ”Här är det viktigt med svenskt deltagande”, säger Jimmy Yoler, projektledare på SIS. Läs mer »

2016-10-01  -  Nyhet

Standarden mot mutor är klar

I mitten av oktober publicerades ISO 37001, det internationella ledningssystem som ska underlätta arbetet mot mutor. ”Bland annat tydliggörs styrelsens ansvar”, berättar Helena Sjöholm, ordförande i den svenska arbetsgruppen. Läs mer »

2016-10-01  -  Nyhet

Välkommen i hela världen – standard mot mutor

Hittills har företag och organisationer haft en rad riktlinjer och policys som stöd i arbetet mot korruption. Nu kommer också en certifieringsbar internationell standard. Med ISO 37001 får företag, offentlig sektor och ideella organisationer stöd att förebygga, upp… Läs mer »

2016-10-01  -  Nyhet

Hållbar upphandling inom 37 områden

Snart kompletteras ISO 26000, vägledning för socialt ansvarstagande, med riktlinjer för hållbara inköp. ISO 20400 erbjuder alla typer av organisationer möjligheter att arbeta systematiskt med hållbarhet inom 37 olika områden. Läs mer »

2016-10-01  -  Nyhet

Global standard för säkra styrsystem

Mer användarvänlig utformning och en förenklad metod för att bedöma prestandanivå. Det är några av nyheterna i den uppdaterade standarden för säkra styrsystem för maskiner. Läs mer »

2016-09-29  -  Nyhet

Kvalitet är ledningens ansvar

Kvalitetsledningssystemet ISO 9001 är världens största standard. I fjol gavs den ut i en ny version, där det bland annat ställs ökade krav på de högsta cheferna. Förändringen är bra – här finns en tydligare koppling till hur metodisk kvalitetsledning påverkar både … Läs mer »

2016-09-16  -  Nyhet

SIS erbjuder praktikplats till nyanlända via Jobbsprånget

Tre frågor till Fredric Stany, standardiseringschef på SIS, som ansvarar för SIS deltagande i Jobbsprånget. Läs mer »

2016-09-06  -  Nyhet

Standarder en nyckelfråga för svensk konkurrenskraft


Standardisering spelar en viktig roll i regeringens nyindustrialiseringsstrategi. Det sa närings- och innovationsminister Mikael Damberg när han för Näringsdepartementets räkning stod värd för ett seminarium om standardiseringens betydelse för den svenska expor… Läs mer »

2016-09-01  -  Nyhet

Riktlinjer för bestämning av utsläpp av växthusgaser från energiintensiva industrier

Nu finns den europeiska standardserien för bestämning av utsläpp av växthusgaser från energiintensiva industrier publicerad. Läs mer »

2016-08-31  -  Nyhet

Koder för hjälpmedel - Revidering av ISO 9999

ISO 9999 är en internationell klassificering av hjälpmedel speciellt framtagna för eller allmänt tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Klassificeringen omfattar även hjälpmedel som används av en person med funktionsnedsättning, men som behöver assista… Läs mer »

2016-08-31  -  Nyhet

Nya riktlinjer för val av textil inom vård och omsorg vid offentlig upphandling

Nu är den nya utgåvan av den europeiska tekniska specifikationen för textilier för vård- och omsorgsinrättningar publicerad (SIS-CEN/TS 14237:2016). Denna andra utgåva har utökats och överlappar med den svenska standarden för sjukvårdstextilier (SS 8760002). Läs mer »

2016-08-31  -  Nyhet

SIS leder nytt europeiskt standardiseringsarbete inom personcentrerad vård

SIS startar i höst, efter initiativ från GPCC, Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet, ett nytt europeiskt standardiseringssekretariat för att ta fram tydliga riktlinjer för patientmedverkan i personcentrerad vård. Det finns ett stort behov av e… Läs mer »

2016-08-31  -  Nyhet

Enklare och säkrare att mäta fjärrvärme med ny standard

Alla kunder som använder fjärrvärme ska veta hur deras värmeförbrukning påverkar fakturan.
– Idag finns ett stort problem när mätvärden saknas, till exempel på grund av åskoväder, översvämningar eller tekniska störningar, säger Marie Skogström, teknikkonsultb… Läs mer »

2016-07-15  -  Nyhet

Allt fler bor i städer – då krävs smarta och hållbara lösningar


Allt fler människor blir stadsbor. År 2050 kommer 75 procent av jordens befolkning att bo i städer. Det betyder att en enorm nyproduktion måste ske – samtidigt som jordens resurser är begränsade. Om ekvationen ska gå ihop är det nödvändigt med hållbara städe… Läs mer »

2016-07-15  -  Nyhet

”Sverige behöver ta täten kring smarta städer”

Hur kan Sverige bli bättre på att exportera lösningar kring smarta och hållbara städer? Och vilken roll kan standarder spela i det arbetet? Det var temat för ett av SIS två seminarier i Almedalen. Läs mer »

2016-07-08  -  Nyhet

”En jättelik potential för nya jobb”

Efter ångmaskiner, löpande band och robotar pågår nu den fjärde industrirevolutionen – digitaliseringen. Hur ska svenska aktörer samverka i omställningen till ”Industri 4.0”? Det var temat för ett av SIS två seminarier i Almedalen. Läs mer »

2016-06-30  -  Pressmeddelande

New European quality requirements for patient cooperation in health and medical care

This coming autumn, in response to an initiative from the Centre for Person-Centred Care at Gothenburg University (GPCC), the Swedish Standards Institute (SIS) is inaugurating a new European standardization secretariat, which will be tasked with developing clear gu… Läs mer »

2016-06-30  -  Nyhet

Riktlinjer för etiketter


Har du någonsin haft problem att få bort en etikett från en glasburk? Eller kanske tyckt att etiketten från flaskan trillar av för lätt? Etiketter används väldigt brett och behöver ha olika egenskaper beroende på underlag och användningsområden. Ändå har gemens… Läs mer »

2016-06-30  -  Nyhet

Hur uppfyller ni kravet om energikartläggning?

Läs om hur andra företag arbetar med kravet om energikartläggning. Läs mer »

2016-06-30  -  Nyhet

Energiledning hjälper företag att följa lagen

Standarden för energiledning, gör det enklare för företag att klara den nya lagen om energikartläggning, EKL. Energiledning är därtill bra för affärerna och miljön. Läs mer »

2016-06-29  -  Nyhet

Hållbara textilier – dags att gå från ord till handling

Diskussionen om miljömärkning, återvinning och hållbar produktion är en del av vardagen inom textilindustrin. Men det finns mycket kvar att göra. Vad innebär egentligen hållbarhet inom textilindustrin? I augusti bjuder SIS in alla intressenter för att ta fram nya … Läs mer »

2016-06-27  -  Pressmeddelande

Nya europeiska kvalitetskrav för patientmedverkan inom hälso- och sjukvården

SIS, Swedish Standards Institute, startar i höst, efter initiativ från GPCC, Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet, ett nytt europeiskt standardiseringssekretariat för att ta fram tydliga riktlinjer för patientmedverkan i personcentrerad vård. … Läs mer »

2016-06-27  -  Nyhet

Företaget Consilium Marine & Safety har genomlyst hela sin verksamhet – resultatet blev en stark koppling mellan affärplanen och ISO 9001.

En kris tvingade säkerhetsföretaget Consilium Marine & Safety att tänka nytt. Följden blev en omorganisation, med en stark koppling mellan affärsplanen och ledningssystemet ISO 9001. – Det är kul att vårt arbetssätt ligger i linje med den nya, reviderade standa… Läs mer »

2016-06-27  -  Nyhet

Hitta rätt stöd hos revisorn

De nya standarderna för miljö- och kvalitetsledning är här. De flesta organisationer går över till de moderniserade versionerna av ISO 14001 och ISO 9001 när det är dags för omcertifiering. Revisionerna, både de interna och de externa, innebär en chans att vässa ve… Läs mer »

2016-06-27  -  Nyhet

Mats Uhrfelts, Sjöfartsverket praktiska råd för arbete med miljöledningssystem

Praktisk checklista för ditt arbete med miljöledningssystem. Läs mer »

2016-06-23  -  Nyhet

Riskbaserat tänkande i ISO 9001:2015

Syftet med detta dokument är att • förklara riskbaserat tänkande i ISO 9001 • bemöta uppfattningar om och oro för att riskbaserat tänkande ersätter processinriktning • bemöta oro för att förebyggande åtgärd har tagits bort från ISO 9001 • i enkla termer förkl… Läs mer »

2016-06-23  -  Nyhet

Vägledning för införande av ISO 9001:2015

Det här vägledningsdokumentet har tagits fram av ISO:s kvalitetsledningskommitté för att hjälpa användare av ISO 9001 att förstå frågeställningar kopplade till övergångsperioden då både ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015 existerar samtidigt (dvs. 15 sep. 2015 – 15 sep… Läs mer »

2016-06-23  -  Nyhet

Processinriktning i ISO 9001:2015

Syftet med detta dokument är att förklara processinriktning i ISO 9001:2015. Processinriktning kan tillämpas på alla organisationer och alla ledningssystem, oavsett typ, storlek eller komplexitet. Läs mer »

2016-06-23  -  Nyhet

Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015

Det här dokumentet förtydligar de nya kraven på dokumenterad information i ISO 9001:2015. Läs mer »

2016-06-23  -  Nyhet

Revidering av ISO 9001:2015 Vanliga frågor (FAQ)

När denna lista utarbetats, har underlag inhämtats från experter och användare av ISO 9001 från hela världen. Listan kommer att revideras och uppdateras löpande för att hållas korrekt och för att ta upp nya frågor, när så är lämpligt. Avsikten är att denna lista sk… Läs mer »

2016-06-23  -  Nyhet

Matriser för korrelation mellan ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015

Det här dokument innehåller matriser för korrelation mellan ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015 samt mellan ISO 9001:2015 och ISO 9001:2008. Dokumentet kan användas för att ange var de nya, reviderade respektive borttagna avsnitten finns, liksom var oförändrade avsni… Läs mer »

2016-06-23  -  Nyhet

Mål låter enkelt – men tänk ett extra varv innan du sätter dem

Sätt mål. Se till att de är mätbara och realistiska. Ibland låter det nästan banalt enkelt när diskussioner handlar om att sätta mål. Men Marcus Ihre, projektledare på SIS, varnar för att låta det gå för fort i diskussioner om mål. Olika typer av mål passar för oli… Läs mer »

2016-06-23  -  Nyhet

Hur förändringar hanteras i ISO 9001:2015

Dokumentet förklarar det nya kravet gällande förändring (6.3 Planering av förändring, 8.1 Planering och styrning av verksamheten, 8.3.6 Konstruktions- och utvecklingsändringar samt 8.5.6 Styrning och kontroll av ändringar i
ISO 9001:2015). Läs mer »

2016-06-22  -  Nyhet

”Härodlat” är morgondagens melodi


Om tio år är urban odlare ett av de trendigaste yrkena. Det hoppas Sepehr Mousavi, hållbarhetsstrateg på Plantagon Association och ordförande för SIS kommitté Hållbar livsmedelsproduktion i städer. Läs intervjun med honom om framtidens utmaningar för hållbar li… Läs mer »

2016-06-21  -  Nyhet

Smart motor intresserar Obama och Merkel


Digitalisering kan förbättra produktiviteten i flera hundra miljoner elmotorer världen över. När ABB visade upp sin nya smarta motor på Hannovermässan fick de stor uppmärksamhet. Bland de nyfikna åskådarna märkets bland andra president Obama och förbundskansler… Läs mer »

2016-06-21  -  Nyhet

Efterfrågan på digitala standarder ökar

Verkstadskoncernen Atlas Copco har i mer än hundra år genomsyrats av standarder. Början sattes med skruv och gängmått – nu ställer den digitala utvecklingen nya krav. Läs mer »

2016-06-14  -  Pressmeddelande

Sverige leder experter som utvecklar globala standarder för geodata

ISO har beslutat att SIS, Swedish Standards Institute, ska leda standardiseringsarbetet för geodata - digital geografisk information - framöver. Standarder inom geodata används för att fastställa metoder, verktyg och tjänster för datahantering när det gäller använ… Läs mer »

2016-06-14  -  Nyhet

SIS och ISO tar samlat grepp kring standardisering för Industri 4.0

Den globala standardiseringsorganisationen ISO har startat en strategisk rådgivande grupp som ska se över behovet av standarder för satsningen Industri 4.0. Läs mer »

2016-06-10  -  Nyhet

Luftkvalitet på sjukhus – standardisering pågår

Det finns flera standarder som specificerar krav på ventilation i byggnader för ett bra inomhusklimat. När det gäller hälso- och sjukvårdsutrymmen behövs det ytterligare krav på grund av patientsäkerhet och vissa processer som kräver hygienkontinuitet. Läs mer »

2016-06-10  -  Nyhet

TTIP undanröjer tekniska handelshinder

De transatlantiska förhandlingarna om ett handels- och investeringsavtal, TTIP, ska enligt plan slutföras under 2016. En del av avtalet handlar om att undanröja tekniska handelshinder och enas kring regler och standarder för att underlätta marknadsinträde. Läs mer »

2016-06-10  -  Nyhet

Hållbar livsmedelsproduktion en ödesfråga

Med en allt snabbare urbanisering och en livsmedelsproduktion som lämnar ett stort ekologiskt fotavtryck är hållbar livsmedelsproduktion i städer en ödesfråga. SIS arbetar med verktygen för att stödja den långsiktiga utvecklingen. Läs mer »

2016-06-10  -  Nyhet

Matförsörjning i framtida städer

Odla frukt och grönsaker i städerna, förändra konsumtionsmönstren och minska matspillet. Det är professor Thomas Elmqvists recept för hur livsmedelsförsörjningen ska kunna lösas i den framtid där 70 procent av världens befolkning beräknas bo i städer. Läs mer »

2016-06-10  -  Nyhet

”Robottåget går nu”

Sverige har fått en nyckelroll i den heta, internationella standardiseringen av robotar. I en av arbetsgrupperna är vi en tung aktör, men i de övriga hoppas SIS nu på svensk förstärkning. ”Både företag, myndigheter och intresseorganisationer kan bidra med värdefull… Läs mer »

2016-06-09  -  Nyhet

SIS leder europeiskt arbete inom kvalitet i äldreomsorgen

Nu ska kvaliteten höjas på äldreomsorgen i Europa. En Europastandard ska tas fram för att säkra en trygg och säker omsorg för äldre. SIS kommer att inneha sekretariatet och de länder som förbundit sig att delta i arbetet hittills är Norge, Danmark, Finland, Österr… Läs mer »

2016-06-09  -  Nyhet

Dagens Samhälle: Så får vi kvalitetsäkrad äldreomsorg i hela landet

Thomas Idermark skriver i dag på Världsackrediteringsdagen, på Dagens Samhälles debattsida tillsammans med Peter Strömbäck, Generaldirektör på Swedac, om vår kvalitetsstandard för äldreomsorgen. Läs mer »

2016-06-09  -  Nyhet

Vägledning för ökad tillgänglighet översätts till svenska

Det är först när vi inte kan använda något som vi förstår hur viktigt det är med tillgänglighet. Tillträde till det vi människor skapat för oss, tillgång till information, kommunikation och produkter och tjänster tar vi för givet. Tillgänglighet är kvaliteten som g… Läs mer »

2016-06-07  -  Nyhet

Matcha nyanlända och jobb

Tre frågor till Kerstin Littke, konsult med lång erfarenhet av valideringsfrågor inom gymnasie- och vuxenutbildningen. Hon är också ordförande i SIS arbetsgrupp som ansvarar för att utarbeta en ny standard om validering av individuella kompetenser – något som ska l… Läs mer »

2016-06-07  -  Nyhet

SIS i Almedalen 2016


SIS deltar i Almedalsveckan för att tydliggöra vårt uppdrag i samhället och den roll standarder och standardisering spelar för samhällsutvecklingen. Läs mer »

2016-06-01  -  Nyhet

Exponentiell tillväxt av tekniken

GKN Aerospace med bas i Storbritannien tillverkar komponenter till flygplan och rymdraketer. I över tio år har företaget arbetat med att utveckla olika metoder av additiv tillverkning. Läs mer »

2016-06-01  -  Nyhet

Genombrott för additiv tillverkning

Det var proppen ur när det gäller investeringar inom 3D-skrivare eller additiv tillverkning under 2015. Enligt professor Olaf Diegel, verksam vid Lunds Tekniska Högskola, spenderades det lika mycket på avancerade 3D-skrivare under fjolåret som under de senaste 50 å… Läs mer »

2016-06-01  -  Nyhet

Nya regler för areamätning av husbyggnader

Många bostäder visar sig vara felaktigt uppmätta enligt dagens gällande mätregler. Det kan leda till tvister mellan köpare och säljare med allvarliga ekonomiska och juridiska konsekvenser som följd. Nu är arbetet igång med att uppdatera den svenska standarden för m… Läs mer »

2016-06-01  -  Nyhet

Ny lag i fokus på Rätt Säkerhet

Klockan tickar – om mindre än två år träder dataskyddsförordningen i kraft. Nu väntar bråda dagar för alla företag och myndigheter som ännu inte har satt sig in i den nya lagen. Implementeringen tar tid, konstaterar de experter som deltog i SIS årliga informationss… Läs mer »

2016-06-01  -  Nyhet

Informationssäkerhet – dags att agera mot risker och hot

Informationssäkerhet är ett hett ämne. Trojaner, virus, kapade datorer och cyberskurkar är några av de spektakulära begreppen – kopplade till hot som riskerar att slå hårt mot både företag och myndigheter. Men frågan är större än bara de mest omskrivna hoten. – … Läs mer »

2016-05-30  -  Nyhet

Den människocentrerade organisationen

Företag och organisationer måste arbeta strategiskt med tillgänglighet, användbarhet och andra områden som sätter människors behov i fokus. Det är en av huvudtankarna i en ny ISO-standard som handlar om den så kallade människocentrerade organisationen. Läs mer »

2016-05-24  -  Pressmeddelande

Regeringen satsar tre miljoner på internationell standardisering

Regeringen har fattat beslut om utbetalning av tre miljoner kronor till Sveriges Standardiseringsförbund. Avsikten är att snabba på processen för att kunna åta sig sekretariatsansvar för internationell standardisering på viktiga områden som till exempel digitaliser… Läs mer »

2016-05-12  -  Nyhet

Alla behöver se över sin informationssäkerhet


Dataintrång, cyberattacker, identitetsstölder. Att kunna skydda sina tillgångar i den digitala världen blir allt viktigare. Experterna är eniga: en genomtänkt informationssäkerhet är ett måste. Läs mer »

2016-04-25  -  Nyhet

Miljöfrågorna tar plats i strålkastarljusetErik Lindroth, miljödirektör på Tetra Pak tipsar: Sju råd om hållbarhetsarbete. Läs mer »

2016-04-25  -  Nyhet

Standarder förutsättning för digitalisering

Svensk industri 4.0 var temat för årets SIS-seminarium. Fem intressanta talare gav sin syn på digitalisering och innovation i Sverige och omvärlden. Läs mer »

2016-04-19  -  Nyhet

Miljöpris för utveckling av ISO 26000

Kristina Sandberg och Staffan Söderberg får Miljöpriset av Sveriges Ingenjörer för utvecklingen av ISO 26000 tillsammans med SIS. ISO 26000 är standardiseringsvärldens svar på CSR – och ger företag ett verktyg för hållbar utveckling, skriver Sveriges Ingenjörer i e… Läs mer »

2016-04-12  -  Pressmeddelande

SIS årsredovisning för 2015 publicerad

Årsredovisningen är i dag publicerad. Läs mer »

2016-04-10  -  Nyhet

Nya riktlinjer för webbkarttjänster

Webbkarttjänster blir allt vanligare, men ibland går de inte helt enkelt att kombinera med andra liknande tjänster. SIS projekt för webbkartografi arbetar med lösningar på det problemet. Läs mer »

2016-04-08  -  Nyhet

Seminarium kring kvalitetsledningsstandarderna i hälso- och sjukvården

Den 16 juni anordnar SIS ett kostnadsfritt seminarium där vi berättar om hur kvalitetsledningsstandarderna SS-EN 15224 och SS-EN ISO 13485 hänger ihop. Läs mer »

2016-04-08  -  Nyhet

Ny vägledning för medicintekniska engångsprodukter som inte kan steriliseras

Det finns produkter som inte kan steriliseras. Det kan bero på att något av de material som ingår i produkten är känsliga för traditionella steriliseringsprocesser. Det kan till exempel handla om vävnadsbaserade produkter, kombinationsprodukter, produkter som inneh… Läs mer »

2016-04-08  -  Nyhet

Kvalitetsledningssystem för medicinteknik i ny utgåva

Det grundläggande för alla medicintekniska produkter är att de är säkra att använda på patienter såväl som för personal. Den nya standarden SS-EN ISO 13485:2016 är ett verktyg som underlättar för tillverkare att upprätthålla kvalitet och säkerhet och eliminera risk… Läs mer »

2016-04-07  -  Nyhet

Lättare att uppfylla säker tillverkning av livsmedelsförpackningar

En svensk översättning av ISO/TS 22002-4 Grundförutsättningar för livsmedelssäkerhet - Del 4: Tillverkning av livsmedelsförpackningar har publicerats. Den tekniska specifikationen beskriver krav på grundförutsättningar för säker tillverkning av livsmedelsförpacknin… Läs mer »

2016-04-07  -  Nyhet

BIM förändrar byggbranschen

BIM står för Building Information Modelling och handlar om att använda information om byggnader på ett systematiskt och konsekvent sätt genom hela byggnadens livscykel. Det ska ge effektivare byggprocesser och spara kostnader. Utvecklingen av BIM-standarder går sna… Läs mer »

2016-04-06  -  Nyhet

Din nya arbetskamrat är en robot


En ny generation robotar tar plats både i industrin, inom vården och i hemmet. Robotarna är ganska små och inte så starka, kan arbeta bland människor och utföra uppgifter tillsammans med och för dem. Läs mer »

2016-04-06  -  Nyhet

Mål låter enkelt, men tänk ett extra varv innan du sätter dem

Sätt mål. Se till att de är mätbara och realistiska. Ibland låter det nästan banalt enkelt när diskussioner handlar om att sätta mål. Men Marcus Ihre, chef för avdelningen Miljö och hållbar utveckling på SIS, varnar för att låta det gå för fort i diskussioner om må… Läs mer »

2016-04-06  -  Nyhet

Kom igång med ditt informationssäkerhetsarbete

Om du har ett ledningssystem på plats och vill införa ett ledningssystem för informationssäkerhet är det en hel del saker att tänka på. Jan-Olof Andersson arbetar med informationssäkerhet på Polismyndigheten och är även ordförande i SIS kommitté informationssäkerhe… Läs mer »

2016-04-04  -  Nyhet

Så kommer du igång med ISO 9001

Standarden för kvalitetsledning, ISO 9001, är världens mest använda standard. Det finns drygt 1,1 miljoner certifikat utfärdade i 188 länder. Är det dags för din organisation att börja jobba enligt ISO 9001? SIS projektledare Tina Bohlin delar med sig av tips på hu… Läs mer »

2016-04-04  -  Nyhet

Så fungerar övergången till nya ISO 9001

Världens största standard, kvalitetsledningssystemet ISO 9001, har släppts i en ny version. Här betonas bland annat ledningens ansvar och vikten av riskanalyser. ”Samtidigt blir standarden mer anpassad för tjänsteföretag”, säger SIS projektledare Tina Bohlin. Läs mer »

2016-03-10  -  Pressmeddelande

Regeringen stödjer SIS kvalitetssäkringsarbete inom vård och omsorg

Regeringen beslutade den 3 mars att bevilja SIS, Swedish Standards Institute ansökan om medel (3 000 000 kronor) under 2016 för att utveckla nationella standarder avseende kvalitetsäkring av verksamhet inom LSS (lagen om särskilt stöd) och HVB-hem (hem för vård ell… Läs mer »

2016-03-03  -  Pressmeddelande

Bioekonomin växer med nya standarder

I år publiceras ett pärlband med standarder för biobaserade produkter som kommer att vara viktiga för vår omställning till ett fossilfritt samhälle. Nu senast släpptes standarden Biobaserade produkter – Livscykelanalys. – Sverige har fått bra gehör för våra åsikter… Läs mer »

2016-02-15  -  Nyhet

Molntjänster ska vara flyttbara – internationella experter samlades hos SIS

I slutet av året väntas ett förslag till en ny standard för molntjänster. Den är inriktad på att molntjänster ska kunna kommunicera och vara flyttbara. – Det ska till exempel vara möjligt att byta leverantör till en rimlig kostnad, säger Joel Fleck II, ordföran… Läs mer »

2016-02-12  -  Pressmeddelande

Internationell standard för ljudlandskap nu på svenska

Olika ljudlandskap kan påverka människors hälsa på olika sätt. I Europa är frågan om ljudlandskap främst förknippad med behovet av att skydda så kallade tysta områden genom EU:s direktiv för omgivningsbuller (2002/49/EC). Inom ISO har man nu tagit fram en standard … Läs mer »

2016-02-10  -  Nyhet

Provning av betong – revideringsarbete startar

Betong är starkt, men inte desto mindre kan man förr eller senare behöva underhålla, reparera och/eller förstärka betongkonstruktionen. De samhällsekonomiska värden som består av betongkonstruktioner – bostäder, kontor, industrier, viadukter och broar etc. – är myc… Läs mer »

2016-02-09  -  Nyhet

Nytt engagemang inom ögonoptik

SIS kommitté Ögonoptik har ett brett ansvarsområde. I kommittén hanteras allt från glasögon, kontaktlinser, oftalmiska instrument och testmetoder till oftalmiska implantat. Läs mer »

2016-02-08  -  Nyhet

Hälsoriskbedömning av kemikalier

Att bedöma hälsorisker av kemikalier är viktigt för att kunna förhindra skadliga effekter av kemikalier på människor. Det ställs krav på hälsoriskbedömningar av kemikalier i olika europeiska regelverk, till exempel Reach, biocidproduktregleringen och växtskyddsprod… Läs mer »

2016-02-08  -  Nyhet

Så kan HVB-branschen själv höja kvaliteten

Den 5 februari publicerades en debattartikel i Dagens Samhälle där SIS tillsammans med Svenska Vård lyfter fram vårt standardiseringsarbete och mål att kvalitetssäkra HVB. Läs mer »

2016-02-05  -  Nyhet

Nya arbeten för ortoser och proteser – var med och påverka

Nu ska flera nya standarder för ortoser och proteser arbetas fram inom den internationella standardiseringsorganisationen ISO. Standarderna ska behandla användning, funktion samt klassificering och beskrivning för mjuka ortoser, samt även för ortoser för fötterna.… Läs mer »

2016-02-05  -  Nyhet

Säkrare gånghjälpmedel när standarder revideras

Gånghjälpmedel har en lång historia av standardisering för att nå så stor säkerhet och funktionalitet som möjligt. Nu behövs en översyn av standarder inom området gånghjälpmedel, till exempel kryckor och rullatorer, eftersom utvecklingen av material och utformning … Läs mer »

2016-02-02  -  Nyhet

Människa-maskin i samverkan – nya säkerhetskrav tas fram

Ett nytt förslag till internationell standard för människa-maskin-interaktion har presenterats inom ISO. Förslaget som just nu utvärderas av medlemmarna i den internationella kommittén för maskinsäkerhet syftar till att definiera tryckkrafter och kraftgränser när m… Läs mer »

2016-02-02  -  Nyhet

Nytt arbete startar för tillträde till mobila maskiner

Den internationella arbetsgruppen inom ISO färdigställer just nu standardserien för tillträde till maskiner, en revidering av den befintliga EN ISO 14122-serien. Nu startar ett nytt arbete för tillträde med fokus på mobila maskiner. Läs mer »

2016-02-01  -  Nyhet

”Standarder en del av vårt varumärke”

Standarder har blivit allt viktigare för oss – inte minst vid export. De är en del av vårt varumärke, säger Eva Löfstrand, chef för ledningssystemen på SCA Forest Products. Läs mer »

2016-02-01  -  Nyhet

Externrevisorn – ta hjälp av en utomståendes blick på organisationen

Den externa revisorn är en opartisk bedömare, som har erfarenhet från många olika organisationer. Sträva efter ett öppet samtalsklimat med revisorn, råder Therese Göthberg som är revisor på Svensk Certifiering. Läs mer »

2016-02-01  -  Nyhet

3 frågor till ...

Cecilia Malmström, EU-kommissionär med ansvar för handelsfrågor. Läs mer »

2016-02-01  -  Nyhet

Vi utvecklar Sveriges konkurrenskraft

Erik Eklund är ny medlemsansvarig på SIS, och kombinerar uppdraget med att vara chef för omvärldsbevakning och dialog. SIS har öppnat upp för fler att delta i SIS arbete med att utveckla standarder. Läs mer »

2016-01-29  -  Nyhet

Välkommen i hela världen – standard mot mutor

Hittills har företag och organisationer haft en rad riktlinjer och policys som stöd i arbetet mot korruption. Nu kommer också en certifieringsbar internationell standard. Med ISO 37001 får företag, offentlig sektor och ideella organisationer stöd att förebygga, upp… Läs mer »

2016-01-21  -  Pressmeddelande

Svensk industri kan lättare ta tätposition med hjälp av standardisering

– För att realisera nyindustrialiseringsstrategin krävs en nationell kraftsamling. Hos SIS möts svensk industris nyckelaktörer och arbetar fram gemensamma standarder. Sverige kan genom ökad aktivitet inom standardisering lättare ta en tätposition inom de områden so… Läs mer »

2016-01-19  -  Pressmeddelande

Globalt möte om att molntjänster ska kunna prata med varandra

Sverige har en ledande roll i det internationella standardiseringsarbetet inom molnetindustrin. Den 19-21 januari samlas en internationell arbetsgrupp av experter från bland andra Amazon, Microsoft, IBM, Oracle och HP hos SIS, Swedish Standards Institute, för att d… Läs mer »

2015-12-16  -  Pressmeddelande

SIS flyttar till nya Hagastaden 2017

SIS, Swedish Standards Institute, har tecknat ett hyresavtal med NCC för kontor vid Torsplan 2 i nya Hagastaden. Inflyttning sker runt årsskiftet 2016/17. SIS bidrar till gemensamma lösningar och standarder som underlättar handel och export men också för den offent… Läs mer »

2015-12-02  -  Nyhet

Tydlig fordonsinformation viktig för räddningstjänsten

När en trafikolycka inträffar är varje minut viktig för att rädda liv. För räddningstjänsten som kommer till olycksplatsen är det viktigt att snabbt kunna fatta rätta beslut för att rädda människor och samtidigt undvika att riskera sina egna liv. Då är det nödvändi… Läs mer »

2015-12-02  -  Nyhet

Standard för e-cigaretter på väg

En ny europeisk standard för e-cigaretter ska tas fram. Den ska bland annat standardisera mätmetoder för e-cigarettvätskan, en vätska som kan innehålla nikotin. Tanken är också att standarden ska reda ut definitioner och begrepp. Läs mer »

2015-12-02  -  Nyhet

SIS bevakar TTIP-förhandlingar

En viktig fråga för SIS är de pågående transatlantiska förhandlingarna om ett handelsavtal. De ska enligt plan slutföras under nästa år, 2016. En del av avtalet handlar om att undanröja tekniska handelshinder och enas kring regler och standarder. Syftet är att unde… Läs mer »

2015-12-01  -  Nyhet

Miljön har ett pris

En ny ISO-standard för monetär värdering av miljöeffekter håller på att tas fram. För företag blir den nya standarden ett sätt att räkna på hur miljöarbete lönar sig. Professor emeritus Bengt Steen är ordförande i SIS arbetsgrupp som driver arbetet i Sverige. Läs mer »

2015-12-01  -  Nyhet

Global standard för fasta och öppningsbara skydd klar

Nu är den nya globala standarden klar för Maskinsäkerhet - Skydd - Allmänna krav för konstruktion och tillverkning av fasta och öppningsbara skydd, SS-EN ISO 14120:2015. Läs mer »

2015-12-01  -  Nyhet

Ny standard för nödstopp publicerad

Nu är den nya standarden för nödstopp publicerad, Maskinsäkerhet - Nödstoppsutrustning – Konstruktionsprinciper, SS-EN ISO 13850:2015. Läs mer »

2015-11-30  -  Nyhet

Sverige pionjär inom brandsäkerhet

Sverige har länge varit ett föregångsland inom området brandsäkerhet. En viktig förklaring är att forskning bedrivits vid högskolor och institut i samverkan med internationella aktörer och med stark anknytning till standardisering. SIS kommitté Brandsäkerhet, SIS/ … Läs mer »

2015-11-30  -  Nyhet

Standarder förbättrar offentliga upphandlingar

Standarder gör offentliga upphandlingar mer tydliga, mer kostnadseffektiva och mer rättssäkra. – Det är jättebra att standarderna finns. Då har vi något att luta oss emot, säger Stefan Persson, ramavtalsansvarig på Kammarkollegiet. Läs mer »

2015-11-30  -  Nyhet

Möbelbranschens intresse för standardisering har ökat

Hur kan standarder underlätta offentliga upphandlingar av möbler? Det var temat för ett SIS-seminarium i Stockholm den 3 november. Nya standarder är på gång inom området och flera idéer kom upp under dagen. Läs mer »

2015-11-29  -  Nyhet

Maskinsäkerhetsdagen lockade många deltagare

SIS maskinsäkerhetsdag var en heldag med föreläsare och seminarier på olika ämnen inom maskinsäkerhet, allt ifrån grundläggande CE- märkning till lite mer djuplodande föreläsningar om säkra styrsystem och framtidens robotar. Läs mer »

2015-11-29  -  Nyhet

Kvalitetsledningsstandarden för hälso- och sjukvård revideras – var med och påverka

Nu ska kvalitetsledningsstandarden speciellt anpassad för villkoren i hälso- och sjukvården revideras. Kvalitetsledningsstandarden ISO 9001 har nyligen publicerats i ny utgåva och standarden Ledningssystem för kvalitet i hälso- och sjukvården - Krav baserade på EN … Läs mer »

2015-11-29  -  Nyhet

Bättre passform på patientplagg

SIS publicerade nyligen nya utgåvor av standarder för patientplagg. Det är sammanlagt 14 svenska nationella standarder, en för varje plagg som reviderats. Läs mer »

2015-11-29  -  Nyhet

Bättre stöd till personer med kognitiva funktionsnedsättningar

En kognitiv funktionsnedsättning innebär som regel att en person har svårigheter att ta emot, bearbeta och förmedla information, vilket påverkar det dagliga livet och förmågan att medverka i samhället. Det har saknats standarder för hjälpmedel på kognitionsområdet,… Läs mer »

2015-11-25  -  Nyhet

SIS leder ISO-arbetet med robotar

Från årsskiftet samlas den internationella standardiseringen för robotar och robotutrustning i en ny teknisk kommitté. SIS leder arbetet, och ABB Robotics har ordförandeposten. Läs mer »

2015-11-23  -  Nyhet

Skydda barnen med nya ”barnsäkerhetsbibeln”

Råden i ”barnsäkerhetsbibeln” hjälper tillverkare att ta fram säkrare produkter när produktspecifika standarder saknas. Rapporten är också ett viktigt underlag för alla som arbetar med standarder där barnsäkerhet berörs.
– Vi hoppas att den ska få stor s… Läs mer »

2015-11-20  -  Nyhet

Global uppslutning kring ISO 26000

Franska vingårdar, ett cementföretag i Indonesien och en kommun i Mexiko. Alla använder de ISO 26000, vägledningsstandarden för socialt ansvarstagande och hållbar utveckling. Läs mer »

2015-11-20  -  Pressmeddelande

Större fokus på ledningens ansvar med nya miljöledningssystemet ISO 14001

Den nya versionen av världens i särklass mest använda standard för miljöfrågor, ISO 14001, är här. ISO 14001 är en världsstandard som används av allt från enmansföretagare till stora koncerner. Den nya versionen hjälper till att skapa hållbara affärsmodeller och sä… Läs mer »

2015-10-28  -  Pressmeddelande

Hållbarhetskriterier för bioenergi

Den nya standarden för hållbarhetskriterier för bioenergi ger ett gemensamt ramverk för att bedöma hållbarheten (miljömässig, social och ekonomisk) för alla former av bioenergi. Standarden har en enorm potential att tackla klimatförändringarna samt att främja energ… Läs mer »

2015-10-28  -  Nyhet

5 perspektiv på socialt ansvarstagande

Den 20 oktober träffades 80 internationella experter inom hållbar utveckling och socialt ansvarstagande i Stockholm. På agendan stod bland annat den kinesiska CSR-strategin, mexikanska kommuners hållbarhetsarbete och socialt ansvarstagande inom fransk vinindustri. … Läs mer »

2015-10-27  -  Nyhet

Lättare med lika struktur

Med den nya strukturen för alla ISO:s ledningssystem blir det lättare att arbeta med flera system samtidigt. Nu har också nya ISO 9001 och ISO 14001, som publicerades i september, fått den nya formen. Läs mer »

2015-10-26  -  Nyhet

Träffa SIS på Kvalitetsmässan

Under Kvalitetsmässan i Göteborg den 3-5 november, bjuder SIS in till tre olika seminarier. Dessa handlar om nya ISO 9001 och ISO 14001 samt kvalitet i äldreomsorgen. Vi hoppas träffa dig och många av våra kunder, samarbetspartners och andra nyfikna där. Läs mer »

2015-10-25  -  Nyhet

På gång inom rengöring, desinfektion och sterilisering

SIS kommitté Rengöring, desinfektion och sterilisering är en grupp som har ett brett ansvarsområde. Allt från autoklaver, testmetoder för antiseptiska och desinfektionsmedel, till förvaring och transport av sterila produkter, samt städning på sjukhus för minskad sm… Läs mer »

2015-10-25  -  Nyhet

Genombrott för säkrare transport av nyfödda

Transporter av nyfödda barn i kuvös har länge varit problematiskt på grund av olika system för fastsättning samt olika gas- och elkontakter. Nu är frågan på väg mot en lösning efter att svenska experter i 20 år drivit frågan inom det europeiska standardiseringsorga… Läs mer »

2015-10-23  -  Nyhet

Ny struktur för geodata inom SIS

Nu genomförs flera förändringar inom standardiseringsområdet Geodata på SIS. Den tidigare styrgruppen Stanli och även själva begreppet Stanli har upphört. Verksamheten har nu samlats i SIS kommitté Geodata, SIS/TK 323. Läs mer »

2015-10-22  -  Nyhet

Ny struktur och nya krav i ISO 14001:2015

I den nya utgåvan av ISO 14001 har både struktur och innehåll ändrats. På sikt kommer tillämpningen av ISO:s nya struktur för ledningssystem att ge fördelar för alla som använder någon ledningssystemstandard. Läs mer »

2015-10-22  -  Nyhet

Simma lugnt

…Mille Örnmark, VD för konsultföretaget We Group. Han har länge engagerat sig i säkerhetsfrågor som rör badhus, pooler, lekplatser och spa. Han är också ordförande i SIS kommitté för hemmapooler, SIS/TK 554. Läs mer »

2015-10-22  -  Nyhet

Stort genomslag för hållbarhetsstandard

Vägledningsstandarden för socialt ansvarstagande, ISO 26000, har snabbt fått ett stort genomslag. – På bara fem år har den blivit nationell standard i 75 länder, säger Staffan Söderberg, vice ordförande i ISO:s efterpubliceringsorganisation. Läs mer »

2015-10-19  -  Pressmeddelande

Nya ISO 9001 gynnar alla branscher

Nu är nya ISO 9001 på svenska här. ISO 9001 är en världsstandard som används av allt från enmansföretagare till stora koncerner. Med tiden har den blivit ett kvalitetsverktyg för både tillverknings- och tjänsteföretag inom alla branscher. Läs mer »

2015-10-18  -  Nyhet

Antal certifieringar fortsätter öka

ISOs årliga statistik över certifieringar mot ledningssystemsstandarder visar på en fortsatt ökning. Standarden för energiledning är återigen den som ökar mest, följd av standarden för livsmedelssäkerhet. För första gången finns statistik med för standarden för kon… Läs mer »

2015-10-18  -  Nyhet

Snart redo att släppa ratten

Automatisk bromsning och adaptiva farthållare var bara början. Nu arbetar forskare inom fordonsindustrin med att vidareutveckla dessa system för förarstöd och aktiv säkerhet till bilar som kan köra helt på egen hand. Läs mer »

2015-10-13  -  Nyhet

World Standards Day

I dag firar vi World Standards Day. Dagen hedrar det engagemang och den ansträngning som tusentals experter inom standardiseringen världen över bidrar med för att utveckla standarder, både nationellt och internationellt. Läs mer »

2015-10-07  -  Pressmeddelande

Standardiseringsfrågorna viktiga för att nå frihandelsavtal mellan EU och USA

– Det är imponerande att de viktigaste länderna i Stillahavsregionen och USA nu kunnat enas runt ett frihandelsavtal, TPP. För att inte tyngdpunkten för den globala utvecklingen ytterligare ska förskjutas bort från Europa måste våra TTIP-förhandlingar med USA k… Läs mer »

2015-10-07  -  Nyhet

Nya ISO 9001 gynnar alla branscher

Världens största standard, kvalitetsledningssystemet ISO 9001, släpps nu i en ny version. Här betonas bland annat ledningens ansvar och vikten av riskanalyser. ”Samtidigt blir standarden mer anpassad för tjänsteföretag”, säger SIS projektledare Tina Bohlin. Läs mer »

2015-10-01  -  Nyhet

Satsning på standardisering i regeringens nya exportstrategi

I regeringens exportstrategi, som presenterades i måndags, är internationell standardisering identifierat som ett viktigt område för Sveriges konkurrenskraft. "Det är mycket glädjande att regeringen i sin exportsatsning uppmärksammat standardiseringens möjlighet… Läs mer »

2015-09-30  -  Pressmeddelande

Ny standard ska säkra kvaliteten på HVB-hem

Nu går flera aktörer samman för att ta fram en svensk kvalitetssäkring av HVB. Vården och omsorgen inom HVB står inför stora utmaningar på kort och lång sikt. Mycket sker i omvärlden som direkt eller indirekt påverkar HVB-verksamhet och genom en svensk standard kan… Läs mer »

2015-09-29  -  Nyhet

Tina Bohlin i intervju om ISO 9001:2015


– Jag är helt övertygad om att användare, certifierade organisationer, revisorer och upphandlare kommer känna att det här är en bättre ISO 9001, som är mer anpassad till vår omvärld och än mer ger effekt på verksamhetsresultat och kundnöjdhet, säger Tina Bohlin… Läs mer »

2015-09-10  -  Nyhet

Brett stöd för standardisering av HVB-hem

SIS startar nu ett arbete för att ta fram en svensk standard för kvalitetssäkring av HVB-hem. – Det blir ett viktigt verktyg för att lyfta kvalitetsfrågorna, säger Dan Nilsson, förbundsdirektör för branschorganisationen Svenska Vård. Läs mer »

2015-09-09  -  Nyhet

22 nya grafiska symboler i publik miljö

Vi har alla ett behov av stöd för att orientera oss i nya miljöer, både när det gäller den fysiska miljön och den som finns på webben. Vägledning finns kanske i form av text och/eller grafiska symboler, men tolkningen kan ge problem. Användning av grafiska symboler… Läs mer »

2015-09-09  -  Nyhet

Materialet påverkar miljön mest

... Ulf Wiklund, Affärsutvecklare, Marknads- och utvecklingsansvarig Miljö på Tyréns. Han är specialist inom miljöfrågor, har mångårig erfarenhet från byggbranschen och är engagerad i SIS kommitté Hållbarhet hos byggnadsverk. Läs mer »

2015-09-09  -  Nyhet

Lika struktur på nya ISO 9001 och ISO 14001

Med den nya strukturen för alla ISO:s ledningssystem blir det lättare att arbeta med flera system samtidigt. Nya ISO 9001 och ISO 14001 kommer på svenska i oktober och följer då den nya mallen. Läs mer »

2015-09-08  -  Nyhet

Skyddsavstånd - nytt arbete startas upp

Skyddsavstånd har ofta stor betydelse för säkerheten vid en maskin, oavsett om maskinen används i en industriell miljö eller till exempel på ett skogsbruk eller byggarbetsplats. Standarden som idag finns inom området publicerades 2008 och har varit ett bra verktyg … Läs mer »

2015-09-08  -  Nyhet

Ett forum för alla som jobbar med maskinsäkerhet – SIS Maskinsäkerhetsdag

I höst sätter SIS fokus på maskinsäkerhet genom SIS Maskinsäkerhetsdag. Dagen arrangeras den 18 november i Göteborg. Det blir seminarier med den senaste informationen på området, bland annat om nya krav och standarder och hur dessa ska omsättas i praktiken. Läs mer »

2015-09-08  -  Pressmeddelande

Sverige först ut med standard för hjärtsäker zon

Över 10 000 människor drabbas årligen av hjärtstillestånd men bara 500 överlever. I dag publicerar SIS, Swedish Standards Institute en ny standard för hjärtsäker zon. Målet är att rädda fler liv. Läs mer »

2015-08-25  -  Nyhet

Strategiska fördelar med nya ISO 14001

Den reviderade versionen av ISO 14001 ställer krav på ett livscykelperspektiv som omfattar större delar av värdekedjans miljöpåverkan. Men förändringarna handlar inte om att uppfinna hjulet. För många företag blir det mer en fråga om att formalisera befintliga ”bes… Läs mer »

2015-07-13  -  Pressmeddelande

Enklare, snabbare och säkrare utbyte av finansiell information

Nu är överföringsformatet XBRL – eXtensible Business Reporting Language – svensk standard. Den nya svenska standarden Elektronisk rapportering och utbyte av finansiell information med XBRL, SS 40100:2015, publicerades i början av juli 2015. Läs mer »

2015-07-07  -  Nyhet

Standarder kan hjälpa välfärdens parter

Kan standarder vara ett verktyg för att lösa problem och utvärdera kvalitet inom välfärdsområdet? – Jag ser det som ett väldigt positivt initiativ, säger civilminister Ardalan Shekarabi (S). Läs mer »

2015-07-06  -  Nyhet

Stort intresse för nya kvalitetsstandarden


SIS, Swedish Standards Institute, har nyligen lanserat en kvalitetsstandard för äldreomsorgen. Under ett seminarium i Almedalen berördes frågan om hur standarden bäst kan användas. – Den kan bli ett verktyg för allt från verksamhetschefer till pensionärsorga… Läs mer »

2015-07-01  -  Nyhet

Nya ISO 14001 kan stärka kommunernas miljöarbete


Mer än en tredjedel av Sveriges kommuner har ett ledningssystem som omfattar miljöfrågor. – Den nya versionen av ISO 14001 blir troligen ytterligare ett lyft för att bidra till det hållbara samhället, säger Mikael Salo, chefredaktör på Miljöaktuellt.

Läs mer »

2015-06-25  -  Nyhet

Krav på medlemskap tas bort

SIS är inne i en expansiv och föränderlig fas just nu. Organisationen växer och flera nya positioner tillsätts. Läs mer »

2015-06-24  -  Pressmeddelande

SIS i Almedalen

Under Almedalsveckan, den 28 juni - 5 juli 2015, bjuder SIS in till tre olika seminarier. Dessa handlar om nya ISO 9001 och ISO 14001, kvalitet i äldreomsorgen samt hur man förbättrar välfärden med hjälp av standardisering. Vi ser fram emot bra diskussioner och möt… Läs mer »

2015-06-10  -  Nyhet

Bättre skydd mot förfalskade läkemedel

Alla som tar något läkemedel vill vara säkra på att läkemedlet är rätt och inte manipulerat på något sätt. Nu finns en ny standard som syftar främst till att underlätta kontrollen av att läkemedelsförpackningar inte manipulerats. Läs mer »

2015-06-10  -  Pressmeddelande

SIS personcertifiering övertas av SP

SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut tar över verksamheten för ackrediterad personcertifiering från SIS, Swedish Standards Institute. Övergången sker under juni månad och innebär att SP framöver kommer att erbjuda tjänsten personcertifiering och ta över ansvare… Läs mer »

2015-06-10  -  Nyhet

Marknadskontroll av maskiner

Ett av Arbetsmiljöverkets uppdrag är marknadskontroll av maskiner. Det är myndighetens kontroll av att de produkter som släpps ut på markanden uppfyller gällande krav. Syftet med arbetet är i första hand att garantera säkerhet, hälsa och konsumentskydd. Marknadskon… Läs mer »

2015-06-10  -  Nyhet

Maskinsäkerhet och riskhantering – en guide till hur standarderna hänger ihop

Nu finns två nya tekniska rapporter ute som kompletterar den generella standarden för maskinsäkerhet SS-EN ISO 12100:2010 och som förklarar gränssnitten mot andra standarder. Läs mer »

2015-06-10  -  Nyhet

Ny utgåva av den svenska betongstandarden

Nu finns två nya standarder för betongområdet på svenska. Läs mer »

2015-06-09  -  Nyhet

HVB-hem

Nu startar ett nytt arbete efter ett förslag från branschorganisationen Svenska Vård som innebär att undersöka intresset av att ta fram en svensk standard för kvalitetssäkring av omsorg och vård inom HVB-hem. Läs mer »

2015-06-09  -  Nyhet

Trycksårsprevention – ny standardisering

Ett internationellt standardiseringsarbete för att ta fram standarder för förebyggande av trycksår har inletts. Läs mer »

2015-06-08  -  Nyhet

Nya riktlinjer underlättar personförflyttningar

Nu finns ett nytt verktyg för arbetsgivare och anställda inom hälso- och sjukvården för att förebygga skador vid personförflyttningar. ISOs tekniska rapport publicerades redan 2013, nu finns den översatt till svenska. Läs mer »

2015-06-08  -  Nyhet

SIS i AlmedalenUnder Almedalsveckan, den 28 juni - 5 juli 2015, bjuder SIS in till tre olika seminarier. De kommer handla om nya ISO 9001 och ISO 14001, kvalitet i äldreomsorgen samt hur man förbättrar välfärden med hjälp av standardisering. Vi ser fram emot bra diskussio… Läs mer »

2015-06-05  -  Nyhet

Bättre affärer med samverkan

Det viskas om en ny stjärna på ISO-himlen. Med en brittisk standard som utgångspunkt arbetar SIS med en internationell standard för samverkan i affärsrelationer. Bakom det svenska initiativet står byggkoncernen NCC. Läs mer »

2015-06-04  -  Nyhet

Sårbart samhälle ska bli säkrare

Samhällets sårbarhet ökar. Ett exempel är ökade risker från effekter av klimatförändringar. Ett annat exempel är skydd av samhällsviktiga verksamheter och viktiga samhällsfunktioner, vilka allt oftare styrs genom nätbaserad infrastruktur. En ny ISO-kommitté samla… Läs mer »

2015-06-02  -  Nyhet

Risker är chefens vardag

Risker är ett ämne som rör alla organisationer och alla chefer. En rektor på en skola, en vd för ett bostadsbolag eller en produktionschef vid en tillverkningsindustri – alla måste de hantera saker som kan gå snett. Lars Winberg är säkerhetschef på Danderyds ko… Läs mer »

2015-05-18  -  Nyhet

ISO skulle sticka ut hakan mer

"Kanske borde ISO våga sticka ut hakan mer. Vi har så mycket att berätta." Det sa Rob Steele, ISO:s generalsekreterare, vid ett besök hos SIS nyligen. Läs mer »

2015-04-23  -  Nyhet

Ledningssystem för Facilities Management - Nytt ISO-arbete

Facilities Management är en snabbt växande bransch, inte minst på den globala arenan. Befintliga FM-företag växer över lands- och regionsgränser och helt nya företag äntrar marknaden. Läs mer »

2015-04-22  -  Nyhet

Vattenstandard till nytta för miljöarbete och samhällsplanering

Nyligen publicerades en reviderad version av den svenska vattenstandarden. Standarden möjliggör utbyte av geodata om sjöar, vattendrag, grundvatten och relaterade företeelser samt system av dessa. Den kommer också att vara ett led i nationella och internationella i… Läs mer »

2015-04-22  -  Nyhet

Hjälp till energibesparing i pumpsystem

Pumpsystem används överallt, från att pumpa vatten från en brunn till bränsleinsprutning i bilen eller i olika tillverkningsprocesser inom industrin. Ett problem är att systemen ofta förbrukar mer energi för att fungera än de egentligen behöver. En ny internationel… Läs mer »

2015-04-22  -  Nyhet

Rätt ljussättning för museiföremål

Vårt kulturarv är viktigt att både bevara för framtida generationer och göras tillgängligt för alla. Det är nödvändigt att uppnå gemensamma förhållningssätt till de utmaningar som rör bevarandet av kulturarvet. Nyligen publicerades europeiska riktlinjer som beskriv… Läs mer »

2015-04-21  -  Nyhet

SIS startar upp arbete inom byggkeramik

Inom den europeiska standardiseringen pågår arbete för keramiska byggmaterial. En nystartad svensk kommitté hos SIS är nu med och utvecklar standarderna som tas fram inom området. Läs mer »

2015-04-20  -  Nyhet

Ny ISO-grupp inom bioteknik

ISO-gruppen Biotechnology startade 2013 och ska arbeta med bland annat termer och begrepp inom bioteknik, biobanking, analytiska metoder, bioprocesser och analytiska metoder gällande human-, veterinär- och jordbruksprodukter. Läs mer »

2015-04-20  -  Nyhet

Internationellt arbete för samhällsintegrerade vård- och omsorgstjänster för ”aged societies”

I framtiden kommer andelen äldre att öka i världen och därmed ställa högre krav på våra samhällen. Den brittiska standardiseringsorganisationen BSI har därför föreslagit att ta fram en workshop agreement inom ISO om "Community–based integrated health and care servi… Läs mer »

2015-04-20  -  Nyhet

Vägledning för minimering av luftburen smitta i operationsrum - ny utgåva

Den svenska specifikationen Mikrobiologisk renhet i operationsrum - Förebyggande av luftburen smitta - Vägledning och grundläggande krav har nyligen publicerats i sin andra utgåva. Läs mer »

2015-04-16  -  Nyhet

Ny standard ger högre kvalitet i äldreomsorgen

SIS, Swedish Standards Institute, har utarbetat en kvalitetsstandard för äldreomsorgen tillsammans med ca 50 intresseorganisationer, fackförbund, kommuner och landsting, privata företag, myndigheter och högskolor på uppdrag av Socialdepartementet. Läs mer »

2015-04-13  -  Nyhet

Effektiv kompetensförsörjning förenklar vid rekrytering

Nu börjar arbetet med att uppdatera den svenska standarden för kompetensförsörjning. Med en effektiv kompetensförsörjning blir organisationen attraktiv för såväl medarbetare, kunder och andra intressenter. Organisationen kan också öka sin beredskap och förmåga att … Läs mer »

2015-04-13  -  Nyhet

Bättre djurskydd målet för nytt projekt inom ISO

Nästa år ska ett globalt arbete för att förbättra djurskyddet vara klart. En kommitté inom ISO arbetar med nya riktlinjer för djurskydd. Riktlinjerna ska gälla området livsmedelsproduktion. – Förhoppningsvis kan arbetet bidra till att höja den allmänna nivån… Läs mer »

2015-04-13  -  Pressmeddelande

Designkrav och testmetoder i ny standard för lättöppnade förpackningar

Nu har en ny internationell standard för lättöppnade förpackningar publicerats. I standarden definieras designkrav på en förpackning för att den ska vara lättöppnad. Standarden hjälper företag och upphandlare att ställa krav vid inköp av förpackningar, vilket är ti… Läs mer »

2015-03-24  -  Nyhet

Byggnader som förändrar världen

Arkitektbyrån White är en drivande aktör i hållbarhetsfrågor. Med höga ambitioner och bred kompetens lyckas byrån se till att deras byggnader gör skillnad. – Det gäller att hitta rätt fokus och formulera en gemensam målbild i ett tidigt skede, säger Anna Graaf, h… Läs mer »

2015-02-19  -  Nyhet

Hållbarhet och stolthet går hand i hand på VM i Falun

VM i Falun 2015 som pågår mellan den 18 februari och den 1 mars är certifierat som hållbart evenemang enligt den internationella standarden ISO 20121 som SIS, Swedish Standards Institute arbetat med att ta fram. Arrangörerna upplever att certifieringen gett dem b… Läs mer »

2015-02-16  -  Nyhet

Riktlinjer för att säkra sterilitetsnivå för känsliga produkter

Medicintekniska produkter för engångsbruk som behöver vara sterila, kan ibland förstöras av en steriliseringsprocess. Därför startar nu ett nytt internationellt arbete med ta fram en vägledning för hur dessa medicintekniska produkter ska hanteras. Läs mer »

2015-02-16  -  Nyhet

Ny handledning för kvalitetsledningssystem inom hälso- och sjukvården

Handledning underlätter tillämpning av den nya standarden för ledningssystem inom hälso- och sjukvården. Den uppfyller samtidigt kraven i Socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Och den kommer att underlätta vid interna och e… Läs mer »

2015-02-13  -  Nyhet

CE-märkning mot flera direktiv

Ett CE-märke på en maskin anger att maskinen uppfyller de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i de direktiv som är aktuella för maskinen. Vilka maskiner och delar av maskiner ska då CE-märkas och mot vilka direktiv? Läs mer »

2015-02-13  -  Nyhet

Många frågor om molntjänster – nu är begreppen utredda

Molnet är ett begrepp som blivit omtalat under senare år. Men vad innebär olika typer av molntjänster egentligen? En ny standard reder ut de olika termernas betydelse. Begreppen har tidigare varit oklara och det har skapat problem, till exempel vid upphandlingar, e… Läs mer »

2015-02-13  -  Nyhet

Enklare att välja rätt personlig fallskyddsutrustning

Personlig fallskyddsutrustning som selar, bälten och liknande utrustningar används i en rad sammanhang vid arbete där risk för fall föreligger. Personal som utför monterings- och servicearbeten på hög höjd, snöskottare och takläggare är exempel på yrkesgrupper som … Läs mer »

2015-02-13  -  Pressmeddelande

Han tar rodret i SIS

Thomas Idermark är ny vd på SIS från den 16 februari. En av hans prioriteringar är att öka Sveriges inflytande i den internationella standardiseringen. Läs mer »

2015-02-12  -  Nyhet

Från hype till realitet – Standardisering en förutsättning för Internet of Things

SIS standardiseringsexpert Sara Norman var inbjuden att tala på Ny Teknik-eventet Industrial Internet of Things som ägde rum den 11 februari i Stockholm. Intresset för standardisering inom området är stort och deltagarna bestod av såväl företagsledare som experter.… Läs mer »

2015-02-12  -  Nyhet

Strategisk nytta för KPA

I finanssektorn blev KPA Pension AB först i Sverige med att certifieras enligt ledningssystemet för informationssäkerhet, ISO 27001. Att följa standarden ger företaget försprång när kraven höjs från myndigheter och vid upphandlingar. Läs mer »

2015-02-12  -  Nyhet

Gemensamt digitalt språk

Utvecklingen inom IT går blixtsnabbt och det sker en parallell utveckling av olika lösningar i olika företag. SIS har fått i uppdrag av Regeringskansliet att ansvara för IT-standardiseringen i Sverige och samla olika aktörer kring IT-frågor. Läs mer »

2015-02-11  -  Nyhet

Ny utgåva av detaljplanstandarden på remiss

Den nya utgåvan av standarden för detaljplaner har ett nytt angreppssätt som gör det enklare att hantera inte bara detaljplaner som följer dagens regelverk. Standarden ska kunna användas både för äldre regelverk och för kommande förändringer i regelverken. Läs mer »

2015-02-11  -  Nyhet

Effektivare rapportering av byggverksamhet

Sveriges kommuner har skyldighet att löpande rapportera om pågående byggverksamhet till flera olika myndigheter. Både myndigheterna och kommunerna har mycket att tjäna på att rapporteringen hanteras så effektivt som möjligt. Läs mer »

2015-02-11  -  Nyhet

Ny provningsmetod för hjälmar

Nu tas en ny provningsmetod fram för hjälmars funktion. SIS leder den europeiska arbetsgruppen som tar fram standarden som ska ge bättre skydd mot skador. Läs mer »

2015-02-10  -  Nyhet

Svensk standard minskar risk för felkopplingar av medicinska gaser

Nu revideras den svenska standarden för snabbkopplingar för gasuttag för medicinska gaser. Standarden säkerställer att endast gasspecifika kopplingsstycken till snabbkopplingar används. Läs mer »

2015-02-10  -  Nyhet

Rapport om riskbedömning nu på svenska

Nu finns en vägledning till den grundläggande standarden för riskbedömningar, Maskinsäkerhet - Allmänna konstruktionsprinciper - Riskbedömning och riskreducering SS-EN ISO 12100, på svenska. Den fungerar som ett komplement i samband med CE-märkning mot maskindirek… Läs mer »

2015-02-06  -  Nyhet

Så behåller du kompetent personal

Ett internationellt standardiseringsarbete inom Human resource management håller på att utarbeta globala riktlinjer som bland annat ska göra det enklare att anställa och behålla kompetenta medarbetare. Läs mer »

2015-02-06  -  Nyhet

Ett stöd för arbete i projekt

I de flesta branscher kan klimatet ändras från en dag till en annan och flexibilitet har blivit allt viktigare. Det har bidragit till att fler verksamheter nu föredrar projekt framför traditionellt linjearbete. Projekt är tidsbestämda med tilldelade resurser och ha… Läs mer »

2015-02-05  -  Pressmeddelande

Ny europastandard för estetisk kirurgi ställer krav på skönhetsbranschen

Nu är den svenska standarden för tjänster inom estetisk kirurgi klar. I den definieras kvalitetskrav för branschens aktörer. Standarden ställer bland annat krav på kompetens hos dem som utför skönhetsingreppen, deras marknadsföring, riskbedömningar, hantering av ko… Läs mer »

2015-02-03  -  Nyhet

Så gör företagen som har nöjdast kunder

De organisationer som når goda resultat i undersökningar av kundnöjdhet har flera saker gemensamt. Till exempel har de tydliga, öppna erbjudanden till sina kunder. De har också lyft upp kundnöjdhet som ett strategiskt mått genom att exempelvis skapa incitament för … Läs mer »

2015-01-29  -  Nyhet

”Systematisk innovationsledning höjer Sveriges konkurrenskraft”

Satsningar på systematisk innovationsledning skulle kunna höja hela Sveriges konkurrenskraft. Det säger Barbro Lagerholm, projektledare på forskningsinstitutet Swerea IVF. Läs mer »

2015-01-27  -  Nyhet

Jämställd snöröjning

Att snöröjning kan vara en fråga för jämställdhet var det nog inte många som trodde för ett par år sedan. Men allt fler kommuner inser att om de ska kunna ge en likvärdig service till alla invånare kan inte någon verksamhet lämnas därhän - inte ens snöröjning. Läs mer »

2014-12-08  -  Nyhet

Hallå där...

Hallå där Navid Gohardani, projektledare på SIS och teknologie doktor i byggvetenskap, som höll ett föredrag om innovativa metoder inom grönt byggande på ISO:s konferens om standardisering och innovationsom hölls på CERN världens största partikelfysiklaboratorium, … Läs mer »

2014-12-07  -  Nyhet

Remiss på nya utgåvan av medicinteknisk kvalitetssystemstandard

I början av nästa år beräknas den nya utgåvan av kvalitetssystemstandarden för medicintekniska produkter, ISO 13485, gå på bred remiss. Revideringen inleddes 2011 med en enkät för att fastställa behovet av modifiering eller uppdatering av kravstandarden. Läs mer »

2014-12-07  -  Nyhet

Medicinska estetiska tjänster får egen standard

I kölvattnet av standarden för tjänster inom estetisk kirurgi som just publicerats kommer en standard för andra typer av estetiska tjänster att tas fram. Läs mer »

2014-12-07  -  Nyhet

Nytt standardarbete för förebyggande av trycksår

Välkommen på intressentmöte på SIS den 13 januari. Syftet med mötet är att skapa en svensk grupp som deltar i ett internationellt standardiseringsarbete för trycksårsförebyggande material och metoder. Utgångspunkten är ett internationellt förslag från ISO kommittén… Läs mer »

2014-12-07  -  Nyhet

Säkerhetsstandard för pressar ute på remiss

Just nu pågår ett arbete att uppdatera de europeiska säkerhetsstandarderna för pressar. Det handlar om hydrauliska- (SS-EN 693), pneumatiska- (SS-EN 13736) och mekaniska pressar (SS-EN 692) samt en ny generell säkerhetsstandard för alla presstyper. Eventuellt komme… Läs mer »

2014-12-07  -  Nyhet

Säkrare livsmedel – var med och påverka nya standarden!

Nu håller standarden för livsmedelssäkerhet på att revideras. Standarden underlättar för organisationer inom livsmedelsindustrin att försäkra sig om att de har kontroll över de faror som är kopplade till hantering av livsmedel. Det i sin tur leder till säkrare prod… Läs mer »

2014-12-05  -  Nyhet

Innovationsarbetet ger mätbara resultat

Innovationsarbete vinner på att det sker strukturerat. Det menar Magnus Karlsson på Ericsson. Ökad innovationsförmåga stärker dessutom konkurrenskraften. Nu kommer nya standarder inom systematisk innovationsledning. Läs mer »

2014-12-05  -  Nyhet

Maskinsäkerhet i järn- och metallverk

Nu drar ett arbete igång för att se över två viktiga säkerhetsstandarder för järn- och metallverk. Standarderna behandlar säkerhetskrav för varmvalsverk och kallvalsverk, gällande stål och ickemetaller. Alla företag som arbetar med valsning av plåt eller som på någ… Läs mer »

2014-12-05  -  Nyhet

Säker hantering av fasta biobränslen

Användningen av fasta biobränslen ökar runt om i världen. I Sverige ska minst hälften av den energi som används år 2020 ska vara förnybar och komma från till exempel biobränslen. SIS/TK 412 leder det internationella arbetet med standarder för biobränslen. Läs mer »

2014-12-05  -  Nyhet

Hållbar livsmedelsproduktion i städer – nytt arbete på SIS

Med dagens miljöproblem och den ökande urbaniseringen, kommer en hållbar livsmedelsproduktion i städer bli en viktig faktor för att klara både miljömål och konsumenters efterfrågan. Många livsmedel kommer idag till konsumenterna efter en global turné med båt, lastb… Läs mer »

2014-12-03  -  Nyhet

Nya verktyg för att kommunicera miljöarbete

Många av oss strävar efter att vara miljömedvetna. Tydliga märkningar och verktyg för information underlätter för konsumenter och organisationer att jämföra miljöpåverkan för olika varor och tjänster. Inom den internationella standardiseringsorganisationen ISO håll… Läs mer »

2014-12-03  -  Nyhet

Robotar och förarlösa bilar på agendan i ny ISO-grupp

En ny arbetsgrupp inom ISO ska utvärdera behovet av en ny standard om samspelet mellan människa-maskin, “Safety data for human-machine interactions”. Målet med standarden är både att minska skador i arbetslivet och att öka produktiviteten i tillverkningsindustrin. … Läs mer »

2014-12-03  -  Nyhet

Hur hänger maskinsäkerhetsstandarder i Kina ihop med internationella standarder?

Kinesiska industrin står just nu för en utmaning att kunna möta de krav som vi har inom Europa för maskinsäkerhet, då man vill producera och exportera till EU-länder. Alla maskiner som säljs och tas i bruk inom Europa ska vara CE-märkta mot maskindirektivet. Läs mer »

2014-12-02  -  Nyhet

Tre frågor till...

… de två forskarna Niklas Hallberg och Magnus Johansson på Lunds universitet som studerar sambandet mellan strukturerat standardiseringsarbete och konkurrenskraft. En första pilotstudie är nu klar. Läs mer »

2014-11-20  -  Nyhet

Trygghetskedja för trygghetslarm

Sverige går i täten när trygghetskedjan för trygghetslarm i Europa ska standardiseras. SIS, Swedish Standards Institute genomför under hösten en undersökning bland användare och anhöriga för att identifiera vilka brister och behov som finns. Läs mer »

2014-11-11  -  Pressmeddelande

SIS mycket oroliga för att svenska fackspråket hotas

I regeringens budgetproposition för 2015 föreslås att anslaget till Terminologicentrum, där SIS är delägare, ska minskas med drygt 4 miljoner kronor. SIS tycker att det vore mycket olyckligt om detta beslut röstas igenom i riksdagen. Läs mer »

2014-10-29  -  Pressmeddelande

Thomas Idermark ny VD för SIS, Swedish Standards Institute

Styrelsen för SIS, Swedish Standards Institute, har utsett Thomas Idermark till ny VD. Han kommer närmast som VD från SKL Kommentus. Tidigare har Thomas Idermark arbetat inom industrin men också under lång tid inom bank och finans. Han har även arbetat som manageme… Läs mer »

2014-10-20  -  Nyhet

Stress på jobbet en ledningsfråga

Studier visar på att arbetsrelaterad stress blir ett allt större hot mot hälsan. Aram Seddigh, kontor- och stressforskare och Parisa Zarnegar, medicine doktor i neurovetenskap delar med sig av sina forskningsresultat. Läs mer »

2014-10-15  -  Nyhet

Pilotprojekt i IT-standardiseringsrådet ska effektivisera flödet av finansiell information

Det finns en metod för att tagga finansiell information, märkspråket XBRL. Banker, myndigheter och många andra använder det redan. Men för att uppnå bred förankring behövs beslut kring en nationell standard, anser XBRL-föreningen och andra intressenter. Med hjälp … Läs mer »

2014-10-13  -  Nyhet

Nya riktlinjer för lagerhållning och logistik

Nu håller en ny svensk standard på att arbetas fram för lagring och hantering av sterila medicintekniska produkter. Läs mer »

2014-10-10  -  Nyhet

Tre nya termer inom geodata

SIS fortsätter arbetet med att definiera nyckeltermer inom den nationella infrastrukturen för geodata. Näst i tur står termerna metadata, dataprodukt och objekttypskatalog. Termerna behövs exempelvis när man specificerar, erbjuder, upphandlar, producerar eller avta… Läs mer »

2014-10-09  -  Nyhet

Tydliga roller med HR-standarder

Henrik Börjesson är ansvarig för kompetensutveckling och ledarskap på Swedavia. Sedan Swedavia knoppades av från Luftfartsverket 2010 har företaget, som med runt 2 500 anställda sköter driften av Sveriges tio största flygplatser, satsat mycket på att skapa enkla, e… Läs mer »

2014-10-09  -  Nyhet

Nya krav på maskiner från Arbetsmiljöverket

Från och med 1 juli i år kan Arbetsmiljöverket utfärda sanktionsavgift om inte arbetsmiljöverkets föreskrift för maskiner uppfylls. Läs mer »

2014-10-09  -  Nyhet

Myndigheter ska tala samma digitala språk

Det nya IT-standardiseringsrådet är igång. Det första arbetet handlar om redovisning av finansiell information. – IT-standardiseringsrådet ska bidra till att standardiseringsarbetet håller jämna steg med utvecklingen på området, säger Anneli Hagdahl, Näringsde… Läs mer »

2014-10-08  -  Nyhet

Anpassad arbetsplats

Ordet ergonomi förknippas vanligtvis med rätt inställda kontorsstolar, hur man undviker alltför tunga lyft och hur belysningen blir bäst anpassad på arbetsplatsen. Men i själva verket är det så mycket mer. SIS deltar i arbetet med en ny internationell standard på e… Läs mer »

2014-10-08  -  Nyhet

Unionen vill påverka arbetsmiljön via standarder


Sverige och SIS leder arbetet med att ta fram en ISO-standard för arbetsmiljö. ”Det är viktigt att även fackförbunden gör sina röster hörda. Våra medlemmar ska leva med standarden i vardagen”, säger Martine Syrjänen Stålberg, arbetsmiljöspecialist på fackförbun… Läs mer »

2014-10-08  -  Nyhet

Nödstoppen räddar liv

Nödstopp är en säkerhetsfunktion för att rädda liv. Enligt maskindirektivet ska nödstoppsutrustning finnas på alla maskiner där funktionen minskar eller undanröjer risken för skador. Läs mer »

2014-10-08  -  Nyhet

Patientnära analyser standardiseras

Du kan testa dina blodvärden på vårdcentralen, polisen kan utföra drogtest på polisstationen och kanske kan du ta ett kolesteroltest på en hälsokostaffär. Den här typen av patientnära analyser blir allt vanligare i hela världen. Det saknas riktlinjer för handhavand… Läs mer »

2014-10-07  -  Nyhet

Ny standard om vattenpåverkan ger bättre jämförelser

En ny ISO-standard om vattenpåverkan är klar. Hittills har företag som har velat mäta sin vattenpåverkan använt olika metoder, vilket har gjort jämförelser svåra. Nu finns en ny ISO-standard som är baserad på etablerade principer för livscykelanalyser. Läs mer »

2014-10-07  -  Nyhet

Antal certifieringar fortsätter öka

ISOs årliga statistik visar att certifieringar mot ledningssystemsstandarder fortsätter att öka. Den mest märkbara ökningen står standarden för energiledning för, vilket återspeglar hur viktiga hållbarhetsfrågor som energibesparingar och miljöförstöring har blivit.… Läs mer »

2014-09-24  -  Nyhet

Seminarium – Hållbarhetskriterier för bioenergi

Arbetar du inom energisektorn och är intresserad av bioenergi och/eller hållbarhet? Är du jordbrukare eller skogsägare och vill kunna leverera råmaterial eller restprodukter till energi? Eller tycker du helt enkelt att det är viktigt att den el eller värme från bio… Läs mer »

2014-08-19  -  Nyhet

Säkrare arbete med bioriskhantering

Ett av de mest nedladdade dokumenten inom den europeiska standardiseringen ska omarbetas till en ISO-standard. Över 5000 nedladdningar på sex månader. Detta visar på ett stort behov av ledningssystem för bioriskhantering. Läs mer »

2014-08-19  -  Nyhet

Säkrare ambulanssjukvård när standarder ses över

Det händer mycket inom ambulansstandardiseringen. Den europeiska standarden för vägambulanser ska revideras och parallellt påbörjas även revidering av standarden för transportkuvössystem. Läs mer »

2014-08-18  -  Nyhet

Nya standarder för byggnaders energiprestanda på väg

Förändringar är på gång i standardserien SS 24300 som anger en tydlig energiklassning av byggnader. En delstandard, del 3 som handlar om klassning av miljöpåverkan, är nu klar och publiceras inom kort. Samtidigt är del 2 under revidering. Denna del som handlar om … Läs mer »

2014-08-18  -  Nyhet

Effektiv riskhantering utvecklar verksamheten

Personskador, förlorat förtroende eller ekonomiska förluster – ett företag som inte har en effektiv riskhantering lämnar dörren öppen för problem. Ledningssystemen, till exempel ISO 9001, får en ny struktur nästa år och då ökar fokus på riskhantering.
 … Läs mer »

2014-08-18  -  Nyhet

Hållbar IT - bra för miljön och ekonomin

Genom att ha ett hållbarhetsperspektiv på IT kan en organisation bli effektivare och samtidigt minska sin miljöbelastning. Den nya svenska standarden Ledningssystem för hållbar IT hjälper din organisation att se möjligheterna. Läs mer »

2014-08-15  -  Nyhet

Nytt tillägg till standarden för styrsystem

Standarden för styrsystem, EN ISO 13849-1, får ett nytt tillägg i höst. Samtidigt har arbetet med att slå ihop standarden med en elstandard till en global standard startat. Läs mer »

2014-08-15  -  Nyhet

Anpassad standard för fasta och öppningsbara skydd klar

En reviderad standard för fasta och öppningsbara skydd är klar. Standarden är anpassad till det nya maskindirektivet. Den är också mer lättillgänglig än den tidigare utgåvan, enligt Gun Fridfelt, handläggare på Arbetsmiljöverket och medlem i den svenska arbetsgrupp… Läs mer »

2014-08-15  -  Nyhet

Bättre omsorg för åldrande befolkning

Gemensam standard för trygghetslarm och teknikstödd omsorg i Europa skulle öka både säkerhet och livskvalité för många äldre. Som ett första steg träffades experter från åtta länder, i Stockholm innan sommaren, för att börja dra upp riktlinjerna. Läs mer »

2014-08-15  -  Nyhet

Färdig nationell svensk standard för naturvärdesinventering

Tusentals naturområden inventeras varje år inför exploateringar av olika slag.
– En standard på det här området skapar en trygghet och enkelhet för beställarna och är en bra grund för kvalitetssäkring av resultaten, säger Anders Sjölund, som arbetar som … Läs mer »

2014-07-15  -  Pressmeddelande

Ny standard ger högre livskvalitet för äldre inom särskilda boenden och hemtjänst

SIS har, på uppdrag av Socialdepartementet, sedan i juni 2012 arbetat tillsammans med ett antal aktörer inom äldrevård och omsorg för att ta fram en nationell standard för kvalitet som ska ge en god och värdig äldrevård och omsorg. Läs mer »

2014-07-08  -  Nyhet

ISO:s strategiska plan 2016-2020

ISO - International Organization for Standardization – håller på att utarbeta sin strategiska plan för 2016-2020. De vill fånga in synpunkter från medlemmar och andra intressenter och har därför tagit fram ett dokument innehållande information om strategin och ett … Läs mer »

2014-06-19  -  Nyhet

SIS ökar medlemsdialogen

Den 18 juni bjöd SIS in till en sommarlunch i Stockholm för medlemmar. Lunchen och den efterföljande informationen med frågestund, är ett led i SIS arbete för att öka dialogen med medlemmarna. Bakgrunden är att SIS styrelse har gett SIS ledning i uppdrag att skapa … Läs mer »

2014-05-20  -  Pressmeddelande

SIS står bakom nationell strategi för standardisering

Igår överlämnade Sveriges Standardiseringsförbund en nationell strategi för standardisering till handelsminister Ewa Björling. SIS, Swedish Standards Institute har deltagit i utvecklingen av strategin.
– Vi vill att fler får kunskap om vilken roll standard… Läs mer »

2014-05-06  -  Nyhet

Ta kontroll över riskerna i verksamheten

Säkerhetsrisker, miljörisker och finansiella risker - standarden för riskhantering hjälper organisationer att skapa ett system för hantering av alla typer av risker. Nu börjar revideringsarbetet för en av ISOs mest använda standarder. Läs mer »

2014-05-05  -  Nyhet

Ny utgåva av Steriliseringsprocesser

Nu finns Steriliseringsprocesser i ny reviderad utgåva och med nytt namn. SIS tekniska kommitté för Rengöring, desinfektion och sterilisering, SIS/TK 349, har färdigställt revideringen av dokumentet vars senaste utgåva kom 2007. Läs mer »

2014-05-05  -  Nyhet

Introduktion av kognitiva hjälpmedel – nu börjar arbetet med ny vägledning

Nu startar ett nytt internationellt standardiseringsprojekt kring hjälpmedel till stöd för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Initiativet till arbetet kommer från Sverige. Läs mer »

2014-05-05  -  Nyhet

Nu revideras dokumentet om Mikrobiologisk renhet i operationsrum

Dokumentet som är en teknisk specifikation har funnits sedan 2012. Det är ett dokument som var efterlängtat när det kom. Läs mer »

2014-05-05  -  Nyhet

Gemensam europeisk vägledning för pre-analytiska processer inom molekylärbiologi

Nio nya tekniska specifikationer på laboratoriemedicinområdet arbetas fram just nu inom den europeiska standardiseringsorganisationen, CEN, i nära samarbete med den internationella standardiseringsorganisationen ISO. Det handlar om att ta fram gemensamma riktlinjer… Läs mer »

2014-05-05  -  Nyhet

Säkrare sjukhussängar för barn – delta i nytt arbete

Flera olyckor med barn i sjukhussängar har skett i Europa de senaste åren. Framför allt handlar det om klämningsolyckor. Befintliga standarder inom området bedöms inte svara mot behovet och initiativet till nytt standardiseringarbete har tillkommit för att undvika … Läs mer »

2014-05-05  -  Nyhet

Samarbete över de nordiska gränserna

De nordiska statsministrarna har satt en vision att bli ledande i Europa när det gäller grön tillväxt. Åtta olika initiativ har lanserats, ett av dem är att utveckla gemensamma byggstandarder för de nordiska länderna, som ett bidrag till det pågående europeiska sta… Läs mer »

2014-04-29  -  Pressmeddelande

Enklare pensionsinformation

En svensk standard för termer inom pensionsområdet har tagits fram. Syftet är att öka förståelsen av pensionsinformationen, oavsett från vilken aktör informationen kommer. Läs mer »

2014-04-24  -  Nyhet

Kommuner samsas om ny e-tjänst för planerings- och byggfrågor

Detaljplaner är dokument som kommuner tar fram för att reglera användningen av kommunens mark och vatten. Det betyder att varje kommun får ett lapptäcke med detaljplaner av olika ålder, med planbestämmelser som bygger på olika regelverk och tradition och med planka… Läs mer »

2014-04-24  -  Nyhet

"En viktig del av samhällets infrastruktur"

Agneta Engberg, Lantmäteriet, är sedan några månader utsedd till ny ordförande för Stanlis styrgrupp. Läs mer »

2014-04-24  -  Nyhet

Globala diskussioner inom geodata

Den tekniska kommittén Ramverk för geodata, SIS/TK 323, bildades 1990 och utgör en fundamental del i Stanlis verksamhet. En av kommitténs betydande uppdrag är att delta och bidra till det internationella standardiseringsarbetet inom geodataområdet. Det gör man främ… Läs mer »

2014-04-24  -  Nyhet

Bra koll på vattnet

Sedan 2010 driver Lantmäteriet och SMHI en gemensam samverkan kring hydrografi, d.v.s. sjöar, vattendrag och dess flöden. 2013 startades ett gemensamt projekt kallat Hydrografi i nätverk. Läs mer »

2014-04-23  -  Nyhet

Ny svetsstandard öppnar för nya möjligheter

Nu har den reviderade svetsstandarden SS-EN ISO 2553 blivit publicerad. Anledningen till revideringen var att man ville slå samman ISO 2553 och den amerikanska standarden AWS A2.4. De stora företagen i USA har aldrig infört ISO-standarden och därmed har problem upp… Läs mer »

2014-04-23  -  Nyhet

Bärande stålkonstruktioner

Från och med den 1 juli 2014 måste alla bärande stål- och aluminiumkonstruktioner CE-märkas. De nya reglerna påverkar både större och mindre tillverkningsföretag. Många av de mindre har inte arbetat med märkning tidigare. Märkningen bygger på EU:s regler och tanken… Läs mer »

2014-04-02  -  Nyhet

På spaning in i framtiden


Next level var titeln på SIS årliga seminarium. De fyra talarna spanade in i framtiden – en framtid som inte är linjär utan som kommer med oförutsedda språng. Det gäller att möta den med flexibilitet och anpassning och där kan standarder bli de innovativa och… Läs mer »

2014-03-28  -  Nyhet

Förpackningslogistik

En utmaning för tillverkare av förpackningar är att ta hänsyn till logistik och spårbarhet. Många standardförslag handlar om hur förpackningar automatiskt ska kunna följas under transporter. Nu bildar SIS en ny kommitté för förpackningslogistik och spårbarhet, TK 1… Läs mer »

2014-03-19  -  Nyhet

Hållbart stöd för regioner

Nu får Sveriges kommuner, landsting och regioner en vägledingsstandard som beskriver hur de kan arbeta strukturerat med hållbarhetsfrågor. Standarden är anpassad efter politiskt styrda organisationers speciella behov och utgår från ledninssystemet för socialt ansva… Läs mer »

2014-02-06  -  Nyhet

Tryggare ålderdom med säkra och standardiserade larm

Trygghetslarmen ska göra vardagen säkrare för äldre. Men i samband med den digitala utvecklingen av kommunikationsnät har flera problem blivit tydliga. Den tidigare larmtekniken passar inte ihop med de digitala näten. En europeisk standard ska skapa enhetlighet och… Läs mer »

2014-01-31  -  Pressmeddelande

SIS letar ny VD

Charlotta Nilsson slutar som VD på SIS, Swedish Standards Institute. Styrelsen har utsett Elisabeth Darius, som tillförordnad VD på SIS. Elisabeth Darius ingår i SIS ledningsgrupp och är administrativ chef. Läs mer »

2014-01-20  -  Nyhet

Nödstopp

Kraven ska öka på nödstoppsfunktioner på maskiner. Det ska bli tydligare hur man gör för att stoppa en maskin i en nödsituation. En reviderad ISO-standard beräknas vara klar vid årsskiftet. Läs mer »

2014-01-20  -  Nyhet

Exportrådet

Hör vad Anders Hallersjö från exportrådet har att säga om exportmöjligheterna för svenska företag, hur man kan konkurrera genom att påverka samt vikten av information. Läs mer »

2014-01-17  -  Nyhet

Spillskydd

Nu startar arbetet med att ta fram en nationell standard för systematiskt spillskydd. Det handlar om att minimera risker för människor och miljö vid oljespill och kemikaliespill som inträffar vid vanlig drift och vid olyckor. Läs mer »

2014-01-17  -  Nyhet

Nytt ISO-arbete – spårbarhet för skogliga produkter

Nu startar ett globalt arbete med att skapa en ISO-standard för spårbarhetssystem (chain-of-custody) för skogliga produkter. Med ett spårbarhetssystem är det möjligt att informera om skogsråvaran hela vägen till färdig produkt, till exempel för att säkerställa att … Läs mer »

2014-01-15  -  Nyhet

SIS arbetar för bättre trygghetslarm i Europa

Inom EU används över 2,5 miljoner trygghetslarm och behovet ökar när fler äldre vill och kan bo kvar hemma. Sverige har arbetat med frågan under en längre tid och har därför fått förtroendet att leda det nystartade standardiseringsarbetet inom Europa. Läs mer »

2013-12-16  -  Nyhet

Sverige leder nytt arbete för arbetsmiljöledning

Sverige kommer att leda det internationella arbetet med att omvandla ledningssystemstandarden för arbetsmiljö, OHSAS 18001 till en internationell standard. Som ISO-standard kommer den att få större spridning och fler användare, vilket förväntas leda till färr… Läs mer »

2013-12-04  -  Nyhet

Nytt ISO-arbete – spårbarhet för skogliga produkter

Nu startar ett internationellt arbete med att skapa en ISO-standard för spårbarhetssystem för skogliga produkter. Läs mer »

2013-11-27  -  Nyhet

Skyddad mot väder och vind

En ny europeisk standard för väderskydd på byggnadsställningar kommer under nästa år. Sverige och SIS leder arbetet med standarden. Syftet är framförallt att skapa en säker arbetsmiljö. Läs mer »

2013-11-25  -  Nyhet

Subcontractor 2013

SIS fanns på plats under Subcontractormässan i Jönköping 2013. Här kan vi lyssna på hur några av utställarna ser på nästa år. Läs mer »

2013-11-22  -  Nyhet

ISO-standard för svetsbeteckningar ger möjlighet till kostnadsbesparingar

Den reviderade ISO-standarden 2553 för svetsbeteckningar blir klar vid årsskiftet. Standarden leder både till kostnadsbesparingar och högre kvalitet i produktionen, enligt Irene Ericsson, metodansvarig för produktriskbedömning på Scania. – Det blir möjligt att utn… Läs mer »

2013-11-19  -  Pressmeddelande

Hjärtstartare räddar liv – ny standard på gång

Över 10 000 människor drabbas årligen av hjärtstillestånd. Det är avgörande att det finns någon i närheten som är kunnig i hjärt- och lungräddning eller att det finns tillgång till en hjärtstartare. Nu tar SIS, Swedish Standards Institute fram nationella riktlinjer… Läs mer »

2013-11-18  -  Nyhet

Förändringar i standarder för ISO-toleranser

Det har gjorts en viktig ändring i standarderna för ISO-toleranser. Genom ändringen finns nu bara ett system för ISO-toleranser vilket minskar risken för missförstånd. Läs mer »

2013-11-18  -  Nyhet

Lena Ek beskriver värdet av standardisering på seminarium hos tankesmedjan Fores

På ett seminarium om hållbar kemiindustri hos tankesmedjan Fores kom frågan om standarder upp. Miljöminister Lena Ek, som var en av deltagarna, svarade med att beskriva nyttan med standardisering: Läs mer »

2013-11-14  -  Nyhet

Säkrare arbetsliv med standarder för tryckkännande skyddsanordningar

Nu finns tre nya globala ISO-standarder för tryckkännande skyddsanordningar. En tryckkännande skyddsanordning känner av närvaron av en person med hjälp av trycket från personens kropp. Det leder till en signal som försätter en maskin i ett säkert läge, så att den s… Läs mer »

2013-11-05  -  Nyhet

SIS samordnar nationell it-standardisering

Sverige ska bli bättre på att dra nytta av standardiserade it-lösningar och vara med och leda utvecklingen inom EU. SIS får i uppdrag att samordna och öka användningen av it-standarder inom stat, kommun och landsting. Läs mer »

2013-10-18  -  Nyhet

Säkrare drogtester med nytt svensk initiativ

Snabbtester som ska påvisa om en person tagit en drog används ofta i vissa delar av vården. Resultaten ligger till grund för många viktiga både medicinska och juridiska beslut och som har stor påverkan för den som testas. Därför är det viktigt att snabbtesterna är … Läs mer »

2013-10-11  -  Nyhet

Nya krav på diskmaskiner ger bättre livsmedelshygien

Nu startar ett europeiskt arbete för att enas om hur diskmaskiner ska tillverkas för att uppnå en säker livsmedelshygien och en lägre miljöpåverkan. Läs mer »

2013-10-08  -  Nyhet

SKF är en veteran på standarder

Industrikoncernen SKF är ett framgångsrikt svenskt exempel på hur innovationer och standarder har gått hand i hand. ”Standardisering har alltid varit en fundamental del i företagets utveckling”, säger Magnus Olofsson, standardiseringschef på SKF. Läs mer »

2013-10-08  -  Nyhet

Hållbar produktion med hjälp av standarder i Asien och Afrika

Globala standarder kan hjälpa utvecklingsländer att öka sin handel med omvärlden. Därför deltog drygt 60 personer från 13 afrikanska och asiatiska länder på ett möte med en rad aktiviteter som anordnades av SIS i Stockholm i slutet av september. Läs mer »

2013-10-03  -  Pressmeddelande

Gemensamma spelregler för modern spårväg i Sverige och Europa

Nu startar SIS, Swedish Standards Institute och Spårvagnsstäderna ett arbete med att se över vilka behov Sverige har av nya standarder för moderna spårvägar. Sverige har även stora möjligheter att vara med och påverka hur Europas framtida spårvägar ska se ut. Läs mer »

2013-09-30  -  Pressmeddelande

Nu blir det enklare att jämföra molntjänster

Nu börjar arbetet med en global standard som ska göra det enklare att förstå vilken servicenivå en molntjänst innehåller. Det ska bli ett ramverk som både leverantörer och kunder kan utgå ifrån vid till exempel upphandlingar. SIS, Swedish Standards Institute samlar… Läs mer »

2013-09-26  -  Nyhet

Underhåll och utbildning ger säkrare maskiner

Det kommer att bli svårare att gå förbi säkerhetsutrustningen kring maskiner för att snabbt lösa ett fel. Det är ett resultat av revideringen av standarderna inom maskinsäkerhet. Förhoppningsvis kommer det att leda till färre arbetsplatsolyckor. Läs mer »

2013-09-26  -  Nyhet

ISO 55000 – ny standard för effektiv förvaltning

Stora värden finns knutna i tillgångar som fastigheter, fjärrvärme och fabriker. Snart finns ett nytt ledningssystem som gör det lättare att förvalta resurserna på ett optimalt sätt. ISO 55000 lanseras om ett par månader och passar både små och stora organisationer… Läs mer »

2013-09-26  -  Nyhet

XPRES – här utvecklas framtidens produktionsteknik

Lättare, starkare och mer resurssnåla material. Flexiblare produktionsprocesser. KTH:s forskningslaboratorium XPRES utvecklar framtidens produktionsteknik. Det sker i samarbete med bland andra det internationella standardiseringsorganet ISO. Läs mer »

2013-09-26  -  Nyhet

Adderande tillverkning får internationella standarder

Tandimplantat, bränslemunstycken, skiftnycklar, kapsylöppnare och konstgjorda höftledskulor. Användningsområdena för adderande tillverkning är närmast oändliga. Standarderna är än så länge få. Men ett arbete med att ta fram standarder för adderande tillverkning påg… Läs mer »

2013-09-19  -  Nyhet

Kvalitetsledning stöd för Volvo i Kina

Kristina Friberg processägare för Critical Concern Action Process på Volvo Car Group och som jobbat med kvalitetsledningssystem sedan 1989. – Ledningssystemen har varit till stor hjälp för de nya kinesiska ägarna, säger hon. Läs mer »

2013-09-12  -  Nyhet

Smartare svetsning

Snart finns en ny standard för svetsbeteckningar klar. Standarden, som är global, håller just nu på att omarbetas. I samband med detta finns ett förslag från svensk sida hur utrustning och kompetensen hos dem som arbetar med svetsning kanutnyttjas mer effektivt. Ge… Läs mer »

2013-09-05  -  Nyhet

Miljöteknik på Obamas agenda – Nu tas internationell standard fram

Inom den globala standardiseringsorganisationen ISO startar nu ett arbete för verifiering av miljöteknik, samt utvärdering av miljöprestanda. Det kommer bli enklare för företag och organisationer att använda enhetliga regler och principer. SIS samlar nu svenska int… Läs mer »

2013-08-27  -  Pressmeddelande

Standarder skapar hållbara städer

Halva världens befolkning bor i städer och 2 miljarder fler kommer att ha flyttat till en storstad år 2050. I framtiden behöver våra städer vara både smartare och mer hållbara för att klara den här utvecklingen. Nu samlar SIS de företag och organisationer som vill … Läs mer »

2013-08-19  -  Nyhet

Spillskydd får nationell standard

Spill av olika ämnen som olja och kemikalier sker dagligen, både vid normal drift och vid tillbud och olyckor. Därför behöver företag som använder olja och kemikalier ha en god beredskap för att hantera spill i sin dagliga verksamhet. Beredskapen för spill berör bå… Läs mer »

2013-08-19  -  Nyhet

SIS och Konsumentverket samarbetar för tydligare hantverkstjänster

Hur konsumenten och hantverkaren samarbetar, både före, under och efter arbetets utförande varierar mycket och tvisterna är många. Nu startar SIS arbetet med att ta fram en standard som både konsumenter och hantverkare ska kunna referera till. En standard kan till … Läs mer »

2013-07-07  -  Nyhet

Jordbruksverket och LRF berättar om seminariet som vann "Hållbart evenemang i Almedalen 2013"

Vi kan äta båda gott och hållbart. Det visade LRF och Jordbruksverket med sitt evenemang ”År 2050 är klimatfrågan löst – vad äter vi då?”, som vann SIS pris som Almedalens mest hållbara evenemang 2013. Läs mer »

2013-07-05  -  Pressmeddelande

LRF och Jordbruksverket vann utmärkelsen ”Hållbart evenemang i Almedalen 2013”

Idag delade SIS, Swedish Standards Institute ut ett pris för hållbart evenemang i Almedalen. Årets vinnare är LRF och Jordbruksverket. Deras seminarium om klimatsmart mat för framtiden var genomtänkt och inspirerande för andra arrangörer. Juryn tog fasta på kombina… Läs mer »

2013-07-04  -  Pressmeddelande

Tre slutnominerade till utmärkelsen ”Hållbart evenemang i Almedalen 2013”

Fredagen den 5 juli delar SIS ut pris till ett hållbart evenemang i Almedalen. Priset går till en arrangör som visar ett genomtänkt och inspirerande koncept som tar ansvar för sitt evenemangs påverkan på människa och miljö. Läs mer »

2013-07-02  -  Pressmeddelande

Vem vinner utmärkelsen ”Hållbart evenemang i Almedalen 2013”?

Fredagen den 5 juli delar SIS ut pris till ett hållbart evenemang i Almedalen. Priset går till en arrangör som visar ett genomtänkt koncept som tar ansvar för sitt evenemangs påverkan på människa och miljö. Läs mer »

2013-05-15  -  Pressmeddelande

Eurovision Song Contest följer standard för hållbara evenemang

Malmö stads arbete med Eurovision Song Contest miljöcertifieras enligt samma standard som OS i London, den globala standarden ISO 20121. Standarden är en hjälp för arrangörer att få med alla aspekter i hållbarhetsarbetet. SIS, Swedish Standards Institute har lett d… Läs mer »

2013-04-11  -  Nyhet

Globalt arbete för bättre kundkontakter

Vill du vara med och arbeta fram en global standard för arbetet i kundkontaktcenter? SIS söker fler deltagare i arbetet som vänder sig till alla företag, organisationer och myndigheter som på något sätt arbetar med kundkommunikation i form av kundservice, telefonfö… Läs mer »

2013-03-25  -  Pressmeddelande

Ny standard ger bättre digitala trygghetslarm

Idag fungerar trygghetslarm från olika leverantörer på olika sätt vilket gör att systemen inte kan prata med varandra. Nu börjar SIS, Swedish Standards Institute arbetet med att utveckla standarder för digitala IP-protokoll som ska ersätta de analoga protokoll och … Läs mer »

2013-02-07  -  Nyhet

Globalt arbete för djurskyddsfrågor

Nu startar ett globalt arbete för att förbättra arbetet med djurskyddsfrågor i samband med handel. Målet är att enas om en beskrivning av hur företag och organisationer ska kunna hantera djurskyddsfrågor. Det färdiga dokumentet blir ett stöd för alla verksamheter s… Läs mer »

2013-01-30  -  Nyhet

Standarder för bättre bevishämtning på brottsplatser

Nu startar ett nytt europeiskt arbete med att ta fram standarder inom kriminalteknik. Arbetet kommer att omfatta hela processen från bevishämtning på brottsplatsen till användning av kriminaltekniska data. Sverige deltar från början. Läs mer »

2013-01-28  -  Pressmeddelande

Så får företag bättre service av kommuner

I en kommun finns ofta en funktion som kallas ”företagslots”. Tanken är att företagare ska få samma stöd oavsett vilken avdelning eller person på kommunen som först kontaktas. Nu finns en svensk standard för hur företagslotsningen ska fungera i praktiken och vilken… Läs mer »

2013-01-14  -  Pressmeddelande

Standarder för miljösmarta förpackningar

Nu finns nya globala standarder om förpackningars miljöpåverkan. Redan vid utformningen av en ny förpackning ska miljöaspekterna med. Standarderna tar upp optimering av förpackningssystem och hur förpackningar bäst kan återanvändas, återvinnas eller bli till ny ene… Läs mer »

2012-10-31  -  Nyhet

Bättre koll på vad sminket innehåller

Hygienprodukter och kosmetika används av människor flera gånger om dagen. Ingredienserna i produkterna och deras påverkan på kroppen måste vara kontrollerade och säkra. Läs mer »

2012-10-31  -  Nyhet

Kommuner ska lotsa företagen bättre

Företagare har mycket kontakt med kommunen. Det kan gälla allt från att skaffa olika tillstånd till sophantering. En ny standard ska kvalitetssäkra kommunernas tjänster till näringslivet. Läs mer »

2012-10-31  -  Nyhet

Bättre koll på vad sminket innehåller

Hygienprodukter och kosmetika används av människor flera gånger om dagen. Ingredienserna i produkterna och deras påverkan på kroppen måste vara kontrollerade och säkra. Läs mer »

2012-10-31  -  Nyhet

Stort engagemang när ISO 14001 revideras

Den internationella standarden för miljöledning, ISO 14001, håller på att revideras. – Revisionen görs för att möta marknadens förväntningar och behov så att den är fortsatt aktuell, säger Anneli Rafiq, projektledare på SIS för ISO 14000-serien. Läs mer »

2012-06-28  -  Nyhet

Grafiska symboler underlättar vardagen

Var hittar jag en toalett? Åt vilket håll är tågstationen? Var finns en servering? Det är exempel på vardagliga frågor alla kan ställas inför när man är på offentliga platser. Med hjälp av standardiserade symboler förenklas tillvaron för medborgarna. Läs mer »

2012-02-10  -  Nyhet

Säkrare livsmedel med ny transportstandard

Kylvaror, exempelvis livsmedel, transporteras ofta långa sträckor. En ny europeisk standard ska bidra till att göra kyltransporterna effektivare. - Nya deltagare som vill vara med och påverka standarden välkomnas, säger Niklas Jungerth. Läs mer »
Visa varukorgen Fortsätt handla 0
Varukorgen Stäng
Annonstext